Föreningar och stiftelser: bokslutsanmälan

Ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser ska lämna in bokslutet för registrering i handelsregistret om deras verksamhet har uppfyllt minst två av följande villkor under den avslutade räkenskapsperioden eller under den närmast föregående perioden:

  • omsättning 12 000 000 €
  • balansomslutning 6 000 000 €
  • det genomsnittliga antalet anställda 50 personer

Glöm inte att lämna in stiftelsens årsrapport till stiftelseregistret

Stiftelser ska alltid lämna in bokslutet till stiftelseregistret i samband med sin årsredovisning, gå till anvisningarna på stiftelseregistrets sidor.

Blankett och bilagor

Blankett för registrering av bokslut. Öppna blanketten.

Bifoga till bokslutet:

  • resultaträkning och balansräkning
  • noter till bokslutet
  • verksamhetsberättelsen
  • revisionsberättelse

Styrelsen ska datera och underteckna bokslutet och verksamhetsberättelsen, om den gjorts. Resultat- och balansräkningen för den föregående räkenskapsperioden ska ingå i bokslutet. Om föreningen eller stiftelsen har anlitat en revisor ska denna införa en anteckning om utförd revision i bokslutet. Föreningens eller stiftelsen officiella namn och FO-nummer ska anges i bokslutet.

Behandlingsavgift

Bokslutsanmälan är avgiftsfri när du lämnar in bokslutet inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Behandlingsavgift för försenat bokslut

Om du lämnar in bokslutet till registret senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång, är behandlingsavgiften 85 euro.

Betala inte bokslutsanmälan på förhand. PRS skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

Avgiften tillämpas för första gången på de räkenskapsperioder för vilka skyldigheten att lämna in bokslut börjar den 1 januari 2019.

Inlämningsfrist

Lämna in anmälan inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Så här behandlas boksluten vid handelsregistret

Handelsregistret granskar dokumenten i formellt hänseende innan de registreras. Vi granskar inte bokslutets innehåll utan registrerar handlingarna i den form som de har lämnats in. Registrering av bokslutet antecknas i föreningens eller stiftelsens handelsregisteruppgifter och handlingarna hålls tillgängliga som bilder i PDF-format.

Efter registreringen är bokslutshandlingarna offentliga och du kan beställa dem från olika tjänsteleverantörer och läsa dem via olika tjänster. Vi lämnar också ut stora mängder av handlingar till företag och myndigheter. Företag söker upp nyckeltal i boksluten och förädlar olika tjänster på dem för sina kunder.

Lagstiftning

Gå till bokföringslagen i författningsdatabasen Finlex.

Gå till revisionslagen i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.10.2019