Anmälan om borgenärens motstånd

Borgenärens anmälan om motstånd ska vara skriftlig men den kan formuleras fritt. Av motståndsanmälan ska grunden för skulden och skuldkapitalet framgå så tydligt som skäligen kan krävas. Ange borgenärens namn och kontaktuppgifter i anmälan.

Anmälan undertecknas av borgenären eller av ett ombud som borgenären har befullmäktigat. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Det är också viktigt att ange till vilket bolag och till vilken omständighet motståndet anknyter.

  • Om du motsätter dig en fusion, ange det deltagande bolag vars fusion du motsätter dig.
  • Om du motsätter dig en delning, ange det deltagande bolag vars delning du motsätter dig.
  • Om du motsätter dig minskning av aktiekapitalet, ange det bolag vars minskning av aktiekapitalet du motsätter dig.

Du kan lämna in din anmälan

  • per post till Patent- och registerstyrelsen, Handelsregistret, 00091 PRH
  • per e-post till yyl_tiedonannot@prh.fi
  • via personligt besök på PRS kundtjänst, Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.
Utskriftsversion
Uppdaterad 04.03.2022