Nedläggningsanmälan till handelsregistret efter att bolagsman i öppet bolag eller kommanditbolag har avlidit

När ett öppet bolag eller kommanditbolag är upplöst, lämna in en ändringsanmälan till handelsregistret på blankett Y5. I den här anvisningen anges särskilda omständigheter angående dödsboet. I slutet av sidan finns en länk till anvisningarna för nedläggningsanmälan.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas på dödsboets vägnar av en delägare i dödsboet eller av en person som delägaren har befullmäktigat.

Skriv i anslutning till underteckningen att undertecknaren är delägare i bolagsmannens dödsbo.

Om ett oskiftat dödsbo har registrerats i handelsregistret som bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag, ska samtliga delägare i dödsboet eller en person de har befullmäktigat underteckna blanketten. Bifoga fullmakten till anmälan om en befullmäktigad person undertecknar blanketten.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Om samtliga bolagsmän eller en person som de har befullmäktigat inte har undertecknat anmälan om upplösning, bifoga en annan redogörelse för upplösningen till anmälan.

Exempel 1

Om en bolagsman inte har undertecknat anmälan, ska bolagsmannen underteckna ett intyg om upplösning av bolaget.

En delägare i dödsboet kan underteckna intyget på vägnar av bolagsmannens dödsbo. Skriv i anslutning till underteckningen att undertecknaren av intyget är delägare i bolagsmannens dödsbo och att han eller hon undertecknar anmälan på dödsbos vägnar.

Exempel 2

Samtliga bolagsmän har undertecknat avtalet om upplösning av bolaget.

Om ett oskiftat dödsbo har registrerats i handelsregistret som bolagsman i ett öppet bolag eller kommanditbolag, ska samtliga delägare i dödsboet eller en person som de har befullmäktigat underteckna redogörelsen eller avtalet. Bifoga fullmakten till anmälan när en befullmäktigad person undertecknar redogörelsen eller avtalet.

I regel behövs inga andra bilagor till anmälan.

Läs närmare anvisningar för att upplösa dvs. nedlägga öppet bolag och kommanditbolag.


Utskriftsversion
Uppdaterad 23.05.2019