Anmälan om prokurist på pappersblankett

De flesta företag kan lämna in sin anmälan om prokurist på Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Det är snabbare och i regel också billigare än att använda pappersblankett. Läs mer om hur du anmäler prokurister på nätet.

Du kan också anmäla prokurister på pappersblanketter.

När anmäler jag?

Det är frivilligt att anmäla prokurister till handelsregistret.

Anmäl dock alla ändringar i de registerförda uppgifterna utan dröjsmål.

Vad kostar pappersanmälan?

Avgiften för etableringsanmälan täcker anmälan om prokurist.

Anmälan på pappersblankett för ändring av styrelse, prokurist, person med rätt att företräda företaget, revisor, verkställande direktör eller disponent kostar 40 € per ärende + 55 € per anmälan.

Prisexempel på ändringsanmälan på pappersblankett:

  • ändring av prokurist 95 euro (40 + 55)
  • ändring av namntecknare och prokurist 135 euro (40 + 40 + 55)
  • ändring av styrelse, namntecknare och prokurist 175 euro (40 + 40 + 40 + 55)
  • ändring av bolagsordning 380 euro. Eventuella personbyten ingår i priset.

Se handelsregistrets prislista.

Hur anmäler jag?

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Ange namnen på prokuristerna och hur de företräder bolaget (till exempel ensam eller två tillsammans) på blanketten.

Anmäl identifieringsuppgifterna med en personuppgiftsblankett. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta personer på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland. Läs mer om personuppgifter.

Enskild näringsidkare

Etableringsanmälan: Läs först anvisningarna för att fylla i anmälan.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y3 för etableringsanmälan och personuppgiftsblankett.

Ändringsanmälan: Läs först anvisningarna för att fylla i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y6 för ändringsanmälan och personuppgiftsblankett.

Y-blanketten undertecknas av näringsidkaren eller av en person som näringsidkaren har befullmäktigat. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bifoga kvittot på betalad behandlingsavgift till din anmälan.

Aktiebolag

Etableringsanmälan: Läs först anvisningarna för att fylla i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y1 för etableringsanmälan, bilaga 1 och personuppgiftsblankett.

Ändringsanmälan: Läs först anvisningarna för att fylla i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y4 för ändringsanmälan, bilaga 13 och personuppgiftsblankett.

Y-blanketten undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Använd bilaga 1 eller 13 för att anmäla personers namn och födelsedatum samt nationaliteterna på utlänningar.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • kvitto på betalad behandlingsavgift
  • redogörelse för valet av prokurist, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur styrelsemötesprotokollet. Ingen redogörelse behövs om den person som ger prokura undertecknar anmälan.
  • kopia av informationssidan i prokuristens pass eller en annan identitetshandling, om prokuristen saknar finländsk personbeteckning.

Öppet bolag eller kommanditbolag

Etableringsanmälan: Läs först anvisningarna för att fylla i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y2 för etableringsanmälan och personuppgiftsblankett.

Ändringsanmälan: Läs först anvisningarna för att fylla i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y5 för ändringsanmälan och personuppgiftsblankett.

Y-blanketten undertecknas av en ansvarig bolagsman eller av en person som han eller hon har befullmäktigat. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • kvitto på betalad behandlingsavgift
  • redogörelse för valet av prokurist, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur protokollet från bolagsmännens möte. Ingen redogörelse behövs om den person som ger prokura undertecknar anmälan.
  • kopia av informationssidan i prokuristens pass eller en annan identitetshandling, om prokuristen saknar finländsk personbeteckning.
Utskriftsversion
Uppdaterad 24.08.2021