På vilket sätt företräder prokuristen bolaget?

En prokura kan ges till en namngiven person så att han eller hon har rätt att ensam företräda företaget. Prokuran är personlig: den kan inte överlåtas på annan person. En prokura kan också ges till flera personer så att de endast tillsammans kan företräda företaget, till exempel: "Prokuristerna företräder företaget två tillsammans."

Prokuristens rätt att företräda bolag kan kontrolleras på nätet

Bolagets kunder, samarbetspartner, finansiärer och många fler använder våra e-tjänster (såsom informationstjänsten Virre) för att kontrollera rätten att företräda företaget. Därför är det viktigt att hålla uppgifterna om företrädande uppdaterade och se till att de visas i våra e-tjänster.

Nedan anges de rekommenderade sätten som en prokurist kan företräda ett bolag på och som visas i våra e-tjänster. Om företaget väljer något annat sätt, kan dess verksamhet försvåras. Då visar våra e-tjänster inga uppgifter om prokuristens sätt att företräda bolaget, utan i e-tjänsterna anges endast att det framgår av bolagets handlingar, som är tillgängliga i Patent- och registerstyrelsens (PRS) kundtjänst.

Alla företagsformer

Följande sätt att företräda passar alla företagsformer:

 • Prokuristerna företräder bolaget ensam.
 • Prokuristerna företräder bolaget två tillsammans.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig tillsammans med följande prokurister:
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med en annan prokurist.

Aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag

Om du lämnar in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi, kan du välja mellan färdiga alternativ för företrädande.

Obs! Termen verkställande direktör anknyter till aktiebolag enligt aktiebolagslagen och till andelslag. Termen disponent anknyter till bolag enligt lagen om bostadsaktiebolag.

 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med en styrelsemedlem.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med styrelsens ordförande.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med verkställande direktören.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med en styrelsemedlem.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med styrelsens ordförande.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med verkställande direktören.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med en styrelsemedlem eller verkställande direktören.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med styrelsens ordförande eller verkställande direktören.
 • Prokuristerna företräder bolaget gemensamt med följande personer som har rätt att företräda bolaget:
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med följande personer som har rätt att företräda bolaget:
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med disponenten.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med disponenten.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig med en styrelsemedlem eller disponenten.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med styrelsens ordförande eller disponenten.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med en person som har rätt att företräda bolaget.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med en styrelsemedlem eller en person som har rätt att företräda bolaget.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med en styrelsemedlem eller en person som har rätt att företräda bolaget.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med en styrelsemedlem eller verkställande direktören.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med styrelsens ordförande eller verkställande direktören.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med en annan prokurist eller en styrelsemedlem.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med en styrelsemedlem, verkställande direktören eller en person som har rätt att företräda bolaget.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med styrelseordföranden, verkställande direktören eller följande prokurister:
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig tillsammans med en person som har rätt att företräda bolaget.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig tillsammans med verkställande direktören eller ställföreträdaren för verkställande direktören.
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig tillsammans med en person som har rätt att företräda bolaget eller tillsammans med en styrelseledamot eller verkställande direktören.

I ett aktiebolag eller andelslag kan en prokura även ges på så sätt att prokuristen får företräda företaget endast tillsammans med en person som har rätt att företräda företaget. Detta avser antingen personer som enligt bolagsordningen eller stadgarna har rätt att utgående från sin ställning som styrelseledamot, verkställande direktör eller motsvarande företräda företaget tillsammans med någon annan, eller namngivna personer som genom bolagsordningen eller en bestämmelse i stadgarna har rätt att företräda företaget tillsammans med någon annan. När det gäller en sådan här kollektivprokura, baserar sig rätten att företräda företaget på prokuran, inte på en bestämmelse i bolagsordningen eller liknande.

Öppna bolag och kommanditbolag

 • Följande sätt att företräda passar öppna bolag:
 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med en bolagsman.

Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med en bolagsman.

Följande sätt att företräda passar kommanditbolag:

 • Prokuristerna företräder bolaget var för sig gemensamt med en ansvarig bolagsman.
 • Prokuristerna företräder bolaget två gemensamt eller var för sig gemensamt med en ansvarig bolagsman.

I öppna bolag och kommanditbolag kan en prokura ges även på så sätt att prokuristen tecknar firman tillsammans med en bolagsman eller flera bolagsmän i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman eller flera ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag. Detta förutsätter att bolagsmännens eller de ansvariga bolagsmännens rätt att teckna firman har bestämts i bolagsavtalet så att bolagsmännen tecknar firman två tillsammans (eller alla tillsammans eller liknande).

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.07.2017