Svar på frågor kring anmälan om ändring och nedläggning av ett företag

Vad är ett avtal om ändring av bolagsavtalet?

Hur anges en omständighet på en blankett för ändringsanmälan?

Jag har gjort en ändringsanmälan till handelsregistret. När träder ändringen i kraft?

Den huvudsakliga branschen som informationstjänsten FODS anger för mitt företag motsvarar inte mitt företags bransch. Hur ändrar jag på uppgiften om den huvudsakliga branschen?

Jag lär fortfarande vara antecknad i handelsregisteruppgifterna som styrelsemedlem i min ex-makas/makes aktiebolag. Jag har för länge sedan utträtt ur bolaget. Vad ska jag nu ta mig till?

Aktieägarna i aktiebolaget har ändrats. Ska en ändringsanmälan göras till handelsregistret? Var får jag information om vem som äger aktier i bolaget?

Hur upplöses ett aktiebolag?

Hur upplöses ett öppet bolag eller kommanditbolag?

Jag har som avsikt att lägga ned verksamheten för ett tag och vid behov fortsätta i ett senare skede. Måste jag anmäla det någonstans?

Hur ändrar jag språket i företagets registeranteckningar?

Hur anmäler jag mitt företags adressändring till handelsregistret -räcker det med en adressändring till posten?

F: Hur anmäler jag mitt företags adressändring till handelsregistret -räcker det med en adressändring till posten?
S: En adressändring till posten förmedlas inte till handelsregistret. Enklast ändrar du din adress- och kontaktinformation elektroniskt via FODS-servicetjänsten . Din kontaktinformation kan du också anmäla på Y-ändringsblanketten ((Y4, Y5 eller Y6, sätt kryss i rutan "endast kontaktuppgifterna ändras") Anmälan är avgiftsfri.

F: Vad är ett avtal om ändring av bolagsavtalet?
S: Det är ett avtal med vilket bolagsmännen ändrar det gällande bolagsavtalet. Med ändringsavtalet ändras bolagsavtalet antingen delvis eller helt.

Det är nödvändigt att upprätta ett ändringsavtal, om t.ex. bolagets bolagsman eller bolagsmän eller bolagets hemort, verksamhetsområde, räkenskapsperiod eller motsvarande omständighet ändras. Ändringsavtalet anmäls till handelsregistret. Läs mer om ändringsavtal.

F: Kan man göra en handelsregisteranmälan per e-post?
S: Från och med början av 2007 kan anmälningarna till handelsregistret också ges in elektroniskt. Sändaren av anmälan måste ha Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat med vilket personen kan identifieras på ett tillförlitligt sätt vid elektronisk kommunikation. För närvarande kan man få ett medborgarcertifikat för bl.a. identitetskort som utfärdas av polisen (det s.k. HST-kortet). Läs mer

F: Hur anges en omständighet på en blankett för ändringsanmälan?
S: Nya och ändrade uppgifter ifylls i färdiga fält på aktiebolagens blanketter för ändringsanmälan. Exempelvis namnen på medlemmarna i en ny styrelse i ett aktiebolag och deras personuppgifter anges i fältet "Styrelse" på bilageblankett 13. Oförändrade uppgifter fylls inte i på blanketterna. Det finns även plats för anmälning av sådana övriga ändringar som inte har nämnts i fälten. Det lönar sig att läsa ifyllningsanvisningarna innan man fyller i blanketterna.

F: Jag har gjort en ändringsanmälan till handelsregistret. När träder ändringen i kraft?
S: Det beror på vilken slags ändring det är fråga om.
Exempel på olika slags ändringar:
* En ändring av bolagsordningen för ett aktiebolag träder i kraft först när ändringsanmälan registreras, dvs. inte då anmälan lämnas in till handelsregistret. På samma sätt träder en ökning eller nedsättning av aktiekapitalet i kraft först genom registrering. Med andra ord anses det att aktiekapitalet har ökats eller nedsatts först när ändringen har införts i handelsregistret.
* Ändringar angående t.ex. styrelsen eller verkställande direktören träder i kraft genom att ett beslut fattas i bolaget om att välja nämnda personer och inte genom en anteckning i handelsregistret. I och med att utomstående har rätt att lita på att handelsregisteruppgifterna är riktiga, kan uppgifter i handelsregistret om t.ex. före detta styrelsemedlemmar vara till skada för bolaget. På grund av detta ska ändringsanmälan göras utan dröjsmål efter att ändringen skett. (Se anvisningen om handelsregistrets offentliga verkan).

* Ändringar i firmanamn (oberoende av företagsform). Observera att namnskyddet för ett nytt namn börjar då ändringsanmälan inkommer till myndigheterna. Detta kräver dock att namnet godkänns och registreras i anmäld form. Först när ändringsanmälan har registrerats kan man vara helt säker på att firmanamnet godkänns.

F: Den huvudsakliga branschen som informationstjänsten FODS anger för mitt företag motsvarar inte mitt företags bransch. Hur ändrar jag på uppgiften om den huvudsakliga branschen?

S: Uppgiften om företagets huvudsakliga bransch kommer till informationstjänsten FODS från skatteförvaltningen och baserar sig på statistikcentralens näringsgrensindelning. Ytterligare information om indelningen finns på statistikcentralens webbsidor.

Ordalydelsen av den huvudsakliga branschen som enligt näringsgrensindelningen anges i informationstjänsten FODS är därmed inte nödvändigtvis exakt den samma som företaget har anmält på Y-blanketten eller som har antecknats i handelsregistret som företagets verksamhetsområde.

Om ditt företags huvudsakliga bransch har antecknats felaktigt eller om du i näringsgrensindelningen hittar en kod (text) som bättre motsvarar den bransch som ditt företag verkar i, kan du kontakta skattebyrån på ditt företags hemort (t.ex. per telefon) eller ange den korrigerade huvudsakliga branschen på en Y-blankett som du skickar per post till oss.

F: Jag lär fortfarande vara antecknad i handelsregisteruppgifterna som styrelsemedlem i min ex-makas/makes aktiebolag. Jag har för länge sedan utträtt ur bolaget. Vad ska jag nu ta mig till?
S: Du kan själv lämna in en anmälan till handelsregistret om att du har lämnat bolaget. Anvisningar för anmälan om upphörande av uppdrag.

F: Aktieägarna i aktiebolaget har ändrats. Ska en ändringsanmälan göras till handelsregistret? Var får jag information om vem som äger aktier i bolaget?
S: Aktieägare antecknas inte i handelsregistret. Uppgifter om aktieägare framgår alltså inte av bolagets handelsregisteruppgifter. En ändringsanmälan om ändringar i aktieägare behöver inte göras till handelsregistret. Observera dock att i praktiken i samband med att aktieägare ändras, byts i flera fall ofta även styrelsen eller verkställande direktören ut, i synnerhet i små bolag. I detta fall ska en ändringsanmälan göras.

Lagen om aktiebolag bestämmer att aktiebolagen själva är skyldiga att föra aktiebok och aktieägarförteckning. Envar äger rätt att (mot ersättande av kostnader) erhålla uppgifter från aktieboken och aktieägarförteckningen (se 3 kap. 17 § lagen om aktiebolag). När en aktie byter ägare anmäler den nya ägaren sitt förvärv till bolaget som antecknar ändringen i aktieboken och aktieägarförteckningen. Ytterligare anvisningar om detta finns i 3 kap. lagen om aktiebolag. Aktieägare i börsbolag framgår av elektroniska register som förs av banker och Euroclear Finland Ab (tidigare Finlands Värdepapperscentral Ab).

F: Hur upplöses ett aktiebolag?
S: Ett aktiebolag kan inte upplösas enbart genom en handelsregisteranmälan. Bestämmelserna om upplösning finns i lagen om aktiebolag (20 kap. lagen om aktiebolag).
* Upplösningen kan ske genom ett särskilt likvidationsförfarande.
* Bolagets egendom kan även avträdas till konkurs. Resultatet av denna process är oftast att bolaget upplöses.
* Ett aktiebolag kan även upplösas genom att det fusionerar med ett annat bolag eller delas i flera bolag och upphör i detta sammanhang.
* Ett aktiebolag kan under vissa förutsättningar avföras på tjänstens vägnar ur registret

F: Hur upplöses ett öppet bolag eller kommanditbolag?
S: I flesta fall upplöses öppna bolag och kommanditbolag genom ett avtal mellan bolagsmännen som de alla samtycker till. Anvisningar om hur en upplösning av detta slag anmäls till handelsregistret kan du läsa här.

Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan även upplösas genom ett likvidationsförfarande. Bolaget kan också upplösas till följd av konkurs.

Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan under vissa förutsättningar avföras på tjänstens vägnar ur registret.

F: Jag har som avsikt att lägga ned verksamheten för ett tag och vid behov fortsätta i ett senare skede. Måste jag anmäla det någonstans?
S: Avbrott i näringsverksamheten för en obestämd eller bestämd tid antecknas inte i företagets handelsregisteruppgifter. Med andra ord visar handelsregisteruppgifterna inte om företaget bedriver verksamhet eller inte. Avbrott i verksamheten ska dock anmälas till skatteförvaltningen på en blankett för ändringsanmälan. Anmälan är avgiftsfri. Uppgiften antecknas i Företags- och organisationsdatasystemet (se 12 § i företags- och organisationsdatalagen). Blanketterna får du här.
Om verksamheten fortsätter senare ska det utan dröjsmål anmälas till skatteförvaltningen på en blankett för ändringsanmälan. Anmälan är avgiftsfri.

Men kom ihåg att ett avbrott i verksamheten inte befriar t.ex. aktiebolag från skyldigheten att lämna in bokslut till handelsregistret. Läs mer i våra anvisningar om bokslut.

F: Hur ändrar jag språket i företagets registeranteckningar?
S:Det språk som används i registeranteckningarna bestäms av språket i företagets etableringsanmälan. Hos företag som har bolagsordning, bolagsavtal resp. stadgar bestäms registreringsspråket av det språk som nämnda dokument har avfattats på. Om språket i dessa dokument byts, uppdateras till det nya språket även de registeranteckningar som baserar sig på dem (t.ex. verksamhetsområde, hemort).

Ett företag kan ha registeranteckningar på både finska och svenska alltefter det språk som det har använt i sina anmälningar till handelsregistret. Det är möjligt att få en del av företagets registeranteckningar uppdaterade till ett nytt språk i samband med handläggningen av dess ändringsanmälningar. Vårt nuvarande datasystem tillåter dock inte ändring av språket i vissa registeranteckningar. Till exempel språket som anteckningarna om grundande av företag eller dess lagenliga representation har gjorts på kan inte bytas. Detsamma gäller anteckningar som är i kraft under en bestämd tid (t.ex. bemyndiganden). Registeranteckningar om aktiekapital kan omskrivas på ett annat språk endast om ändringsanmälan samtidigt innehåller en ändring av själva uppgiften om aktiekapitalet. Märk väl att som registreringsdag för de uppdaterade registeranteckningarna antecknas då uppdateringsdagen.

Behandlingsavgiften för en ändringsanmälan som bara gäller uppdateringen av företagets språk men inte byte av språket som bolagsordningen, bolagsavtalet resp. stadgarna är avfattade på är 85 euro. Om språket i dessa dokument har bytts, uppbär vi samma behandlingsavgift som för ändringar i nämnda dokument.

Ta också en titt på svaren:

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.08.2017