Invändningsförfarande för nationella registreringar

Vi granskar invändningen när den har kommit in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och skickar vid behov invändaren en kompletteringsbegäran där vi ber invändaren att rätta till formella brister i invändningen inom en utsatt tid.

Vi underrättar innehavaren av designregistreringen om invändningen. Innehavaren kan inom två månader ge sitt yttrande med anledning av invändningen. Sedan underrättar vi invändaren om innehavarens yttrande, och invändaren kan ge sitt yttrande.

Vi underrättar parterna om yttranden så länge som de yttrar sig i ärendet. Ytterligare yttranden ska ges inom två månader. När parterna inte längre ger några nya yttranden, avgör vi invändningsärendet.

Vi avgör invändningsärendet utgående från ansökningshandlingarna, invändningen och yttrandena.

Den förlorade parten kan överklaga PRS beslut till marknadsdomstolen. Där kan invändningen avslås eller designregistreringen kan upphävas helt eller delvis på grund av invändningen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.07.2020