Designen måste ha särprägel

Vi avgör fall för fall om en design är särpräglad, eftersom det inte finns någon schablonmässig regel för att avgöra det.

Helhetsintrycket av designen är det väsentligaste. I vanliga fall kan en design inte anses vara särpräglad om den skiljer sig från tidigare kända design endast i fråga om några mindre detaljer.

Vi bedömer designens särprägel ur en kunnig användares synvinkel. Enligt mönsterrättslagen är den kunniga användaren en fiktiv person som inte är någon expert på den produktgrupp där designregistrering söks, utan anses vara en så kallad upplyst konsument.

Vi tar också i beaktande produktens användningsändamål och själva produktgruppen när vi bedömer designens särprägel. Vi fäster uppmärksamhet vid de detaljer som har ny design. Exempelvis en formgivare som designar bestick har mer begränsade möjligheter än en formgivare som designar belysningsarmatur.

En registrerbar design måste vara ett resultat av kreativt arbete. En enkel och sedvanlig design kan inte registreras. Till exempel geometriska grundformer, såsom klot eller kvadrat samt vanliga rutor och ränder, kan inte registreras. Former skapade av naturen kan inte heller designregistreras, eftersom bara människor kan skapa design.

Ingen konstnärlighet krävs av en registrerbar design, även om konstverk också kan designregistreras.

Exempel på särpräglad design: halkskydd för skor

Vi har bedömt att det följande halkskyddet (ansökningsnummer M20090025) för skor är särpräglat vad gäller helhetsintrycket.

Den sökta designen

Den sökta designen, bild 1


Den sökta designen, bild 2


Den sökta designen, bild 3

Den sökta designen har jämförts med tidigare kända halkskydd, se bilderna nedan.

Design 1–6 som den sökta designen har jämförts med

Design 1 (registernummer 13154), bild 1
Design 1 (registernummer 13154), bild 2
Design 2, benämnts med ordet ICEY
Design 3, kanadensisk patentansökan
Design 4 (ansökningsnummer M20030277), bild 1
Design 4 (ansökningsnummer M20030277), bild 2
Design 5 (registernummer 23937)
Design 6 (ansökningsnummer M20060044), bild 1
Design 6 (ansökningsnummer M20060044), bild 2


Motivering till att helhetsintrycket är särpräglat

I den sökta designen bildar remmarna bakom hälen ett T. Denna detalj kan ses i synnerhet i bild 3 av den sökta designen. Motsvarande detaljer finns inte i design 1–2 och 4–6 som den sökta designen har jämförts med. Detaljen finns däremot i design 3 men den är för övrigt som helhet så olik jämfört med den sökta designen, exempelvis i fråga om det parti som hindrar personen från att halka.

Dessutom skiljer sig formen av bottenstycket, mönstren och placeringen av dubbarna i den sökta designen från motsvarande egenskaper i design 1–5. Också antalet dubbar är olika, förutom i design 4 och 6.

Även om den sökta designen och de som den har jämförts med har liknande egenskaper och detaljer, ger den sökta designen en kunnig användare ett annat helhetsintryck än någon av de andra den har jämförts med.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019