EUIPO:s och medlemsstaternas gemensamma praxis

Gemensam praxis för ökad öppenhet, konsekvens, tillförlitlighet och förutsägbarhet

Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk (EUIPN) är ett nätverk som består av EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och EU:s nationella myndigheter. EUIPN har skapat ett antal gemensamma metoder vars syfte är att säkerställa att ansökan om varumärkes- och formgivningsregistrering, samt handläggning, är enhetlig mellan medlemsstaternas nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter och användning av varumärken efter registreringen. De gemensamma metoderna publiceras i gemensamma meddelanden.

Ett gemensamt meddelande har inte juridiskt bindande verkan för medlemsstaternas myndigheter utan det är en sammanställning för att informera om den enighet som har nåtts mellan immaterialrättsmyndigheterna. Ett gemensamt meddelande har sammanställts på basis av de nationella myndigheternas ställningstaganden och dess principer är allmänt tillämpade. Syftet med gemensamma meddelanden är att omfatta den största delen av situationerna. De nationella myndigheterna bedömer dock varje enskild ansökan separat, och principerna i gemensamma meddelanden tjänstgör som anvisningar.

PRS har deltagit i att utarbeta följande meddelanden och samtyckt till dem.

Harmonisering av produktbenämningar för mönster och en gemensam benämningsdatabas (CP7)

I projektet harmoniserades produktbenämningar för mönster och skapades DesignClass som är en benämningsdatabas för mönster och som drivs av EUIPO och de nationella myndigheterna. PRS deltar i omröstningen om DesignClass-benämningar och upprätthållandet och utvecklandet av databasen.

DesignClass hjälper användare att söka efter och översätta produktbenämningar för en mönsteransökan samt att hitta rätt klass för mönstret.

Gå till databasen DesignClass.

Allmänt meddelande om kriterier för att offentliggöra mönster på internet (CP10)

Meddelandet gäller en uppsättning kriterier för att bedöma offentliggörandet av mönster på internet och tillhörande rekommendationer.

På grund av e-handelns tillväxt och den ökade handeln över internet sker offentliggörandet av mönster i allt större utsträckning på internet, vilket väcker frågor om hur offentliggöranden online kan förbättras.

Det allmänna meddelandet omfattar allt ifrån olika typer av bevis som är godtagbara vid framläggandet av information som hämtats från internet till specifika rekommendationer som rör framläggandet av bevis som hämtats från sociala medier, onlinemedier, applikationer eller andra onlinekällor. Det tar även hänsyn till de befintliga undantagen från tillgängliggörandet av ett mönster på internet.

Denna gemensamma praxis trädde i kraft i Finland den 1 juli 2020.

Läs meddelandet om kriterier för att offentliggöra mönster på internet på EUIPO:s webbplats.

EUIPO har också publicerat följande gemensamma meddelanden som PRS inte har godkänt. I mån av möjlighet strävar PRS emellertid efter att följa de i meddelandena angivna principerna.

Gemensamt meddelande om harmonisering av grafiska återgivningar av design/mönster (CP6)

De i meddelandet framställda kraven avser användning av visuella disclaimers och olika typer av vyer samt hur ett mönster återges på en neutral bakgrund. Meddelandet innehåller dessutom rekommendationer till sökande om hur en design återges på bästa sätt och en översikt över myndigheternas formella krav för designansökningar som lämnas in elektroniskt och på papper.

Läs meddelandet om harmonisering av grafiska återgivningar av design/mönster på EUIPO:s webbplats.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.09.2020