Internationell registrering enligt Genèveakten till Haagkonventionen

Med internationell registrering av mönster avses registrering av mönster enligt en överenskommelse som kallas Genèveakten till Haagkonventionen. Akten träder för Finlands del i kraft den 1 maj 2011. Antalet nya länder som har anslutit sig till Genèveakten ökar ständigt.

I Finland kan internationell registrering sökas av finska medborgare eller de som har sin hemvist eller ett verkligt och fungerande industriellt eller kommersiellt driftsställe i Finland.

Ansökan kan avfattas på engelska, franska eller spanska. Ansökan kan sändas antingen direkt till den internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property Organization, WIPO) i Genève, Schweiz, eller kan ges in till Patent- och registerstyrelsen som sedan vidarebefordrar ansökan till WIPO för handläggning. WIPO upprätthåller ett internationellt mönsterregister.

Sökanden ska i sin ansökan designera de medlemsstater som har tillrätt Genèveakten till Haagkonventionen i vilka skydd söks. Den internationella registreringen träder i kraft i de designerade länder där det inte enligt lagstiftningen i landet i fråga finns hinder mot registreringen.

Den internationella registreringen gäller i 5 år, och den kan förnyas för fem år i sänder från utgången av föregående registreringsperiod. Den längsta skyddstiden beror på lagstiftningen i de designerade länderna.

Blanketterna finns på WIPO:s webbplats

Ansökningsblankett (på engelska)
Avgifterna i schweizerfranc (CHF) (på engelska)

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.03.2015