Gå direkt till innehållet
Valikko

Mönsterrätt

Målet med delområdet för mönsterrätt är att den person som avlagt examen på delområdet känner till den centrala gällande mönsterrättslagstiftningen i Finland och EU, och relaterade bestämmelser, anvisningar och rättspraxis, samt de bestämmelser enligt Haagöverenskommelsen som gäller det internationella systemet för mönsterregistrering samt de viktigaste internationella mönsterrättsavtalen, och behärskar de praktiska åtgärder vid Patent- och registerstyrelsen, marknadsdomstolen, EUIPO och WIPO som uppdrag inom mönsterrätt förutsätter.

Examen på delområdet för mönsterrätt tar tre timmar. Frågorna utgörs till exempel av rättsfall, essäfrågor och/eller flervalsfrågor.

Materialet nedan hjälper dig att förbereda dig inför examen. Observera att materialförteckningen nedan inte är fullständig, utan den ger bakgrundsinformation och hjälper dig att förbereda dig inför examen. Du svarar på examensfrågorna i enlighet med den lagstiftning och rättspraxis och de bestämmelser och anvisningar som gäller på examinationsdagen . Om du svarar på frågorna utgående från juridisk litteratur, ska du försäkra dig om att tolkningarna i den juridiska litteraturen motsvarar den lagstiftning och rättspraxis och de bestämmelser och anvisningar som gäller på examinationsdagen.

Du kan ta med dig materialet nedan till examinationen, och vid behov även annat önskat material. Du kan vid examinationen söka litterära informationskällor på internet.

Se materialet för 2022 nedan.

Litteratur

1. Oesch, Rainer, Rinkineva, Marja-Leena, Hietamies, Heli, Puustinen, Karri: Mallioikeus. Muotoilun suoja. Talentum 2005.
2. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum 2014.
Luku V Mallioikeus (s. 265–288)
Luku XI Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa (s. 429–462)
3. Stone, David: European Union Design Law. Oxford 2016. Second edition.

Lagstiftning och annat officiellt material

1. Mönsterrättslag (12.3.1971/221) och mönsterrättsförordning (2.4.1971/252)
2. Mönsterrättsbestämmelser (PRH/1969/01/2011)
3. RP 6/2002 rd (Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mönsterrättslagen)
4. Internationell klassificering som baserar sig på Locarnoöverrenskommelsen (tolfte upplagan)
5. Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning
6. Rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 6/2002 och (EG) nr 40/94 för att ge verkan till Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten inom Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar
7. Kommissionens förordning (EG) nr 2245/2002 av den 21 oktober 2002 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning
8. Kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002 av den 16 december 2002 om avgifter till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) vid registrering av gemenskapsformgivningar
9. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd
10. EUIPO Guidelines for Examination of Registered Community Designs (gällande version)
11. Hague Guide for Users WIPO 2019
12. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003
13. Lag om rättegång i marknadsdomstolen (31.1.2013/100), 1 kap. 4 §, 4 kap., 6 kap. 1–3 §, 7 kap.
14. Anvisningar för ombud i ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt. Marknadsdomstolen 1 september 2013

För mer information inför samtliga delområden i examen gå in på följande webbplatser:

www.prh.fi
www.wipo.intÖppnas i en ny flik
www.euipo.europa.euÖppnas i en ny flik

Uppdaterad lagstiftning hittar du på:

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/Öppnas i en ny flik

http://eur-lex.europa.eu/homepage.htmlÖppnas i en ny flik

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd uppdaterar materialet vid behov.

Utskriftsversion Uppdaterad 13.06.2022