Gå direkt till innehållet
Valikko

Tillsyn över auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd (nedan nämnden) utövar tillsyn över att auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd fullgör skyldigheterna i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (22/2014). Tillsynen gäller framför allt skyldigheten att iaktta god ombudssed och tystnadsplikt.

Nämndens tillsynsbefogenhet gäller endast auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd. Nämnden kan inte ta ställning till den verksamhet som andra ombud inom området för industriellt rättsskydd bedriver. Nämnden har som uppgift att föra ett register över auktoriserade ombud.
Om ett auktoriserat ombud för industriellt rättsskydd inte har fullgjort sina skyldigheter, kan nämnden tilldela ombudet en varning eller en anmärkning. Nämnden kan även återkalla auktorisationen. Däremot kan nämnden inte påföra andra påföljder. Nämnden kan till exempel inte ta ställning till innehållet i eller tillämpningen av det uppdragsavtal som ombudet och huvudmannen har ingått eller om ombudet har gjort sig skyldigt till brottsligt förfarande. Nämnden kan ta en eventuell brottsdom eller civilrättslig dom i beaktande när tillsynsärendet behandlas.

Förutsättningen för att ett tillsynsärende tas upp till behandling är att följande uppgifter ges skriftligt till nämnden:

  • namn och kontaktuppgifter för den person som inleder tillsynsärendet
  • namn på det auktoriserade ombud som berörs av tillsynsärendet
  • klart och specificerat på vilket sätt det auktoriserade ombudet har handlat i strid med sina lagenliga skyldigheter och när förfarandet har ägt rum
  • eventuellt skriftligt bevis i ärendet.

Behandlingen av tillsynsärendet är skriftlig. Uppgifterna kan lämnas in per e-post eller per post. Vid behov begär nämnden om ytterligare material. Nämnden är berättigad att av det auktoriserade ombudet som är föremål för tillsynen, trots tystnadsplikten, få handlingar och uppgifter som är nödvändiga för tillsynen.

Obs! Offentligheten av de handlingar som lämnas till nämnden bestäms i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Om handlingar innehåller sekretessbelagda uppgifter, är det bra att i de handlingar som lämnas till nämnden redogöra för behovet för hemlighållande för att säkra sekretessen samt att specificera de sekretessbelagda handlingarna.

Innan nämnden ger sitt avgörande ska den höra det auktoriserade ombudet som är föremål för tillsynen. Om nämnden påför påföljder för det auktoriserade ombudet, har han eller hon rätt att överklaga avgörandet hos marknadsdomstolen. Om nämnden kommer till den slutsatsen att inga påföljder behövs, är det inte möjligt att överklaga beslutet.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.10.2019