Gå direkt till innehållet
Meny

Vad är ett patent?

På begäran kan du få patentbrevet i pappersform.

Patent är en ensamrätt på grund av vilken du kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning.

Yrkesmässigt utnyttjande av en uppfinning avses till exempel yrkesmässig tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt. Patentet skyddar immateriell egendom på samma sätt som stängsel, lås och försäkringar skyddar konkret egendom. Ett patent ger inte automatiskt tillstånd till innehavaren att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen, utan innehavaren kan behöva tillstånd av andra myndigheter eller av innehavare av andra patent. Du kan sälja ditt patent, eller det kan beviljas ett användningstillstånd (en licens) till den uppfinning som patentet skyddar.

Hurdan uppfinning kan patenteras?

Giltighet av patent

Patentet är giltigt i de länder där det har sökts och beviljats. I Finland beviljas patent av Patent- och registerstyrelsen (PRS). Också det europeiska patentverket (European Patent Office, EPO) har rätt att bevilja patent (europeiska patent) som gäller i Finland. Patentet är i kraft en begränsad tid, vanligen högst 20 år räknat från den dag då patentansökan lämnades in. För att upprätthålla ditt patent måste du årligen betala en avgift, så kallad årsavgift.

Läs mer:

Patentsystemet - varför?

Syftet med patent är att göra uppfinningar allmänt kända. Ett patent är en bytesaffär mellan uppfinnaren och staten. Du låter patentmyndigheten ta del av din uppfinning och ger ditt samtycke till att uppfinningen blir offentlig efter en viss tid (vanligen 18 månader från inlämningen av ansökan, dvs. ingivningsdagen). Förutsatt att din uppfinning uppfyller de krav som lagen ställer på uppfinningar får du ensamrätt till din innovation för en viss tid.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.06.2019