Licens – rätt att använda ett patent

Patenthavaren kan ge någon annan rätt att använda patentet, det vill säga en licens för den patenterade uppfinningen. Även om äganderätten till patentet förblir hos innehavaren, får det företag eller den person som fått licensen utnyttja den patenterade uppfinningen yrkesmässigt. Parterna kan komma överens om villkoren och ersättningarna för användningen. Licensen kan vara exklusiv då patenthavarens rätt att bevilja andra licenser är begränsad. Licensen kan också vara geografiskt begränsad.

Det är bra att anteckna licensen i patentregistret så att den kommer till allmän kännedom. En licens som inte har antecknats i registret gäller inte mot tredje part som i god tro förvärvat rätt till patentet.

Antingen patenthavaren eller licenshavaren kan begära anteckningen. Både att anteckna licensen i registret och att stryka den förutsätter ett avtal mellan licensgivaren och licenshavaren.

Det är inte möjligt att begära en anteckning i en patentansökan utan endast i ett beviljat patent.

Begäran om anteckning av en licens eller dess bilagor måste innehålla följande uppgifter:

  • patentnummer
  • licenstagarens namn, hemort, adress och FO-nummer
  • datum för licensavtalet
  • uppgift om exklusiv licens vid behov
  • kopia av eller utdrag ur licensavtalet (det är skäl att täcka över affärshemligheter)
  • om licenstagarens ombud begär anteckningen, bifoga en fullmakt.

Hur anmäler jag ändringen?

Anmäl ändringen skriftligt till PRS. Du kan skicka anmälan med bilagor till PRS registratur per post, e-post eller skyddad e-post. Du kan också lämna in handlingarna till PRS besökskundtjänst.

Se kontaktuppgifterna för PRS registratur.

Avgifter

Du måste betala in avgiften för anteckningen på PRS konto innan vi antecknar ändringen i registret. Ange numret på ansökan eller patentet som referensuppgift. Om licensavtalet gäller flera patent eller om det finns flera licenstagare, tar vi ut en avgift för varje anteckning. Det är gratis att avregistrera en licensavteckning.

Se våra kontonummer på sidan Prislistor och betalningsanvisningar.

Se avgifterna på sidan Övriga avgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.08.2021