Tilläggsskydd – Supplementary Protection Certificate, SPC

I vanliga fall krävs ett tillstånd för att kunna utnyttja uppfinningar som avser läkemedel eller växtskyddsmedel. För att få tillstånd krävs att medlen utreds grundligt för att ta reda på om de till exempel är säkra för användarna och miljön. Detta kräver att omfattande och tidskrävande undersökningar genomförs som underlag för utredningarna. En mycket stor del av patenttiden går till undersökningar av detta slag. Därför är det möjligt att söka tilläggsskydd för patent som gäller läkemedel eller växtskyddsmedel för att förlänga skyddstiden för uppfinningen.

Giltighet

Tilläggsskyddet gäller i högst fem år men kan förlängas med sex månader efter ansökan om det är fråga om läkemedel för pediatrisk användning, och läkemedlet har undersökts på ett godkänt sätt.

Tilläggsskyddet börjar gälla när grundpatentets lagenliga giltighetstid (20 år) har gått ut. Exempel: Den lagenliga giltighetstiden för ett grundpatent går ut den 10 oktober 2020 (ansökan lämnades in den 10 oktober 2000). Tilläggsskyddet börjar gälla den 11 oktober 2020.

Ansökan

Lämna in din ansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för att få tilläggsskydd i Finland. I blanketten finns mer information om hur du fyller i ansökan och vilka handlingar du ska bifoga. Ansökan är avgiftsbelagd.

Gå till blanketter.

Gå till avgifter för tilläggsskydd.

Lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel

Europaparlamentets och rådets förordning nr 1610/96 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel

Europaparlamentets och rådets förordning nr 1901/2006 om läkemedel för pediatrisk användning

Patentlagen (9a kap.)

Patentförordningen (52d–52p §)

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.06.2019