Hur påverkar brexit handelsregistret, varumärken, designskydd, patent och revisionsbranschen?

Här nedan har vi samlat information om hur Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (brexit) påverkar

Hur påverkar brexit handelsregistret i Finland?

Handläggning av handelsregisteranmälningar

Den 1 januari 2021 trädde Storbritannien ut ur EU och hör inte längre till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. I fråga om aktiebolag måste minst en styrelseledamot och verkställande direktören ha sin hemvist inom EES-området, om inte Patent- och registerstyrelsen (PRS) beviljar bolaget dispens från det här kravet.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarar för sin verksamhet inför bolaget, aktieägarna eller någon annan person. För att skapa detta ansvar krävs att verkställighet av domar enligt den finländska lagstiftningen gäller åtminstone en styrelseledamot och verkställande direktören.

Dispens från kravet på hemvist

I praktiken beviljar PRS nu dispens från kravet på hemvist endast för personer som är fast bosatta i ett land som har tillträtt Luganokonventionen. Konventionen är en allmän överenskommelse om domstolarnas behörighet och verkställighet av domar inom privaträtten.

Storbritannien har inte tillträtt Luganokonventionen och har varit bundet av konventionen endast på grund av sitt medlemskap i EU.

Storbritanniens utträde ur EU har lett till att samtliga styrelseledamöter i ett aktiebolag inte får vara fast bosatta i Storbritannien. Om verkställande direktören är bosatt i Storbritannien, beviljar vi dispens från kravet på hemvist endast om minst en av styrelseledamöterna i bolaget bor inom EES-området.

En näringsidkare med hemort i Storbritannien behöver tillstånd för att starta en filial i Finland. Enligt lagen angående rättighet att idka näring måste näringsidkaren ha en företrädare som har sin hemvist i Finland och som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar. Företrädaren anmäls till handelsregistret och måste ha sin hemvist i Finland.

Effekter av brexit på varumärken, design och patent

Registrerade EU-varumärken och gemenskapsformgivningar omvandlas automatiskt till nationella varumärken och designskydd i Storbritannien. EU-varumärkes- och gemenskapsformgivnings-ansökningar som var under behandling när övergångsperioden gick ut 31.12.2020 måste däremot omvandlas till nationella ansökningar inom nio månader. Här måste sökanden själv vara aktiv.

Mer information om effekterna av brexit finns på webbplatserna för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO) och Storbritanniens immaterialrättsmyndighet.

Läs mer om effekterna av brexit på varumärken och design på webbplatsen för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Läs mer om effekterna av brexit på varumärken och design på webbplatsen för Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).

Läs mer om effekterna av brexit på varumärken, design och patent på webbplatsen för Storbritanniens immaterialrättsmyndighet.

Storbritannien fortsätter som medlem i Europeiska patentorganisationen och därför påverkar inte brexit giltigheten av europeiska patent i Storbritannien. Tilläggsskydd för patent beviljas i fortsättningen enligt Storbritanniens lagstiftning.

Läs mer om effekterna av brexit på tilläggsskydd för patent på webbplatsen för Storbritanniens immaterialrättsmyndighet.

Brexit påverkar också konsumtionen av IP-rättigheter. Att släppa ut en produkt skyddad med IP-rättigheter på Storbritanniens marknad kommer inte efter övergångsperiodens utgång att leda till att rättigheterna konsumeras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Läs mer om effekterna av brexit på IP-rättigheternas konsumtion på webbplatsen för Storbritanniens immaterialrättsmyndighet.

Brexit medför ändringar i vem som kan vara ombud för IP-ansökningar i Storbritannien.

Läs mer om effekterna av brexit på ombud på webbplatsen för Storbritanniens immaterialrättsmyndighet.

Effekter i Patent- och registerstyrelsen och i Finland

En sökande eller innehavare av varumärke som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste ha ett ombud med hemvist inom EES. På motsvarande sätt måste en sökande av designskydd eller patent som inte har hemvist i Finland ha ett ombud med hemvist inom EES.

Efter brexit hör Storbritannien inte längre till EES. Ett ombud med hemvist i Storbritannien kan inte längre vara ombud i Finland. Varumärkesregistret omfattar för närvarande närmare tjugo ombud med hemvist i Storbritannien.

Hur påverkar brexit revisionsbranschen i Finland?

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har kartlagt de centrala effekterna av Brexit (utan avtal) i Finland:

  1. De i Storbritannien beviljade godkännanden som revisor i PRS revisorsregister ändras till registreringar som revisor från tredje land. Enligt artikel 16 i EU:s revisionsdirektiv används inte vid brexit termen "lagstadgad revisor" i revisorsregistret i fråga om godkännanden som beviljats i Storbritannien. Ändringen påverkar inte de godkännanden som PRS revisionstillsyn beviljat i Finland.
  2. Brexit påverkar inte sådana personers godkännande som GR-, CGR-, eller OFGR-revisor i Finland som blivit godkända som revisor i Storbritannien. Brexit påverkar inte heller hur godkännandet bibehålls eftersom godkännandet kan återkallas eller avbrytas endast enligt de grunder som anges i revisionslagen.
  3. Om en person som ansöker om att bli revisor i Finland stödjer sig på studier eller en examen i Storbritannien i sin ansökan, kan de räknas sökanden till godo enligt bedömning på det sätt som avses i förordningen 1442/2015. Bestämmelser om förfarandet för att erkänna motsvarigheten av studier och examina har utfärdats separat. Praktisk erfarenhet som erhållits i Storbritannien kan i fortsättningen räknas sökanden till godo på det sätt som anges i förordningen 1442/2015. Personer godkända som revisorer i Storbritannien kan inte längre på den basis delta i det behörighetsprov i Finland (RL 6:2.5 och 18 § i förordningen) som anknyter till godkännande som revisor, utan de måste avlägga hela GR-, CGR- eller OFGR-examen. Innan det måste de få tillstånd att delta i examensprovet.
  4. I fråga om ägande av revisionssammanslutningar anger revisionslagen (6:5.1, 2 punkten) att i revisionssammanslutningar ska majoriteten av bolagsmännen i ett öppet bolag eller av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag vara av bolaget anställda revisorer, revisionssammanslutningar eller i en EES-stat godkända revisorer eller revisionssammanslutningar, eller majoriteten av det röstetal som aktiebolagets aktier eller av det röstetal som andelslagens medlemmar och fullmäktige medför ska innehas av de ovan avsedda revisorerna eller revisionssammanslutningarna. Revisorer godkända i Storbritannien kan inte längre räknas som revisorer som godkänts i en EES-stat.
  5. Enligt revisionslagen (RL 6:5.1, 3 punkten) ska mer än hälften av medlemmarna och ersättarna i styrelsen samt ordföranden och vice ordföranden för styrelsen i en revisionssammanslutning vara revisorer eller i en EES-stat godkända revisorer som arbetar i sammanslutningen. Revisorer godkända i Storbritannien kan inte längre räknas som revisorer som godkänts i en EES-stat.
  6. Ur EU:s synvinkel är Storbritannien ett så kallat tredje land, vilket påverkar revisorernas fria rörlighet och möjligheter att erbjuda tjänster mellan EU och Storbritannien. Bland annat revisorer som godkänts i Storbritannien anses som revisorer från tredje land ur revisionslagens synvinkel. Det finns ett antal bestämmelser i revisionslagen som gäller registrering och tillsyn av revisorer från tredje länder (RL, 6 och 9 kap.).
  7. De skyldigheter i fråga om dataskydd som ska fullgöras vid utbyte av personuppgifter kommer att vara olika mellan EU och Storbritannien, vilket gör att överföringen av personuppgifter mellan revisorer och revisionssammanslutningar i Storbritannien och Finland blir mer arbetskrävande än förut. Financial Reporting Council (FRC), registrerings- och tillsynsorganet inom revisionsbranschen i Storbritannien, har utarbetat standardiserade avtalsmallar för att skapa förutsättningar för överföring av personuppgifter för att uppfylla kraven i Finlands lag och EU:s dataskyddsförordning.
  8. I det internationella samarbetet med myndigheterna i Storbritannien, såsom FRC, tillämpas bestämmelserna om samarbete med myndigheter i tredje länder. För sådant tillsynssamarbete som gäller revisorer ingår PRS vid behov ett särskilt avtal med FRC (RL 9:3.2).
  9. Brittiska FRC kommer inte längre att vara medlem i CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies), som är en samarbetsorganisation för EU-tillsynsorgan. FRC kan på inbjudan av CEAOB delta i projekt som observatör.
Utskriftsversion
Uppdaterad 22.07.2021