Gå direkt till innehållet
Valikko

Dataskyddsbeskrivning för depositionskontotjänsten

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Personuppgiftsansvarig

Tiina Honkanen
tiina.honkanen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5984

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

I registret för depositionskontot behandlas lagstadgade patentbetalningar av personer som PRS kundföretag befullmäktigat.


Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Depositionskontots kunduppgifter:

  • kundföretagets namn och FO-nummer
  • kundföretagets momsnummer
  • kundföretagets depositionskontoavtal
  • kundföretagets depositionskontonummer
  • kundföretagets depositionskontosaldo
  • kundföretagets besöks- och postadresser, e-post, land, område, telefon- och faxnummer
  • namn på kundens företrädare

Uppgiftskällor

Uppgiftskällor är PRS registersystem, Suomi.fi-identifikations- och fullmaktstjänsterna av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Order Management, nätbutiken och andra system i anslutning till ekonomiförvaltning. Kunders betalningsuppgifter överförs till ekonomiförvaltningssystemet Kieku. Betalningsuppgifter överförs till sin egen grupp av kundkonton i Kieku. Uppgifterna överförs även till Handi-systemet för att arkivera betalningarna.

Mottagare och mottagarkategorier av personuppgifter

Uppgifter kan endast lämnas ut i mån av vad den gällande lagstiftningen kräver och tillåter. Uppgifter lämnas ut till Statens revisionsverk samt banker, polisen, utsökningsmyndigheter och Skatteförvaltningen.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för person- och företagsuppgifter grundar sig på lagstiftningen som fastställer lagringstider för bokföringsmaterial.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 27.02.2023