Gå direkt till innehållet
Valikko

Dataskyddsbeskrivning för IPR-förhandsbedömningstjänst (IP Scan)

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5904

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Expertregistret för IPR-förhandsbedömningstjänsten innehåller uppgifter om personer som PRS har auktoriserat för att producera IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan) i Finland.

PRS för ett register över de experter som utför IPR-förhandsbedömningstjänsterna för att styra och övervaka experternas verksamhet och för att säkerställa att kunden som använder tjänsten kan vara säker på deras auktorisation. Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO har en fast anknytning till tjänsten, och det är möjligt att få ersättning av EUIPO endast för de IPR-förhandsbedömningstjänster som utförs av någon av de auktoriserade experterna.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på personens samtycke.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Följande uppgifter förs in i expertregistret för IPR-förhandsbedömningstjänsten: det auktoriserade ombudets namn, företaget som ombudet representerar, ombudets kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress) samt uppgifter om arbetserfarenhet och kännedom om verksamhetsområde.

Uppgiftskällor

Uppgifterna förs in i expertregistret för IPR-förhandsbedömningstjänsten utgående från auktorisationsansökningar och uppgifterna i dem. Anteckningarna i registret baserar sig på auktorisationer.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt till utomstående. PRS har rätt att på sin webbplats publicera det auktoriserade ombudets namn, företaget som ombudet representerar, ombudets kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress) och kännedom om verksamhetsområde.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES. Uppgifterna om de experter som antecknats i registret överförs till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO för att göra det möjligt för EUIPO att bevilja ersättning till kunderna av tjänsten.

Lagringstider för personuppgifter

Personuppgifterna i registret lagras tills ärenden som anknyter till utförandet av IPR-förhandsbedömningstjänsten och till relaterade ersättningar är slutförda.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs närmare anvisningar om att begära uppgifter.

Anvisningar för rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs närmare anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till radering av uppgifter

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål raderar den registrerades personuppgifter, om den registrerade återkallar sitt samtycke. Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke genom att kontakta representanten för den personuppgiftsansvarige.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot den relevanta lagstiftningen, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 27.02.2023