Gå direkt till innehållet
Valikko

Dataskyddsbeskrivning för kundtjänstens kameraövervakning med inspelning

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Jukka Meriläinen
jukka.merilainen@prh.fi
Tfn 029 509 5615

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Med kameraövervakningssystemet övervakas kundtjänstens lokaler på första våningen vid PRS (Sörnäs strandväg 13, Helsingfors). Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Ändamålet med kameraövervakningssystemet är att skydda egendom, förebygga brott och missbruk och att användas som hjälp för att utreda brott och missbruk. Därtill är ändamålet med övervakningen att säkra och öka personalens och kundernas trygghet.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Följande uppgifter lagras: bildmaterial (utan ljud) som övervakningskamerorna förmedlar om personer som befinner sig i kundtjänstens lokaler. Därtill sparas händelsernas datum och tid i registret.

Uppgiftskällor

Bildmaterialet som kamerorna i övervakningssystemet förmedlar.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Inga uppgifter lämnas i regel ut ur registret. Uppgifter kan endast lämnas ut i mån av vad den gällande lagstiftningen kräver och tillåter.

Uppgifter kan lämnas ut till polisen eller andra behöriga myndigheter för brottsutredning. Utlämnandet baserar sig alltid på en specificerad begäran från myndigheten.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Bildmaterialet som kamerorna förmedlar förvaras i cirka 6 månader.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om hur begäran om rättelse ska göras.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023