Gå direkt till innehållet
Valikko

Dataskyddsbeskrivning för registret över sökande till revisorsexamina

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Hanna Kattainen
hanna.kattainen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5859

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

I registret samlas uppgifter om de personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamina.

Registeruppgifterna används i varje steg av godkännandeprocessen:

 • ansökan om tillstånd att delta och anmälan
 • ordnande av examensprov och anmälan på provplatsen
 • bedömning av examensprestationerna
 • beslutsfattande
 • kundkommunikation.

Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Uppgifter om ansökningar:

 • uppgifter som personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen angett på ansökningsblanketten, i bilagorna och i samband med anmälan
 • tidigare erhållna examensrättigheter
 • delprestationer i tidigare examina
 • poäng och resultat enligt bedömningen
 • uppgift om omprövningsbegäranden.

Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret fås från

 • personer som ansöker om tillstånd att delta i examen
 • uppgifter som bildas vid bedömning av examensprestationerna.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, i vilken lagringstiderna fastställs.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023