Så påverkar coronaviruset PRS verksamhet och kunder

Uppdaterad 15 oktober 2020

Vi beklagar det extra besvär som situationen orsakar.

Vi har som mål att handlägga anmälningar och ansökningar enligt vårt normala schema. Vår personal arbetar nu på distans.

På grund av coronaviruset har företag, föreningar och andra sammanslutningar mer begränsade möjligheter än vanligt att fullgöra sina skyldigheter gentemot myndigheter. Nu är det viktigt att följa statsledningens och myndigheternas anvisningar.

På den här sidan finns information om hur coronaviruset påverkar

PRS kundservice

Vår kundservice fungerar normalt, men vår besökskundtjänst i Helsingfors är tillsvidare öppen mån-fre kl. 12.00-16.15. Se kundservicens kontaktinformation.

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälningar och ansökningar via våra e-tjänster alltid när det är möjligt. Våra e-tjänster och informationstjänster finns på webbplatsen prh.fi på sidan E-tjänster. Gå till sidan E-tjänster.

Tidsfrister för handelsregisteranmälningar

En del av anmälningarna till handelsregistret måste lämnas in inom utsatt tid.

Mellan 1 maj och 30 september 2020 gällde en temporär lag (lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, 290/2020). Med stöd av den temporära lagen kunde bolagsstämmor under vissa förutsättningar skjutas upp till 30 september 2020.

Bokslut

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Exempelvis aktiebolag och andelslag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Gå till våra anvisningar om bokslut.

Företag vars räkenskapsperiod gick ut mellan 30 september 2019 och 31 mars 2020 kan lämna in sitt bokslut efter den lagstadgade tidsfristen om den ordinarie bolagsstämman senarelades på grund av coronaviruset. Senareläggning var möjlig med stöd av den temporära lagen. Läs mer om hur den temporära lagen påverkar tidsfristen för inlämnande av bokslut.

Övriga handelsregisteranmälningar som måste lämnas in inom en viss tid

Företag måste i vissa fall lämna in ett beslut till handelsregistret inom utsatt tid så att beslutet inte förfaller. Det här gäller exempelvis beslut om minskning av aktiekapitalet i aktiebolag och beslut om företagsarrangemang (fusion, delning och ändring av företagsform). I dessa fall regleras tidsfristen för anmälan i lagen.

Den temporära lagen var i kraft 1 maj–30 september 2020. Undantaget som gällde uppskjutande av bolagsstämman gällde enligt den temporära lagen även andra i lag föreskrivna tidpunkter för bolagsstämma.

Bolagsstämmor och föreningars stadgeenliga möten

Med stöd av den temporära lag som gällde mellan 1 maj och 30 september 2020 kunde aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, föreningar och vissa andra sammanslutningar under vissa förutsättningar senarelägga bolagsstämman eller årsmötet till 30 september 2020.

På stämmor och möten under hösten 2020 och våren 2021 är det fortfarande möjligt att anlita ombud och delta på distans under vissa förutsättningar. Den här möjligheten grundar sig på en ny temporär lag som gäller mellan 3 oktober 2020 och 30 juni 2021 (lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin; 677/2020). Stämmor och möten som grundar sig på lag, bolagsordningen eller stadgarna får dock inte längre skjutas upp.

Det är alltid tillåtet att anlita ombud på stämmor i aktiebolag, andelslag och bostadsaktiebolag. Styrelsen har direkt med stöd av lag rätt att ordna distansdeltagande om det inte finns några begränsningar i bolagsordningen eller stadgarna. Bestämmelser om att delta på distans i aktiebolag finns i 5 kap. 16 § i aktiebolagslagen.

I föreningar krävs det enligt föreningslagen i vanliga fall en bestämmelse i stadgarna för att man ska kunna ge fullmakt eller delta i möten på distans. Bestämmelser om att delta på distans finns bland annat i 17 § i föreningslagen. Enligt den nya temporära lagen kan föreningens styrelse tillåta distansdeltagande på föreningens möte som hålls senast 30 juni 2021, även om ett sådant arrangemang inte är tillåtet enligt stadgarna och föreningen inte för detta ändamål har godkänt en omröstnings- och valordning som avses i lagen.

Mer information om att anordna stämmor och möten finns på justitieministeriets webbplats och till exempel på Fastighetsförbundets webbplats. Olika föreningsguider ger information om möten och annat sådant som gäller föreningens interna verksamhet.

Giltighet av beslut och möten

Om besluten som fattats på möten är giltiga kan bero på hur de förbindelser och andra tekniska lösningar som används för distansdeltagandet fungerar i praktiken.

Med stöd av föreningslagen, lagen om bostadsaktiebolag, aktiebolagslagen och lagen om andelslag har domstolen ansett att ett beslut vanligen är ogiltigt om talan väckts på grund av ett formfel som påverkar beslutets innehåll.

För att kunna förutse giltigheten är det bra att i förväg ta reda på stödet som räcker för en majoritet för beslutsförslag som ska behandlas på mötet. I vanliga fall kan sådan majoritet bedömas utgående från deltagningsaktiviteten i tidigare möten.

Avveckling av aktiebolag

Om du planerar att lägga ner företagsverksamheten, observera att ett aktiebolag inte kan läggas ner utan en formell procedur. Det kräver en procedur med flera steg.

Ett aktiebolag kan lösas upp genom likvidation, konkurs, fusion eller delning. Gå till anvisningarna för avveckling av aktiebolag.

Ändring av företagets hemort

Företaget måste lämna in en separat anmälan om ändring av hemort till handelsregistret. Anmälan om ändring av adress- och kontaktuppgifter räcker inte.

I en del av företagen ändrar man hemorten genom att ändra bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. Gå till våra anvisningar om ändring av hemort för de vanligaste företagsformerna.

Tidsfrister för varumärken och mönsterrätt

I fråga om varumärken bestäms tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, i varumärkeslagen. Därför kan vi inte ändra tidsfristerna genom eget beslut.

I fråga om mönsterrätt grundar sig tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, på mönsterrättsbestämmelserna. Vi anser att det inte finns behov att ändra bestämmelserna.

Vi tar i beaktande den undantagssituation som coronaviruset orsakar när vi bestämmer om förlängningar i enstaka fall. Det innebär att vi kan förlänga tidsfristen lättare om kunden på grund av coronaviruset inte kan agera inom utsatt tid. Kunden ska betala en förlängningsavgift för varje förlängningsbegäran.

Vi kan inte förlänga absoluta tidsfrister som gäller till exempel förnyelse av varumärke eller designregistrering eller invändning mot ett registrerat varumärke eller en designregistrering.

Beslut och handlingar som gäller varumärken och mönster (design)

För tillfället skickar vi våra beslut om varumärken och mönster som e-postbilaga, om kunden har meddelat sin e-postadress till oss. Svara på e-postmeddelandet för att ange att du har tagit emot det. Observera att en automatisk mottagningskvittering inte räcker.

Vi skickar som e-postbilaga tills vidare även sådana beslut som kräver bevislig delgivning. Detta gäller beslut som kan överklagas och där besvärstiden börjar löpa från delfåendet (exempelvis avslagsbeslut). Vi publicerar också en delgivning av sådana beslut i nästa nummer av Varumärkestidningen. Tidningens utgivningsdatum är delgivningsdatum för beslutet.

Vi skickar beslutet per post om det inte är möjligt att skicka det per e-post eller om vi inte får någon mottagningskvittering av kunden. För tillfället skickar vi post från PRS två gånger i veckan.

Vi rekommenderar att du använder våra e-tjänster för att lämna in handlingar. Via tjänsterna kan du bland annat skicka svar eller kompletteringar som gäller ansökningar eller invändningar som är under behandling.

Tidsfrister för patent och nyttighetsmodeller

Våra tidsfrister för att exempelvis svara på förelägganden och lämna in yttranden anges i patentbestämmelserna och nyttighetsmodellbestämmelserna. Vi kan på sökandens begäran förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl.

Om det inte är möjligt att iaktta tidsfristen på grund av coronaviruset, anser vi att det är ett särskilt skäl. Motivera din begäran om förlängning och lämna in den före utgången av tidsfristen.

Vi kan inte förlänga tidsfristen om tidsfristens längd bestäms i lag, till exempel årsavgiftens förfallodag, prioritetsår eller validering av europeiskt patent i Finland.

Vid eventuella rättsförluster kan sökanden begära återställande av rättigheter såsom avses i patentlagen och lagen om nyttighetsmodellrätt (71a § i patentlagen och 26a § i lagen om nyttighetsmodellrätt).

Bekämpning av penningtvätt

Arbetsgruppen FATF (Financial Action Task Force) bedriver internationellt samarbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och massförstörelsevapen.

FATF har på grund av coronaviruset publicerat ett meddelande om bekämpning av penningtvätt. Gå till FATF:s webbplats för att läsa meddelandet på engelska.

Revisionstillsyn

Revisionstillsyn betjänar sina kunder trots coronaviruset. Läs vårt meddelande om hur coronaviruset påverkar revisionstillsynens verksamhet och hur du kan uträtta dina ärenden.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.10.2020