Så påverkar coronaviruset PRS verksamhet och kunder

Uppdaterad 3 juli 2020

Vi beklagar det extra besvär som situationen orsakar.

Vi har som mål att handlägga anmälningar och ansökningar enligt vårt normala schema. Vår personal arbetar nu på distans.

På grund av coronaviruset har företag, föreningar och andra sammanslutningar mer begränsade möjligheter än vanligt att fullgöra sina skyldigheter gentemot myndigheter. Nu är det viktigt att följa statsledningens och myndigheternas anvisningar.

Vi uppdaterar den här sidan vid behov. Här finns information om hur coronaviruset påverkar

PRS kundservice

Vår kundservice fungerar normalt, men besökskundtjänsten är stängd tills vidare. Du kan skicka in pappersanmälningar per post eller lämna dem i vår postlåda. Vår besökskundtjänst öppnar igen 3 augusti 2020.

Se kundservicens kontaktinformation.

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälningar och ansökningar via våra e-tjänster alltid när det är möjligt. Våra e-tjänster och informationstjänster finns på webbplatsen prh.fi på sidan E-tjänster. Gå till sidan E-tjänster.

Tidsfristerna för handelsregisteranmälningar

Om det förekommer brister eller fel i en handelsregisteranmälan, skickar vi en rättelseuppmaning till företaget eller dess ombud. I vanliga fall förfaller anmälan om företaget inte korrigerar anmälan inom utsatt tid.

På grund av undantagssituationen som coronaviruset orsakat förfaller inte de anmälningar som nu håller på att korrigeras, och tidsfristen för rättelseuppmaningarna är 31 maj 2020.

En del av anmälningarna till handelsregistret måste lämnas in inom utsatt tid.

Bokslut

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Exempelvis aktiebolag och andelslag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro om företaget lämnar in bokslutet för sent, det vill säga när den lagstadgade tidsfristen gått ut.

Behandlingsavgiften för bokslut som lämnas in för sent gäller bokslut för räkenskapsperioder som går ut 1 januari 2019 eller senare. Gå till våra anvisningar om bokslut.

Företag vars räkenskapsperiod har gått ut mellan 30 september 2019 och 31 mars 2020 kan med stöd av en temporär lag lämna in sitt bokslut efter den lagstadgade tidsfristen. Den temporära lagen trädde i kraft 1 maj 2020. Läs mer om hur den temporära lagen påverkar tidsfristen för inlämnande av bokslut.

Övriga handelsregisteranmälningar som måste lämnas in inom en viss tid

Företag måste i vissa fall lämna in ett beslut till handelsregistret inom utsatt tid så att beslutet inte förfaller. Det här gäller exempelvis beslut om minskning av aktiekapitalet i aktiebolag och beslut om företagsarrangemang (fusion, delning och ändring av företagsform). I dessa fall regleras tidsfristen för anmälan i lagen.

Den temporära lagen (lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin; 290/2020) trädde i kraft 1 maj 2020.

Undantaget som gäller uppskjutande av bolagsstämman gäller enligt den temporära lagen även andra i lag föreskrivna tidpunkter för bolagsstämma. Enligt ordalydelsen i regeringens proposition (45/2020 rd) innebär detta bland annat att tidsfristen för den bolagsstämma som beslutar om godkännande av en fusions- eller delningsplan skjuts upp till 30 september 2020 utan att fusionen eller delningen förfaller.

Bolagsstämmorna och föreningarnas stadgeenliga möten

Den temporära lagen (lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin; 290/2020) trädde i kraft 1 maj 2020.

Enligt den temporära lagen kan aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, föreningar och vissa andra sammanslutningar under vissa förutsättningar senarelägga bolagsstämman eller årsmötet till 30 september 2020.

Se även justitieministeriets sida om coronavirus. Gå till justitieministeriets sida: Frågor och svar om coronavirus.

Deltagande på distans

Det är alltid tillåtet att ge fullmakt för representation på stämmor i aktiebolag, andelslag och bostadsaktiebolag. Styrelsen har direkt med stöd av lag rätt att ordna distansdeltagande om det inte finns några begränsningar i bolagsordningen eller stadgarna. Bestämmelser om att delta på distans i aktiebolag finns i 5 kap. 16 § i aktiebolagslagen.

I aktiebolag, andelslag och bostadsaktiebolag måste styrelsen i vanliga fall bedöma om någon betydande skada orsakas av att stämman skjuts upp. Dessutom måste styrelsen ta reda på om stämman kan hållas så att distansdeltagande eller andra arrangemang inte orsakar orimliga kostnader.

Disponentförbundet och Fastighetsförbundet rekommenderar att bostadsaktiebolagen ska hålla bolagsstämman via distanskontakt under coronaepidemin. Gå till Disponentförbundets och Fastighetsförbundets meddelande.

Delegationen för börsbolag (listayhtiöiden neuvottelukunta) rekommenderar att börsbolagen ska använda distansdeltagande eller andra förfaringssätt så att bolagsstämmorna kan hållas på ett tryggt sätt. Gå till delegationens ställningstagande (uppdaterad, på finska).

I föreningar enligt föreningslagen krävs i vanliga fall en bestämmelse i stadgarna för att man ska kunna ge fullmakt eller delta i möten på distans. Bestämmelser om att delta på distans finns bland annat i 17 § i föreningslagen.

Mer information om distansdeltagande hittar du i olika föreningsguider, där det också finns information om sådant som gäller föreningens interna verksamhet.

Giltighet av beslut och möten

Om besluten som fattats på möten är giltiga kan bero på hur de förbindelser och andra tekniska lösningar som används för distansdeltagandet fungerar i praktiken.

Med stöd av föreningslagen, lagen om bostadsaktiebolag, aktiebolagslagen och lagen om andelslag har domstolen ansett att ett beslut vanligen är ogiltigt om talan väckts på grund av ett formfel som påverkar beslutets innehåll.

För att kunna förutse giltigheten är det bra att i förväg ta reda på stödet som räcker för en majoritet för beslutsförslag som ska behandlas på mötet. I vanliga fall kan sådan majoritet bedömas utgående från deltagningsaktiviteten i tidigare möten.

Avveckling av aktiebolag

Om du planerar att lägga ner företagsverksamheten, observera att ett aktiebolag inte kan läggas ner utan en formell procedur. Det kräver en procedur med flera steg.

Ett aktiebolag kan lösas upp genom likvidation, konkurs, fusion eller delning. Gå till anvisningarna för avveckling av aktiebolag.

Ändring av företagets hemort

Företaget måste lämna in en separat anmälan om ändring av hemort till handelsregistret. Anmälan om ändring av adress- och kontaktuppgifter räcker inte.

I en del av företagen ändrar man hemorten genom att ändra bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. Gå till våra anvisningar om ändring av hemort för de vanligaste företagsformerna.

Tidsfrister för varumärken och mönsterrätt

I fråga om varumärken bestäms tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, i varumärkeslagen. Därför kan vi inte ändra tidsfristerna genom eget beslut.

I fråga om mönsterrätt grundar sig tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, på mönsterrättsbestämmelserna. Vi anser att det inte finns behov att ändra bestämmelserna.

Vi tar i beaktande den undantagssituation som coronaviruset orsakar när vi bestämmer om förlängningar i enstaka fall. Vi kan förlänga tidsfristen lättare om kunden på grund av coronaviruset inte kan agera inom utsatt tid. Kunden ska betala en förlängningsavgift för varje förlängningsbegäran.

Vi kan inte förlänga absoluta tidsfrister som gäller förnyelse av varumärke och designregistrering eller invändning mot registrerat varumärke och registrerad design.

EUIPOs och WIPOs meddelanden om coronaviruset:

Beslut och handlingar som gäller varumärken och mönster (design)

Tills vidare skickar vi våra beslut om varumärken och mönster som e-postbilaga, om kunden har meddelat sin e-postadress till oss. Svara på e-postmeddelandet för att ange att du har tagit emot det. Observera att en automatisk mottagningskvittering inte räcker.

Vi skickar som e-postbilaga tills vidare även sådana beslut som kräver bevislig delgivning. Detta gäller beslut som kan överklagas och där besvärstiden börjar löpa från delfåendet (exempelvis avslagsbeslut). Vi publicerar också en delgivning av sådana beslut i nästa nummer av Varumärkestidningen. Tidningens utgivningsdatum är delgivningsdatum för beslutet.

Vi skickar beslutet per post om det inte är möjligt att skicka det per e-post eller om vi inte får någon mottagningskvittering av kunden. För tillfället skickar vi post från PRS två gånger i veckan.

Vi rekommenderar att du använder våra e-tjänster för att lämna in handlingar. Via tjänsterna kan du bland annat skicka svar eller kompletteringar som gäller ansökningar eller invändningar som är under behandling.

Tidsfrister för patent och nyttighetsmodeller

I patent- och nyttighetsmodellärenden anges våra tidsfrister för att exempelvis svara på förelägganden och lämna in yttranden i patentbestämmelserna och nyttighetsmodellbestämmelserna. Vi kan på sökandens begäran förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl.

Om det inte är möjligt att iaktta tidsfristen på grund av coronaviruset, anser vi att det är ett särskilt skäl. En motiverad begäran om förlängning av tidsfristen ska göras innan den tidsfrist som begäran gäller har gått ut.

Vi kan inte förlänga tidsfristen om tidsfristens längd bestäms i lag, till exempel årsavgiftens förfallodag, prioritetsår eller validering av europeiskt patent i Finland.

Vid eventuella rättsförluster kan sökanden begära återställande av rättigheter såsom avses i patentlagen och lagen om nyttighetsmodellrätt (71a § i patentlagen och 26a § i lagen om nyttighetsmodellrätt).

Läs vårt meddelande om godkännande av elektroniska underskrifter.

EPOs och WIPOs meddelanden om coronaviruset:

Bekämpning av penningtvätt

Arbetsgruppen FATF (Financial Action Task Force) bedriver internationellt samarbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och massförstörelsevapen.

FATF har på grund av coronaviruset publicerat ett meddelande om sin verksamhet. Gå till FATF:s webbplats för att läsa meddelandet på engelska.

Revisionstillsyn

Revisionstillsyn betjänar sina kunder trots de åtgärder som begränsar spridningen av coronaviruset. Läs vårt meddelande om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet och anvisningar för att uträtta dina ärenden.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.07.2020