Så påverkar coronaviruset PRS verksamhet och kunder

Uppdaterad 7 april 2020

Vi är beredda att utföra våra myndighetsuppdrag trots coronaviruset och har som mål att handlägga anmälningar och ansökningar enligt vårt normala schema. Vår personal arbetar nu på distans.

Vi beklagar det extra besvär som situationen orsakar.

På grund av coronaviruset har företag, föreningar och andra sammanslutningar mer begränsade möjligheter än vanligt att fullgöra sina skyldigheter gentemot myndigheter. Nu är det viktigt att följa statsledningens och myndigheternas anvisningar.

Vi uppdaterar den här sidan vid behov. Här finns information om hur coronaviruset påverkar

PRS kundservice

Vår kundservice fungerar normalt, men besökskundtjänsten är stängd tills vidare. Se kundservicens kontaktinformation.

Du kan skicka in pappersanmälningar per post eller lämna dem i vår postlåda.

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälningar och ansökningar via våra e-tjänster alltid när det är möjligt. Våra e-tjänster och informationstjänster finns på webbplatsen prh.fi på sidan E-tjänster. Gå till sidan E-tjänster.

Tidsfristerna för handelsregisteranmälningar

Om det förekommer brister eller fel i en handelsregisteranmälan, skickar vi en rättelseuppmaning till företaget eller dess ombud. I vanliga fall förfaller anmälan om företaget inte korrigerar anmälan inom utsatt tid.

På grund av undantagssituationen som coronaviruset orsakat förfaller inte de anmälningar som nu håller på att korrigeras, och tidsfristen för rättelseuppmaningarna är 31 maj 2020.

En del av anmälningarna till handelsregistret måste lämnas in inom utsatt tid.

Bokslut

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Exempelvis aktiebolag och andelslag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vi tar ut en behandlingsavgift på 85 euro om företaget lämnar in bokslutet för sent, det vill säga när den lagstadgade tidsfristen gått ut. På grund av den nuvarande situationen förlänger vi inlämningstiden för bokslut med en månad innan vi skickar en faktura på behandlingsavgiften till företaget.

Behandlingsavgiften för bokslut som lämnas in för sent gäller bokslut för räkenskapsperioder som går ut 1 januari 2019 eller senare. Gå till våra anvisningar om bokslut.

Övriga handelsregisteranmälningar som måste lämnas in inom en viss tid

Företag måste i vissa fall lämna in ett beslut till handelsregistret inom utsatt tid så att beslutet inte förfaller. Det här gäller exempelvis beslut om minskning av aktiekapitalet i aktiebolag och beslut om företagsarrangemang (fusion, delning och ändring av företagsform). I dessa fall regleras tidsfristen för anmälan i lagen.

Vi har som myndighet ingen befogenhet att förlänga inlämningstiden för dessa anmälningar. Därtill ligger det i företagets intresse att dess registeruppgifter är uppdaterade.

Bolagsstämmorna i företag och bostadsaktiebolag

Vi rekommenderar att företag och bostadsaktiebolag tar reda på möjligheterna att ge fullmakt, delta i stämman på distans eller skjuta upp stämman.

Det är alltid tillåtet att ge fullmakt för representation på stämmor i aktiebolag, andelslag och bostadsaktiebolag. Styrelsen har direkt med stöd av lag rätt att ordna distansdeltagande om det inte finns några begränsningar i bolagsordningen eller stadgarna. Bestämmelser om att delta på distans i aktiebolag finns i 5 kap. 16 § i aktiebolagslagen.

I aktiebolag, andelslag och bostadsaktiebolag måste styrelsen i vanliga fall bedöma om någon betydande skada orsakas av att stämman skjuts upp. Dessutom måste styrelsen ta reda på om stämman kan hållas så att distansdeltagande eller andra arrangemang inte orsakar orimliga kostnader.

Disponentförbundet och Fastighetsförbundet rekommenderar att bostadsaktiebolagen ska hålla bolagsstämman via distanskontakt under coronaepidemin. Gå till Disponentförbundets och Fastighetsförbundets meddelande.

Delegationen för börsbolag (listayhtiöiden neuvottelukunta) rekommenderar att börsbolagen ska använda distansdeltagande eller andra förfaringssätt så att bolagsstämmorna kan hållas på ett tryggt sätt. Gå till delegationens ställningstagande (på finska).

Se även justitieministeriets sida om coronavirus och sammankomster. Gå till justitieministeriets sida.

Föreningarnas stadgeenliga möten

Enligt föreningslagen krävs i vanliga fall en bestämmelse i stadgarna för att man ska kunna ge fullmakt eller delta i möten på distans. Bestämmelser om att delta på distans finns bland annat i 17 § i föreningslagen.

Mer information om distansdeltagande hittar du i olika föreningsguider, där det också finns information om sådant som gäller föreningens interna verksamhet.

PRS kan inte ta ställning till föreningarnas stadgeenliga möten, men i den rådande undantagssituationen måste föreningarna först och främst följa regeringens, beredskapslagens och hälsovårdsmyndighetens instruktioner.

Vår uppgift är att ge information och anvisningar om att lämna in anmälningar till föreningsregistret, men inte i sådant som gäller möten och föreningens interna verksamhet. Vi övervakar inte heller föreningarnas verksamhet.

Se även justitieministeriets sida om coronavirus och sammankomster. Gå till justitieministeriets sida.

Giltighet av beslut och möten

Om besluten som fattats på möten är giltiga kan bero på hur de förbindelser och andra tekniska lösningar som används för distansdeltagandet fungerar i praktiken.

Med stöd av föreningslagen, lagen om bostadsaktiebolag, aktiebolagslagen och lagen om andelslag har domstolen ansett att ett beslut vanligen är ogiltigt om talan väckts på grund av ett formfel som påverkar beslutets innehåll.

För att kunna förutse giltigheten är det bra att i förväg ta reda på stödet som räcker för en majoritet för beslutsförslag som ska behandlas på mötet. I vanliga fall kan sådan majoritet bedömas utgående från deltagningsaktiviteten i tidigare möten.

Avveckling av aktiebolag

Om du planerar att lägga ner företagsverksamheten, observera att ett aktiebolag inte kan läggas ner utan en formell procedur. Det kräver en procedur med flera steg.

Ett aktiebolag kan lösas upp genom likvidation, konkurs, fusion eller delning. Gå till anvisningarna för avveckling av aktiebolag.

Tidsfrister för varumärken och mönsterrätt

I fråga om varumärken bestäms tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, i varumärkeslagen. Därför kan vi inte ändra tidsfristerna genom eget beslut.

I fråga om mönsterrätt grundar sig tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, på mönsterrättsbestämmelserna. Vi anser att det inte finns behov att ändra bestämmelserna.

Vi tar i beaktande den undantagssituation som coronaviruset orsakar när vi bestämmer om förlängningar i enstaka fall. Vi kan förlänga tidsfristen lättare om kunden på grund av coronaviruset inte kan agera inom utsatt tid. Kunden ska betala en förlängningsavgift för varje förlängningsbegäran.

Vi kan inte förlänga absoluta tidsfrister som gäller förnyelse av varumärke och designregistrering eller invändning mot registrerat varumärke och registrerad design.

EUIPOs och WIPOs meddelanden om coronaviruset:

Beslut och handlingar som gäller varumärken och mönster (design)

Tills vidare skickar vi våra beslut om varumärken och mönster som e-postbilaga, om kunden har meddelat sin e-postadress till oss. Svara på e-postmeddelandet för att ange att du har tagit emot det. Observera att en automatisk mottagningskvittering inte räcker.

Vi skickar som e-postbilaga tills vidare även sådana beslut som kräver bevislig delgivning. Detta gäller beslut som kan överklagas och där besvärstiden börjar löpa från delfåendet (exempelvis avslagsbeslut). Vi publicerar också en delgivning av sådana beslut i nästa nummer av Varumärkestidningen. Tidningens utgivningsdatum är delgivningsdatum för beslutet.

Vi skickar beslutet per post om det inte är möjligt att skicka det per e-post eller om vi inte får någon mottagningskvittering av kunden. För tillfället skickar vi post från PRS två gånger i veckan.

Vi rekommenderar att du använder våra e-tjänster för att lämna in handlingar. Via tjänsterna kan du bland annat skicka svar eller kompletteringar som gäller ansökningar eller invändningar som är under behandling.

Tidsfrister för patent och nyttighetsmodeller

I patent- och nyttighetsmodellärenden anges våra tidsfrister för att exempelvis svara på förelägganden och lämna in yttranden i patentbestämmelserna och nyttighetsmodellbestämmelserna. Vi kan på sökandens begäran förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl.

Om det inte är möjligt att iaktta tidsfristen på grund av coronaviruset, anser vi att det är ett särskilt skäl. En motiverad begäran om förlängning av tidsfristen ska göras innan den tidsfrist som begäran gäller har gått ut.

Vi kan inte förlänga tidsfristen om tidsfristens längd bestäms i lag, till exempel årsavgiftens förfallodag, prioritetsår eller validering av europeiskt patent i Finland.

Vid eventuella rättsförluster kan sökanden begära återställande av rättigheter såsom avses i patentlagen och lagen om nyttighetsmodellrätt (71a § i patentlagen och 26a § i lagen om nyttighetsmodellrätt).

Läs vårt meddelande om godkännande av elektroniska underskrifter.

EPOs och WIPOs meddelanden om coronaviruset:

Bekämpning av penningtvätt

Arbetsgruppen FATF (Financial Action Task Force) bedriver internationellt samarbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och massförstörelsevapen.

FATF har på grund av coronaviruset publicerat ett meddelande om sin verksamhet. Gå till FATF:s webbplats för att läsa meddelandet på engelska.

Revisionstillsyn

Revisionstillsyn betjänar sina kunder trots de åtgärder som begränsar spridningen av coronaviruset. Läs vårt meddelande om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet och anvisningar för att uträtta dina ärenden.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.04.2020