Företagens anmälningar om förmånstagare bidrar till bekämpningen av penningtvätt

Förmånstagarna måste anmälas senast 1 juli 2020 till handelsregistret

Nästan alla företag måste fullgöra den nya skyldigheten genom att senast 1 juli 2020 anmäla företagets verkliga förmånstagare till handelsregistret.

Företag måste också lämna in anmälan alltid när uppgifterna ändras eller när ett nytt företag startas.
Skyldigheten grundar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv, som bland annat förutsätter att banker och bokföringsbyråer ska känna sina kunder.

Det är enkelt att lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Anmälan är gratis.

Anmälan underlättar företagsverksamheten

Företagen ska identifiera sina förmånstagare och föra en förteckning över dem. Det är viktigt och förnuftigt att anmäla uppgifterna till handelsregistret.

Mika Linna, ledande expert, Finans Finland

– Att anmäla och uppdatera uppgifterna om förmånstagare underlättar företagets verksamhet. Man undviker onödiga förfrågningar och upprepade manuella kompletteringar och kontrolleringar. Samtidigt visar det att företaget är ansvarsfullt och minskar verksamheten av brottsliga företag. Därtill bidrar det till finländsk konkurrenskraft och det goda intrycket av Finland som ekonomisk verksamhetsmiljö, säger Mika Linna, ledande expert på Finans Finland.

Registret ökar öppenheten om företagsägare

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism trädde i kraft 1 juli 2017. Den kräver att exempelvis banker, försäkringsbolag, fond- och finansieringsbolag samt bokföringsbyråer i Finland ska reda ut de verkliga förmånstagarna i sina kundföretag.

Företag är kunder till exempel hos flera olika banker och försäkringsbeståndet är diversifierat.

– Företagen har varit tvungna att göra utredningsarbetet flera gånger eftersom det inte finns någon mekanism för att kontrollera allt på en gång. Om banken exempelvis upptäcker en bristfällig eller felaktig uppgift, måste det anmälas till handelsregistret. Detta kan leda till att företaget måste korrigera uppgifterna i många olika sammanhang. Om det förekommer brister, ber bankerna och försäkringsbolagen alltid företaget att kontrollera uppgifterna.

När förmånstagarnas uppgifter är lättillgängliga i handelsregistret, är det bäst för alla parter att företagen själva anmäler uppgifterna till registret och ser till att de är uppdaterade, betonar Linna.
– Om uppgifterna förs in i handelsregistret och är uppdaterade, behöver företagen inte oroa sig. Visst kan det uppstå frågor till exempel vid stora transaktioner eller i andra lagstadgade fall. Vanligtvis räcker det då med att fråga om uppgifterna är uppdaterade.

------------------------

Anmälningsskyldigheten gäller cirka 300 000 företag

Skyldigheten att anmäla förmånstagaruppgifter gäller vanligen aktiebolag och andelslag men inte börsbolag. Även skrivbordsbolag måste lämna in anmälan. Företagare med firma behöver inte lämna in anmälan, eftersom de äger allt i företaget.

Juuso Pöntinen Juuso Pöntinen, expertjurist, PRS

Enligt penningtvättslagen är en förmånstagare en person som äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företaget, en person som har mer än 25 procent av röstetalet i företaget eller en person som på annan grund utövar bestämmande inflytande i företaget, till exempel enligt ett aktieägaravtal. Förmånstagarens personuppgifter, ägarandel eller bestämmande inflytande i företaget antecknas i registret.

Företagen ska själva identifiera förmånstagarna. Företaget måste också lämna in anmälan även om det inte har några förmånstagare enligt definitionen eller inte kan identifiera dem. Till exempel om fyra personer äger 25 procent var av ett företag, betraktas den registrerade styrelsen och eventuella verkställande direktören som förmånstagare.

- Att anmäla förmånstagaruppgifter är en viktig åtgärd för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Anmälan är viktig för företagets verksamhet och förtroende, säger Juuso Pöntinen, expertjurist på Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Praktiska tilläggsuppgifter och exempel

Anteckningar om inlämnade anmälningar om förmånstagare visas i informationstjänsten Virre som PRS tillhandahåller. Olika aktörer kan få information om innehållet i anmälningarna för sådana ändamål som avses i penningtvättslagen.

– Vi önskar att så många som möjligt lämnar in sin anmälan om förmånstagare före 1 juli 2020. Vi kommer att kontakta de företag som inte har agerat i tid. För företag som inte lämnar in någon anmälan, gör PRS en negativ anteckning i handelsregisteruppgifterna om att anmälan fattas. Det är mycket viktigt att företag lämnar in anmälan, påpekar Pöntinen.

Mer information om förmånstagare, till exempel frågor och svar och olika exempel, finns på PRS webbplats.

Finsk text: Marjo Rautvuori
Bilder: Finans Finland, PRS


Utskriftsversion
Uppdaterad 10.03.2020