Enkätresultaten och diskussionsmöten som stöd i utvecklingen av tillsyn

Bild: Shutterstock

I höstas utredde Patent- och registerstyrelsen (PRS) auktoriserade revisorernas önskemål med hjälp av en revisorsenkät och diskussionsmöten. På enkäten svarade 456 revisorer, det vill säga 37 procent av alla auktoriserade revisorer. Av de som svarade var 70 villiga att bidra till att utveckla tillsynen, men slutligen deltog 50 revisorer i våra diskussionsmöten.

Vi fick svar på enkäten från alla revisorsklasser. 48 procent av svaren kom från GR-revisorer och 43 procent från CGR-revisorer. Resten av svaren kom från OFGR-, OFGR- och CGR- samt OFR-revisorer.

Nästan hälften av de revisorer som svarade på enkäten arbetade som självständiga revisorer, resten arbetade i sammanslutningar. 23 procent av revisorerna anmälde att de arbetade i Big 4-sammanslutningar. Mer än hälften hade över 20 års erfarenhet i branschen. Cirka 90 procent av deltagarna arbetade med lagstadgade revisionsuppdrag.

Viktigt att bibehålla och utveckla yrkeskunskap

Revisorerna ansåg att de känner väl till de krav som anknyter till kontinuerlig utbildning och uppdrag. Helt av samma åsikt var 65 procent av de som svarade och 32 procent berättade att de var delvis av samma åsikt.

Revisorerna tyckte att ämnesområdena i de utbildningarna som krävs är nyttiga i det dagliga arbetet. 37 procent av de som svarade var helt av samma åsikt och till och med 52 procent delvis av samma åsikt. Endast en procent ansåg att de inte drar nytta av utbildningen i sitt dagliga arbete.

Något fler av dem som har arbetat i branschen mindre än 10 år tyckte att de hade större nytta av utbildningen i sitt dagliga arbete än de som arbetat i branschen över 10 år.

Revisorerna ansåg att timantalet som krävs för utbildningen, det vill säga 120 timmar under tre år, är lämpligt. Sammanlagt 43 procent av de som svarade var av samma åsikt och 42 procent delvis av samma åsikt. Endast tre procent tyckte att timantalet som krävs för utbildningen inte alls är lämpligt.

Revisorerna ansåg att det inte är särskilt viktigt att få regelbunden respons om uppfyllandet av de krav som anknyter till utbildning och uppdrag. Enbart var fjärde av svararna ville få regelbunden respons om uppfyllandet av de krav som anknyter till utbildning och uppdrag. Var tredje var delvis eller helt av annan åsikt.

Viktigt att besluten är begripliga och lätta att hitta

En stor del av de revisorer som svarade på enkäten (75 procent) berättade att de känner till och följer upp revisionsnämndens avgörandepraxis.

70 procent av de som svarade ansåg att revisionsnämndens beslut om undersökningsärenden lätt kan hittas på PRS webbplats. Var tredje var delvis eller helt av annan åsikt. Sammanlagt 88 procent berättade att de i sitt revisionsarbete beaktade de tolkningar av god revisionssed som har gjorts i samband med undersökningsärenden.

Revisorerna tyckte att revisionsnämndens beslut kunde vara tydligare och begripligare. Av de som svarade var sammanlagt 66 procent av samma (12 procent) eller delvis (54 procent) av samma åsikt om att revisionsnämndens beslut är tydliga och begripliga. Delvis eller helt av annan åsikt om tydligheten och begripligheten var 34 procent av revisorerna.

I de påståenden som gällde undersökningsärenden fanns det just inga skillnader som berodde på hur länge revisorn hade arbetat i revisionsbranschen.

Revisorer önskar handledning, snabbhet och interaktion av revisionstillsynen

Av revisionstillsynen önskade revisorerna handledning och råd bland annat i att tillämpa standarder. Deltagarna ville utveckla samarbetet framför allt genom att öka personliga kontakter med kvalitetsgranskaren. Av granskaren önskade revisorerna ett mer handledande grepp.

Det fanns viss variation enligt revisorsklass i frågan om vilka PRS kommunikationskanaler revisorerna tycker är nyttiga. De som svarade på enkäten tyckte att årsrapporten om kvalitetsgranskningar och PRS nyhetsbrev "Aktuellt om revisionstillsyn" är de nyttigaste kommunikationskanalerna.

Om kvalitetsgranskningens indelning i resultatkategorier fanns det skilda åsikter: hälften av de som svarade på enkäten tyckte att indelningen fungerade, den andra hälften tyckte inte det. En del av revisorerna önskade att indelningen kunde förbättras genom att lägga till en eller fler resultatkategorier.

78 procent av de som svarade tyckte att en ny granskning som mellanåtgärd fungerar. Deltagarna ville ändå utveckla nya granskningar så att de blir mer handledande och framför allt snabbare.

I den öppna feedbacken fick tillsynen kritik bland annat om långa handläggningstider, brist på interaktion, dokumenteringskrav särskilt i små revisionsobjekt och standardernas skalbarhet.

Sammandrag – Enkät för revisorer och intervjuer angående enkäten (pdf, 0,8 Mb)

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.06.2021