PRS anvisning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Bild: Shutterstock

Under oktober publicerar Patent- och registerstyrelsen (PRS) sin första helhetsanvisning för revisorer angående skyldigheterna i den så kallade penningtvättslagen (lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 444/2017). Vid upprättandet av anvisningen har PRS även hört Finlands Revisorer rf:s arbetsgrupp för penningtvätt. Anvisningen ersätter inte de rekommendationer som Finlands Revisorer rf tidigare har publicerat angående samma tema, utan den är en myndighets syn på ämnet.

Myndigheterna som övervakar penningtvättslagen (PRS i fråga om revisorer) publicerar anvisningar för sina tillsynsobjekt om de olika skyldigheter som stadgas i penningtvättslagen. På adressen penningtvätt.fi finns allmän och för alla tillsynsobjekt avsedd information om penningtvätt.

PRS anvisning för revisorerna uppdateras i fortsättningen enligt författningsändringar och andra behov. Anvisningen finns på adressen www.prh.fi både som webbsida och som pdf-fil som du kan ladda ned till din dator.

På basis av den erhållna responsen bedömer PRS om det i framtiden är behövligt att upprätta ytterligare fördjupade anvisningar för revisorerna i anslutning till vissa särskilda delområden, till exempel upprättande av en riskbedömning. Respons, önskemål och utvecklingsidéer angående anvisningen kan skickas till vesa.harmala@prh.fi med rubriken Penningtvättsanvisningen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.09.2021