Revisionstillsyn vill fästa uppmärksamhet på granskning av handelsregisteruppgifter

Hurdana uppgifter om det bolag du har granskat visas för alla i det offentliga handelsregistret? Kontrollerade du bolagets handelsregisteruppgifter när du började granskningen av bolagets förvaltning?

Bild: Shutterstock

Revisionstillsynen vill fästa revisorers uppmärksamhet på granskning av bolagets handelsregisteranteckningar som en väsentlig del av varje granskning av bolagets förvaltning. Enligt revisionslagen omfattar revisionen en sammanslutnings bokföring, bokslut och förvaltning under räkenskapsperioden. Finlands Revisorer rf har på initiativ av arbets- och näringsministeriet publicerat en rekommendation om granskning av förvaltning i aktiebolag (Finlands Revisorer rf:s rekommendationer 2/2021). Nu har revisorerna tillgång till ett bra stöd för att granska förvaltning.

Bolagets revision och granskning av förvaltning som en del av den är laglighetsgranskning. Granskningen svarar på frågan om bolagets ledning har agerat lagenligt. Revisorns anmärkningsskyldighet gäller granskningen i enlighet med revisionslagen: "Revisorn ska i revisionsberättelsen anmärka på att en bolagsman, styrelsemedlem, medlem av förvaltningsrådet eller motsvarande organ, ordföranden eller en vice ordförande för styrelsen, förvaltningsrådet eller motsvarande organ, verkställande direktören eller någon annan ansvarig i en sammanslutning eller stiftelse har 1) gjort sig skyldig till en gärning eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot sammanslutningen eller stiftelsen, eller 2) brutit mot en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen eller mot sammanslutningens eller stiftelsens bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar." Rapporteringsskyldigheten angående granskning av förvaltning förutsätter väsentlighet och uppenbarhet.

Handelsregisteranteckningar är en viktig del av revisionen av en bokföringsskyldig sammanslutning. I ett aktiebolag hör det till revisorns skyldigheter att bedöma om organiseringen av revisionsobjektets ledning motsvarar aktiebolagslagen, bolagsordningen och handelsregisterlagen, och granska om bolaget har följt de bestämmelser som nämns ovan.

Handelsregisterlagen förpliktar aktiebolaget att anmäla till handelsregistret de centrala uppgifterna om bolaget, såsom de till bolagets ledning hörande verksamhetsorganens ledamöter, suppleanter samt ordföranden och revisorn, den huvudansvariga revisorn och revisorssuppleanten. Om en i handelsregistret antecknad uppgift ändras, ska bolaget utan dröjsmål anmäla ändringen till registermyndigheten.

  • Obs! Är styrelsesammansättningen i det bolag som du har granskat samma som den i handelsregistret antecknade styrelsen? Är du revisor för det granskade bolaget enligt handelsregisteruppgifterna?

Aktiebolagslagen redogör för flera åtgärder som förutsätter en registeranmälan. På aktiebolagslagen baserar sig även bolagets skyldighet att för varje räkenskapsperiod anmäla bokslutet och verksamhetsberättelsen till handelsregistret för registrering inom två månader från det att bokslutet har fastställts. Aktiebolagslagen förpliktar bolaget att foga till anmälan kopior av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt en styrelseledamots eller verkställande direktörens skriftliga intyg över datum för fastställande av bokslutet och över bolagsstämmans beslut om bolagets vinst. (8 kap. 10 § i aktiebolagslagen)

  • Obs! Finns de bokslut som du har granskat och som bolagsstämman har fastställt i handelsregistret? Eller de revisionsberättelser som du har avgett?

Om revisorn misstänker att sammanslutningen inte följer handelsregisterlagen, är det i enlighet med god revisionssed att revisorn diskuterar med sammanslutningens ledning och uppmanar ledningen att se till att bolagets handelsregisteranteckningar motsvarar de utsatta skyldigheterna. Revisionstillsynens ståndpunkt är att även om handelsregisteranteckningarna måste vara exakt lagenliga, ska revisorn även i fråga om dessa revisionsåtgärder följa väsentlighetsprincipen och uppenbarhetskriteriet.

Om det uppstår väsentliga och uppenbara felaktigheter eller brister i bolagets handelsregisteruppgifter, och sammanslutningens ledning inte ser till att handelsregisteruppgifterna motsvarar de i lagen utsatta kraven, ska revisorn överväga om hen avger en revisionsberättelse i ärendet eller ska hen modifiera revisionsberättelsen.

  • Exempelvis försummelse av en handelsregisteranmälan som gäller negativt eget kapital är enligt aktiebolagslagen en väsentlig och uppenbar brist i bolagets handelsregisteruppgifter. Revisionsberättelsen måste modifieras om situationen inte omedelbart har korrigerats.

Om ärendet har till sin natur varit sådant att kommunikationen och förandet av ärendet till revisionsprotokollet enligt revisorns grundade bedömning har varit tillräckliga under den förra räkenskapsperioden, men bolaget inte har korrigerat sitt förfarande, ska revisorn överväga modifiering av berättelsen.

  • Exempelvis försummelse av registrering av bolagets bokslut kan vem som helst upptäcka i handelsregistrets informationstjänst Virre. Skyldigheten att registrera bokslutet baserar sig på aktiebolagslagen och kan på basis av lagen leda till ett förordnande om likvidation eller avregistrering av bolaget inom ett år från räkenskapsperiodens utgång.

PRS revisionstillsyn utövar tillsyn över revisorer och svarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av revision. Revisionstillsynen övervakar att revisorerna agerar enligt revisionslagen och god revisionssed. Revisionstillsynen övervakar att revisorerna kontrollerar att de följer de i handelsregisterlagen avsedda skyldigheterna vid granskning av förvaltning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.09.2021