Verifiering av hållbarhetsrapportering ska ha enhetliga EU-regler och praxis

Bild: Shutterstock

PRS revisionstillsyn har tagit ställning till reformen som gäller företagens hållbarhetsrapportering. Revisionstillsynen har yttrat sin ståndpunkt i EU:s samarbetsorgan för revisionstillsynsmyndigheter (CEAOB) och i Finland genom att kommentera ett U-skrivelseutkast om företagens hållbarhetsrapportering för arbets- och näringsministeriet i maj.

Det är fråga om ett betydande EU-projekt som gäller investerare och andra intressentgrupper av företag. Direktivet om hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) som Europakommissionen har föreslagit skulle etablera ansvarsrapporteringen som en skyldighet för börsnoterade företag och storföretag. Detta sker genom att ändra flera EU-lagar, bland annat årsbokslutsdirektivet, insynsdirektivet och revisionsdirektivet samt EU:s revisionsförordning.

Enkelt uttryckt skulle företag utöver bokslutsuppgifterna publicera en företagsansvarsrapport som består av tre delar: miljöfrågor, sociala ärenden och företagets förvaltning.

Konsekventa krav inom EU:s inre marknad

U-skrivelseutkastet formulerar Finlands officiella ståndpunkt om direktivförslaget (CSRD). PRS revisionstillsyn insåg att U-skrivelseutkastet ska föra fram behovet att harmonisera hållbarhetsrapporteringen och dess verifiering inom EU:s inre marknad.

Hållbarhetsrapporteringen förmodas bli en väsentlig del av framtidens investerarinformation. Hållbarhetsrapportering tillgodoser informationsbehov även inom andra intressentgrupper. En fungerande inre marknad förutsätter enhetlig reglering. Verifieringen av hållbarhetsrapportering ska motsvara konfidensnivån av revision. Det räcker inte att lagen i Finland ska kräva revisors verifiering av hållbarhetsrapportering utan det samma kravet ska ställas enhetligt i alla länder inom EES-området. Utifrån detta ska Finland sträva efter att påverka direktivutkastet så att informationen konsekvent är pålitlig inom hela EES-området.

Möjligt att använda två revisionssammanslutningar för verifiering

Vid beredningen av direktivutkastet har EU varit bekymrad över att verifieringstjänster koncentreras. Därför hänvisade PRS revisionstillsyn till möjligheten att använda två olika revisionssammanslutningar vid verifiering av bokslut och hållbarhetsrapportering. Företag kan vid önskan välja två revisorer/revisionssammanslutningar av vilka den ena vid behov kan fokusera på att verifiera hållbarhetsrapporteringen. Detta är ett alternativ för att minska oron för en koncentrerad marknad. Vad som är viktigt är att verifieringen sker pålitligt med medel av revision.

PRS revisionstillsyn påpekar att en viktig uppgift som hållbarhetsrapporteringen har är att betjäna verksamheten inom EU:s inre marknad. Enhetliga regler och praxis är viktiga. En detalj är språket som används i rapporteringen. I internationella koncerner som har företag i flera EES-stater ska man tillåta användning av engelska utöver moderbolagets språk vid boksluts- och hållbarhetsrapportering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.09.2021