Förmånstagaruppgifter är grundläggande fakta i global bekämpning av penningtvätt

Maarit Pihkala, finansministeriet

Mångsidigt internationellt samarbete spelar en ytterst viktig roll i arbetet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Olaglig verksamhet är ju i högsta grad ett globalt fenomen. Samarbetet mellan europeiska och internationella myndigheter omfattar reglering, operativt tillsynsarbete och utredning av tvivelaktiga transaktioner.

– Regleringen i Finland är i linje med europeiska direktiv och förordningar. Även åtgärdsgruppen Financial Action Task Force (FATF), som är en internationell utfärdare av standarder och som lyder under OECD, förutsätter att Finlands färdigheter att skapa en nationell referensram för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är i ordning, konstaterar lagstiftningsråd Maarit Pihkala vid finansministeriets finansmarknadsavdelning.

Uppgifter om verkliga förmånstagare till handelsregistret

Transparens av uppgifter om företags och sammanslutningars verkliga förmånstagare är ett grundläggande faktum som den globala regleringen förutsätter. Penningtvättsdirektivet utgår ifrån att ett nationellt register med dessa uppgifter grundas. Likaså förutsätter FATF i sina rekommendationer att uppdaterade och korrekta förmånstagaruppgifter ska vara lätt tillgängliga.

I Finland genomförs transparensen av uppgifterna om verkliga förmånstagare genom att föra in förmånstagaruppgifter i handelsregistret. Penningtvättslagen förutsätter att till exempel alla finländska aktiebolag och andelslag förutom börsbolag lämnar in anmälan om förmånstagare till handelsregistret. Den avgiftsfria anmälan måste lämnas in även om företaget inte har sådana förmånstagare som definieras i lagen. I dessa fall anses förmånstagare vara en juridisk persons styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktör eller någon annan person i motsvarande ställning. Om företaget ännu inte har lämnat in anmälan, borde det agera så fort som möjligt. Uppgifterna måste vara uppdaterade och korrekta i handelsregistret.

– Uppgifterna om verkliga förmånstagare är särskilt viktiga för dem som enligt lagen är skyldiga att känna sina kunder särskilt väl när kundrelationer grundas och uppehålls. Pihkala framhäver att företagens och sammanslutningarnas skyldighet att anmäla både ägarbakgrund och kontrollstruktur till registret samt de i penningtvättslagen definierade rapporteringsskyldigas skyldighet att utreda och förstå kunders bakgrunder är ägnade att förhindra uppkomst och utnyttjande av brottsliga och annars tvivelaktiga organisationsstrukturer i affärsverksamheten.

Just nu håller EU-kommissionen på att förbereda en hopslagning av nationella förmånstagarregister i samarbete med medlemsstaterna. Efter att hopslagningen är slutförd kan myndigheterna få uppdaterade förmånstagaruppgifter om olika EU-medlemsstaters företag och sammanslutningar direkt ur respektive staters register. Enligt penningtvättsdirektivet borde projektet vara slutfört i mars 2021.

Handlingsplan utgående från en nationell riskbedömning

I Finland deltar ett stort antal myndigheter och aktörer inom den privata sektorn i arbetet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Det verkar som om det aldrig finns tillräckligt med resurser. Tvärtom, i samband med granskningar som gäller Finland har man under de senaste åren fäst uppmärksamhet på de relativt ringa resurserna, särskilt i tillsynsarbetet. Situationen har dock blivit betydligt bättre även med tanke på resurserna.

Det föreskrivs uttryckligen i penningtvättslagen att inrikesministeriet och finansministeriet ansvarar för det att Finland kartlägger riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Utgående från de här riskbedömningarna görs en handlingsplan i vilken de nödvändiga åtgärderna för att hantera de upptäckta riskerna förs in. För riskbedömningsarbetet behövs statistikuppgifter som stöd för att upptäcka och minska riskerna. Enligt Pihkala förutsätter både EU:s penningtvättsdirektiv och FATF:s rekommendationer att uppdaterade riskbedömningar upprättas nationellt.

Globala standarder är bindande

Finansministeriet är den nationella koordinatorn i ärenden som gäller Finlands FATF-medlemskap. Finlands alla behöriga myndigheter deltar i FATF:s arbetsgrupper.

– FATF är en internationellt erkänd utfärdare av globala standarder. Finland har varit medlem i FATF sedan 1991, och vi är politiskt bundna att följa dess standarder. Även om de kallas rekommendationer, är de mycket bindande i verkligheten. Genom referensgranskning granskar FATF medlemsstaternas åtgärder för att genomföra standarder.

FATF:s fjärde landutvärderingsrunda är nu i gång. Syftet med den är att granska staternas regleringar, processer och myndigheter som anknyter till förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och hur effektivt staterna genomför rekommendationerna.

– I Finland utfördes den senaste granskningen 2018‒2019. Värderarna konstaterade att många saker är välskötta, men det fanns också rum för förbättring både i regleringen och i de nationella processerna. Under de följande fyra åren rapporterar Finland till FATF om sitt framåtskridande på ett mer effektivt sätt.

Kommissionen vill effektivera iakttagande av och tillsyn över reglerna

Just nu håller FATF på att förnya landutvärderingsprocessen och metodologin för processen. Målet är att utveckla utvärderingen till en effektivare och mer riskbaserad helhet som kräver mindre resurser av medlemmarna.

I maj publicerade EU-kommissionen i sin tur ett meddelande om en handlingsplan som behandlar EU:s övergripande policy i fråga om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

– I handlingsplanen framför kommissionen konkreta åtgärder som ligger på EU-nivå och som kommissionen tänker genomföra inom nästa år i syfte att förbättra iakttagande av EU:s regler och tillsyn över aktörer samt ömsesidig samordning av de europeiska centralerna för utredning av penningtvätt. Kommissionen förbereder utfärdandet av de egentliga lagstiftningsförslagen under första kvartalet 2021.

Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.10.2020