Förmånstagaruppgifter i handelsregistret försvårar brottslig verksamhet

Företag måste anmäla sina uppgifter senast 1 juli 2020

Byråchef Pekka Vasara, Finansinspektionen

Företag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret senast den 1 juli 2020 och alltid när uppgifterna ändras eller när ett nytt företag startas. Anmälningsskyldigheten gäller i vanliga fall alla aktiebolag och andelslag men inte börsbolag.

En viktig länk i kedjan för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är att identifiera förmånstagare och anmäla förmånstagaruppgifter till handelsregistret och att ständigt hålla uppgifterna uppdaterade.

Skyldigheten att anmäla förmånstagaruppgifter baserar sig på penningtvättslagen och EU-direktiv. De förutsätter att sådana näringsidkare som har en nyckelroll i bekämpningsarbetet, såsom banker och aktörer inom finansbranschen, känner sina kunder. Därför samlar aktörerna in uppgifter om ägandeförhållanden i företag. De är också skyldiga att rapportera de fel och inkonsekvenser de har upptäckt.

Undvik onödigt arbete och sköt ärenden smidigare

När de verkliga förmånstagaruppgifterna som företag själva har anmält är lätt tillgängliga, kan företag sköta t.ex. sina bankärenden smidigare än tidigare. Dessutom undviker företag i framtiden eventuellt onödigt manuellt gransknings- och korrigeringsarbete som gäller förmånstagaruppgifter.

– För aktörer inom finansbranschen är det väsentligt att veta vem som är förmånstagare i företag. Eftersom sådana uppgifter inte har förts in i handelsregistret förut, är det mycket viktigt att nu anmäla uppgifterna och hålla dem uppdaterade. För både företag och aktörer inom finansbranschen är det ett kostnadseffektivt sätt att hantera och använda uppgifter maskinellt, konstaterar byråchef Pekka Vasara vid Finansinspektionens byrå för bekämpning av penningtvätt.

Som ett praktiskt exempel nämner Vasara en person som är med i flera företag och överför tillgångar mellan dem.

– När banken undrar vem som tar emot pengarna, vidtar den granskningsåtgärder. Grundarbetet är lätt att göra när förmånstagaruppgifterna har anmälts till handelsregistret. Om fallet tyder på tvivelaktig affärsverksamhet, ingriper man i det och gör en anmälan till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt. Finansinspektionens arbete gäller huvudsakligen stora företeelser, såsom övervakning av affärstransaktioner och utredning av tvivelaktiga affärstransaktioner.

Ett bevis på ansvarig företagsverksamhet

Anmälning av förmånstagaruppgifter till handelsregistret ökar öppenheten om företagsägare.

– Det att företag måste anmäla förmånstagare och att alla anmälningar i registret är enhetliga gör det svårare för brottslingar att agera. Anmälningen bevisar att företag agerar för sin del ansvarsfullt, konstaterar Vasara.

Även internationellt anses det vara viktigt att bolagens förmånstagaruppgifter är uppdaterade och tillgängliga i så omfattande utsträckning som möjligt för de som är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Uppgifterna är inte offentliga på samma sätt som andra uppgifter i handelsregistret men uppgiften om registrering av anmälan är offentlig.

Nationell riskbedömning ger nya verktyg

Av viktiga aktörer som medverkar i bekämpning av penningtvätt ligger banker och kreditinstitut, leverantörer av betalningstjänster och aktörer i anslutning till virtuella valutor under Finansinspektionens tillsyn. Tillsynen har förstärkts under det senaste året.

Frågor och förfaringssätt i anslutning till bekämpning av penningtvätt kommer fram och de gås igenom i samband med Finansinspektionens normala granskningar och i den kontinuerliga tillsynen över de största bolagen och vid diskussioner med aktörer i ett tidigt skede.

– Vi har också medverkat i genomförandet av en nationell riskbedömning som upprättas som bäst. Strävan med riskbedömningen är att hitta nya verktyg för effektivt bedömnings- och avvärjningsarbete, berättar Pekka Vasara.

Mer information om förmånstagarärenden

En förmånstagare som avses i penningtvättslagen är en person som äger direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företaget, en person som har mer än 25 procent av röstetalet i företaget eller en person som på annan grund utövar bestämmande inflytande i företaget, till exempel enligt ett aktieägaravtal.

Anmälning av förmånstagaruppgifter till handelsregistret är avgiftsfri. Anmälan måste göras, även om företaget inte har förmånstagare som definieras i lagen.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bild: Finansinspektionen

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.05.2020