Patent- och registerstyrelsens organisation

Patent- och registerstyrelsen (PRS) hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde.

Resultatområdet företag och sammanslutningar svarar för handelsregistret, företagsinteckningar och ärenden som rör föreningsregistret, registret över religionssamfund och stiftelseregistret. Resultatområdet patent och varumärken svarar för patent, nyttighetsmodeller, kretsmönster för integrerade kretsar, varumärken och mönster (design). Revisionstillsyn godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem.

Alla resultatområden deltar i arbetet att utveckla lagstiftningen inom verksamhetsområdet och förbereder utlåtanden, bestämmelser och anvisningar. Generaldirektören svarar för PRS resultat biträdd av ledningsgruppen och ledningens arbetsutskott.

Resultatområdet företag och sammanslutningar

 • registrerar, handlägger och kungör ärenden som rör handelsregistret
 • registrerar och handlägger ärenden som rör företagsinteckningar och näringsidkares bokslut
 • svarar för att linjens register är ajourförda och tillräckligt omfattande
 • för stiftelseregistret och handlägger tillstånd och anmälningar som rör registret
 • för föreningsregistret och handlägger anmälningar och ansökningar som rör registret
 • handlägger anmälningar och ansökningar som rör religionssamfund
 • för registret över religionssamfund
 • övar tillsyn över stiftelser

Resultatområdet patent och varumärken

 • handlägger nationella och internationella patentansökningar samt behandlar ärenden som gäller europeiska patentkonventionen
 • handlägger ansökningar om nyttighetsmodellrätt
 • för patent-, nyttighetsmodell- och kretsmönsterregister
 • sprider patentinformation, främjar användningen av informationen och driver ett patentbibliotek
 • publicerar Patenttidningen och Nyttighetsmodelltidningen
 • behandlar varumärkes- och mönsterrättsärenden inom PRS ansvarsområde
 • för varumärkes- och mönsterregister
 • publicerar Varumärkestidningen och Mönsterrättstidningen
 • för förteckningen över väl kända varumärken

Resultatområdet revisionstillsyn

 • för revisorsregistret och revisorsexamensregistret
 • anordnar revisorsexamina och godkänner revisorer
 • övervakar revisorer

Ansvarsområden för de gemensamma tjänsterna

 • PRS administration och allmänna lagberedning; administrativa regler, anvisningar och bestämmelser
 • planering av verksamhet och ekonomi; intern- och externredovisning
 • personaladministration, personalutveckling
 • företagshälsovård, arbetshälsa och arbetarskydd
 • lokaladministration, säkerhet och vaktmästeri
 • projekt- och avtalshantering
 • dataadministration, ICT-arkitektur och produktionsapplikationer
 • arkiv och dokumenthantering
 • datasäkerhet

Kommunikation och kundservice svarar för

 • extern och intern kommunikation, marknadskommunikation och PRS kommunikationsstrategi
 • PRS centraliserade kund- och informationstjänster
 • företagets visuella identitet
 • webbplatsen, intranätet och PRS gemensamma publikationer
 • översättning och språkvård samt samordning av översättningstjänster
 • registraturen och posttjänsterna
 • relationerna till intressentgrupper och kunder
 • kursutbudet

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har följande sammansättning:

Ordförande

 • Antti Riivari, generaldirektör

Vice ordförande

 • Eero Mantere, överdirektör

Ordinarie ledamöter

 • Liisa Räsänen, direktör
 • Jorma Hanski, direktör
 • Riikka Harjula, direktör
 • Anna Lauttamus-Kauppila, direktör
 • Sari Kuisma-Kari, ICT-utvecklingsdirektör
 • Pekka Heikkinen, ekonomichef
 • Nina Haavisto, personalchef
 • Sakari Karstu, teknisk chef

Suppleanter

 • Lalli Knuutila, registerchef (Räsänen)
 • Jani Päiväsaari, byråchef (Hanski)
 • Maria Koivusalo, chef (Harjula)
 • Kirsi Lahtinen, chef för kundservice och informationstjänster (Lauttamus-Kauppila)

Sekreterare

 • Tuula Hirvonen, generaldirektörens sekreterare
Utskriftsversion
Uppdaterad 24.07.2018