Gå direkt till innehållet
Valikko

Avgöranden 2016

På denna sida publicerar vi revisionsnämndens beslut om de fall i vilka nämnden har ålagt revisorn en påföljd. Som påföljd används anmärkning, varning, återkallande av godkännande, verksamhetsförbud, vite och påföljdsavgift. Utöver det egentliga beslutet publicerar vi också ett sammandrag av varje fall samt ämnesord, som du kan använda för att söka motsvarande fall bland besluten. Besluten publiceras på det språk på vilket beslutet har utfärdats.

Revisionsnämnden 11.10.2016:

PRH-138-10001-2016

Sammandrag av beslutet: Revisorn var samtidigt både aktieägare och revisor i ett bostadsaktiebolag. Revisorn hamnade i en kontrovers med bostadsaktiebolagets styrelse om sin skyldighet att betala kapital- och skötselvederlag enligt bolagsordningen. Revisorn angav bostadsaktiebolaget krav rörande sin betalningsskyldighet och hänvisade samtidigt till sin position som revisor i bostadsaktiebolaget. Revisionsnämnden ansåg att det stred mot objektivitetskyldigheten, som hör till revisorers yrkesetiska krav, att revisorn varken hade bedömt eller dokumenterat risker mot sitt oberoende i en situation där hans egna intressen och bostadsaktiebolagets intresse råkade i uppenbar kollision. Därtill konstaterade revisionsnämnden att revisorn i sin revisionsberättelse hade lämnat felaktig information samt skarpa och absoluta ställningstaganden till omständigheter som inte kunde bekräftas vid revisionen. Revisionsberättelsen innehöll även information som enligt god revisionssed inte hör till en revisionsberättelse. Revisionsnämnden beslöt att ge revisorn en varning.

Ämnesord: Bostadsaktiebolag, bolagsvederlag, revisionsberättelse, anmärkning i revisionsberättelse, objektivitet, revisionsprotokoll, varning, lagstadgad revision

Revisionsnämnden 11.10.2016:

PRH-1889-10000-2016

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade utfört en lagstadgad revision i bolaget A och i bolaget B, som helt ägs av bolaget A, fast han indirekt ägde aktier i bolaget A. Revisionsnämnden ansåg att revisorn med stöd av revisionslagen var jävig att utföra revisionen efter att han indirekt hade förvärvat aktierna. Revisionsnämnden gav revisorn en varning.

Ämnesord: Lagstadgad revision, jäv, aktiebolag, indirekt ägande, varning

Revisionsnämnden 13.9.2016:

PRH-2210-10001-2016

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade utsetts till revisorssuppleant i ett bolag. Han hade utfört en lagstadgad revision i bolaget på begäran av disponenten i en situation där den ordinarie revisorn inte med säkerhet hade frånsagt sig uppdraget. Revisorssuppleanten borde ha kontrollerat saken hos den ordinarie revisorn genom att direkt kontakta honom före revisionen. Samma lagstadgade revision har också inneburit en granskning av en avvikande räkenskapsperiod. Revisionsnämnden har konstaterat om den avvikande räkenskapsperioden att de vidtagna granskningsåtgärderna och iakttagelserna som enskilda fall har varit tillräckliga, och de skulle inte anses strida mot god revisionssed. Revisionsnämnden gav revisorn en varning.

Ämnesord: Revisorssuppleant, rätt att utföra revision, avvikande räkenskapsperiod, varning

Revisionsnämnden 23.8.2016:

PRH-2243-10000-2016

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade utfört en första revision utan att bolagsstämman hade valt honom till uppdraget. Styrelseordföranden hade bett honom och han hade accepterat uppdraget. Revisorn hade också fungerat som ordförande i bolagsstämman, vilket inte kan anses förenligt med de yrkesetiska principerna. Revisorn hade också utfört revision av ett andra år i enlighet med det föregående årets handlingar, fast han borde ha bett bolaget beställa nya handlingar på grund av förändrade omständigheter. Revisionsnämnden gav revisorn en varning för det ovan beskrivna agerandet.

Ämnesord: Val av revisor, yrkesetiska principer, varning

Revisionsnämnden 22.6.2016:

PRH-1886-10000-2016

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade åtagit sig ett uppdrag gällande lagstadgad revision från disponenten, som samtidigt var styrelseledamot, utan att försäkra sig om att valet hade gjorts av bolagsstämman. Dessutom hade revisorn låtit bli att påpeka i revisionsberättelsen att en väsentlig kostnadspost motsvarande mer än en fjärdedel av bolagets inkomna vederlag under ett normalt år som hade kommit fram efter räkenskapsperiodens utgång saknades i verksamhetsberättelsen. Revisionsnämnden gav revisorn en varning.

Ämnesord: Lagstadgad revision, val av revisor, revisionsberättelse, väsentlig post, varning

Revisionsnämnden 2016:

PRH 1/2016

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade försummat sina uppgifter som en likvidator som avses i aktiebolagslagen och hade dömts med lagakraftvunnen dom till bötesstraff för missbruk av förtroendeställning. Enligt revisorn hade han redan fått ett straff, och revisionsnämnden kunde inte på grund av förbudet mot dubbelbestraffning påföra honom en disciplinär påföljd för samma gärning. Revisionsnämnden ansåg att det i dess förfarande var fråga om att överväga om förutsättningarna för ett tillstånd till yrkesutövning uppfylls och inte om en straffrättslig åtgärd eller påföljd, varför förbudet mot dubbelbestraffning inte kunde tillämpas. Revisionsnämnden ansåg att det revisorn tillräknade brottet inte visade att han var olämplig som revisor. Sådant brott kunde dock ge anledning till att revisorers yrkesmässiga tillförlitlighet eller värde minskar. Revisionsnämnden beslöt att ge revisorn en varning. Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit besväret som revisorn anfört med anledning av påföljden. Beslutet har vunnit laga kraft.

Ämnesord: Dubbelbestraffning, dom, likvidator, förutsättningarna för godkännande, varning

Revisionsnämnden 26.4.2016:

PRH-1377-10001-2016

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade gett ett utlåtande om en tvist mellan ett kommanditbolags bolagsmän rörande betalning av bolagsmannens insats i vilket revisorn inte klart hade specificerat det uppdrag som han åtagit sig. Innehållet i revisorns utlåtande stämde inte överens med dess rubrik. Revisorn hade tagit en absolut ställning till betalningen av bolagsmannens insats fast saken inte var rättsligt klar. I sitt utlåtande hade revisorn inte gjort åtskillnad mellan de bokföringsmässiga och de bolagsrättsliga frågorna. Revisionsnämnden ansåg att revisorns agerande varken var kompetent eller objektivt och det äventyrade förtroendet för hans opartiskhet. Revisionsnämnden beslöt att ge revisorn en varning.

Ämnesord: Kommanditbolag, på avtal baserat utlåtande, objektivitet, kompetens, opartiskhet, varning

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2023