Gå direkt till innehållet
Meny

Avgöranden 2017

På denna sida publicerar vi revisionsnämndens beslut om de fall i vilka nämnden har ålagt revisorn en påföljd. Som påföljd används anmärkning, varning, återkallande av godkännande, verksamhetsförbud, vite och påföljdsavgift. Utöver det egentliga beslutet publicerar vi också ett sammandrag av varje fall samt ämnesord, som du kan använda för att söka motsvarande fall bland besluten. Besluten publiceras på det språk på vilket beslutet har utfärdats.

Revisionsnämnden 14.11.2017

Beslut: PRH-1291-10000-2017

Sammandrag av beslutet: CGR-revisorn hade avgivit en revisionsberättelse med standardutformning om revisionen av aktiebolagets bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning. En utredning utförd av Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn visade att aktiebolagets aktieplacering var värdelös vid bokslutstillfället. Den som hade upprättat bokslutet hade dock underlåtit att nedskriva aktieplaceringen i bokslutet per 31.12.2015. CGR-revisorn kunde inte anföra sådan uppgift eller dokumentation på grund av vilken det skulle ha varit motiverat att vid revisionen sluta sig till att det inte var fråga om en väsentlig felaktighet med inverkan på aktiebolagets bokslut. Revisionsnämnden ansåg att CGR-revisorn i ett tidigare skede av sin revision, före styrelsens beslut att fastställa bokslutet, borde ha förutsatt att bokslutet korrigeras, eller alternativt borde han ha avgivit en modifierad revisionsberättelse. Eftersom CGR-revisorn hade avgivit en revisionsberättelse med standardutformning hade han agerat på ett sätt som stred mot 3 kap. 5 § i revisionslagen. Det klandervärda agerandet var inte av ringa betydelse, där förelåg inga förmildrande omständigheter, och felet var inte av ringa betydelse ekonomiskt, varför revisionsnämnden beslöt att ge CGR-revisorn en varning.

Ämnesord: bokslut, revisionsberättelse, modifiering, varning

Revisionsnämnden 14.11.2017

Beslut: PRH-506-10000-2017

Sammandrag av beslutet: CGR-revisorn hade utan anmärkningar avgivit en revisionsrapport som avsåg kostnadsredovisningen för ett Tekes-projekt. Revisionsnämnden konstaterade att revisionsrapporten i synnerhet därför var felaktig att rapporteringsperioden enligt revisionsrapporten är längre än det finansierade projektets längd enligt Tekes finansieringsbeslut. Den som hade fått Tekes-finansiering hade presenterat en kostnadsredovisning innehållande utgifter som inte ingick i det av Tekes finansierade projektet. CGR-revisorns rapport var felaktig i det här avseendet. Revisionsnämnden ansåg att det förelåg förmildrande omständigheter i CGR-revisorns agerande och gav honom en anmärkning.

Ämnesord: Tekes-revision, bevis, rapportering, anmärkning

Revisionsnämnden 14.11.2017

Beslut: PRH-1404-10001-2016

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade lämnat till Innovationsfinansieringsverket Tekes en revisionsrapport som avsåg kostnadsredovisningen för ett produktutvecklingsprojekt av X Ab med anknytning till Tekes finansieringsbeslut. Det konstateras i revisorns rapport att uppdraget hade genomförts i enlighet med den internationella standarden för näraliggande tjänster (ISRS 4400) och de allmänna villkoren för Tekes finansiering.

Det att en utomstående revisionssammanslutning vid sin efterhandsgranskning har upptäckt fel i den till Tekes inlämnade slutrapporten för projektet vilka revisorn inte hade upptäckt betyder inte ännu att revisorn skulle ha agerat på ett sätt som strider mot villkoren för uppdraget och ISRS 4400-standarden.

Revisionsnämnden ansåg att de i Tekes allmänna villkor och i mallrapportunderlaget angivna punkter som avser revisorns skyldigheter samt formen och omfattningen av rapportering är till den grad av allmän natur och lämnar rum för tolkning att man enbart på basis därav inte entydigt kan anse att revisorns rapportering har stridit mot uppdragets villkor och ISRS 4400-standarden.
Revisorns dokumentation av revisionsuppdraget i fråga ansågs vara väsentligen bristfällig. Den uppfyllde inte heller det krav som god revisionssed ställer, dvs. att revisionsarbetet ska dokumenteras på korrekt sätt. Det är inte möjligt på basis av revisorns dokumentation att få en klar uppfattning om de vidtagna revisionsåtgärderna, det inhämtade beviset och lösningarna med grund i professionell bedömning. Det är inte heller möjligt att konstatera på vilka grunder han har kommit fram till de revisionsobservationer som har tar upp i sin rapport.

Revisionsnämnden ansåg att revisorn hade handlat på ett sätt som strider mot revisionslagen och god revisionssed då han underlät att upprätta en ändamålsenlig dokumentation av revisionen av X Ab:s kostnadsredovisning. Vid bedömningen av revisorns verksamhet som helhet ansåg revisionsnämnden att revisorn ska ges en anmärkning som påföljd.

Ämnesord: Revision av Tekes-kostnadsredovisning, dokumentering av revisionsarbete

Revisionsnämnden 14.11.2017

Beslut: PRS 394-10000-2017

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade utfört revisionen utan att bolagsstämman hade valt honom till uppdraget. Med hjälp av bostadsaktiebolagets protokoll presenterade revisorn en redogörelse, att han hade valts till revisor enligt ett av bolagets styrelse fattat beslut och att bolagsstämman hade bemyndigat styrelsen att välja revisor. Den godkända revisorn måste ha varit medveten om den lagenliga beslutsprocessen som ska följas vid val av revisor och att bolagsstämman inte på ett giltigt sätt kan delegera sin befogenhet i fråga om val av revisor till bolagets styrelse. Revisorn hade agerat mot god revisionssed och mot revisorernas yrkesetiska principer. Som påföljd gavs revisorn en varning.

Ämnesord: val av revisor, rätt att utföra revision

Revisionsnämnden 10.10.2017

PRH-1627-10022-2017

Sammandrag av beslutet: En CGR-revisor hade givits varning för fördröjning av kvalitetsgranskning och han hade förordnats till en ny kvalitetsgranskning genom beslut av Centralhandelskammarens revisionsnämnd TILA år 2014. Han hade vid flera tillfällen meddelat TILA att han snart kommer att upphöra med revisioner, varför kvalitetsgranskning inte verkställdes. När den nya revisionslagen trädde i kraft i början av 2016 övergick tillsynen över revisorer till Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn, som förordnade CGR-revisorn i fråga till kvalitetsgranskning våren 2017. CGR-revisorn lämnade inte in den information som krävdes för tillsyn till PRS revisionstillsyn, och den kunde inte sätta igång en kvalitetsgranskning. CGR-revisorn levererade den krävda informationen först flera veckor för sent och kritiserade samtidigt kvalitetsgranskningen och ansåg den vara onödig. Revisionsnämnden vid PRS behandlade påföljder för det att CGR-revisorn hade fördröjt kvalitetsgranskningen och hörde revisorn muntligen. I stället för att återkalla godkännandet beslöt revisionsnämnden att ge CGR-revisorn en varning med beaktande av det att tid hade förflutit och övriga omständigheter i fallet. Till beslutet hänför sig föredragandens avvikande mening.

Ämnesord: Kvalitetsgranskning, försvårande av tillsyn, varning

Revisionsnämnden 12.9.2017

Besut: PRH-2990-10000-2016

Sammandrag av beslutet: Tre fastigheter hade varit felaktigt bokförda i aktiebolagets balansräkning bland bestående aktiva: en av fastigheterna hade ursprungligen anskaffats för ett under bildning varande bostadsaktiebolags räkning och två av fastigheterna för ett bostadsaktiebolag som ett redan existerande bolag äger. Enligt det material som lämnats till revisionsnämnden har ägandet av fastigheterna varit klart och tydligt, vilket revisorn medger i sitt svar. Revisorn hade lämnat en standardutformad revisionsberättelse trots att det upptäckta felet i bokslutet hade överskridit revisorns väsentlighetsgräns. Revisorn ansågs inte ha agerat på ett omsorgsfullt sätt som revision kräver, men att det fanns förmildrande omständigheter i hans eller hennes förfarande. Revisionsnämnden beslutade att ge revisorn en anmärkning.

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit besväret som revisorn anfört med anledning av påföljden.

Ämnesord: revisionsberättelse, granskning av balansposter, väsentligt fel, omsorgsfullhet

Revisionsnämnden 12.9.2017

Beslut: PRH-1110-10000-2017

Sammandrag av beslutet: Revisionssammanslutningen hade ålagts genom regionförvaltningsverkets beslut att utföra en särskild granskning enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen i xxx Ab. En CGR-revisor som arbetar i revisionssammanslutningen förordnades som huvudansvarig granskare i uppdraget. Det tog över två år att utföra granskningsuppdraget och lämna en slutlig granskningsrapport till kunden, fast den arbetsmängd som granskningsgruppen använde i uppdraget motsvarade sammanlagt cirka två månadsverken. Det här förfarandet uppfyllde varken god revisionssed eller det aktsamhetskrav som hör till de yrkesetiska principerna.

Revisionssammanslutningar är skyldiga att svara för resurserna och de allmänna förutsättningarna för granskning i de uppdrag där en sammanslutning har utsetts som revisor eller som aktör i annat uppdrag. Revisionssammanslutningens kvalitetskontrollsystem ska omfatta dokumenterade riktlinjer och rutiner för personresurser, uppföljning av uppdrag och kontrollskyldigheter för att säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas de uppdrag som utförs i sammanslutningens namn och att framåtskridande av uppdrag uppföljs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisionssammanslutningen har inte kontrollerat CGR-revisorns handlande som huvudansvarig granskare på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt i det uppdrag som avsåg den särskilda granskningen av xxx Ab. Revisionsnämnden beslöt att ge revisionssammanslutningen en varning.

Ämnesord: särskild granskning, försenat uppdrag, god revisionssed, uppföljning av uppdrag, revisionssammanslutningens kvalitetskontrollsystem

Revisionsnämnden 15.8.2017

Beslut: PRH-134-10000-2017

Sammandrag av beslutet: Revisionsnämnden tog verksamheten av den huvudansvariga CGR-revisorn i det börsnoterade bolaget upp till prövning på grund av de iakttagelser som gjorts i revisionstillsynens kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningen. Vid kvalitetsgranskningen av ett uppdrag i revisionssammanslutningen upptäcktes brister i revisionen för en räkenskapsperiod. Revisionsnämnden konstaterade att CGR-revisorn hade brutit mot revisionslagen 1) genom att på ett bristfälligt sätt utföra granskningsåtgärderna av den närmaste kretsen, 2) genom att inte ingripa i den uppenbart felaktiga klassificeringen av det lån som ingår i det börsnoterade bolagets bokslut och genom att i revisionsberättelsen ge ett yttrande utan reservation, 3) genom att inte utföra tillräckliga revisionsåtgärder innan revisionsberättelsen avgavs och 4) genom att inte bidra till utredningen av tillsynsärendet genom att fördröja och försvåra tillsynsåtgärderna. Revisionsnämnden ansåg att CGR-revisorns verksamhet som bryter mot revisionslagen är väsentlig och gav revisorn en varning.

Ämnesord: börsnoterat bolag, revisionsberättelse, granskning av närmaste krets, tillräckliga granskningsåtgärder, varning

Revisionsnämnden 13.6.2017

PRH-1626-10022-2017

Sammandrag av beslutet: Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn beslutade att resultatet av CGR-revisorns kvalitetsgranskning var underkänt. Revisionsnämnden diskuterade de åtgärder som kvalitetsgranskningens resultat skulle medföra. Dessutom ansåg revisionsnämnden at revisorers yrkeskunskap var bristfällig. Revisionsnämnden återkallade revisorns godkännande.

Ämnesord: kvalitetsgransking, resultatet underkänd, yrkeskunskap, återkallande av ett godkännande

Revisionsnämnden 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016

Sammandrag av beslutet: Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn beslutade att resultatet av CGR-revisorns kvalitetsgranskning var underkänt. Revisionsnämnden diskuterade de åtgärder som kvalitetsgranskningens resultat skulle medföra. Revisionsnämnden beslutade att ge revisorn en varning.

Ämnesord: kvalitetsgransking, resultatet underkänd, varning

Revisionsnämnden 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016

Sammandrag av beslutet: Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn beslutade att resultatet av GR-revisorns kvalitetsgranskning var underkänt. Revisionsnämnden diskuterade de åtgärder som kvalitetsgranskningens resultat skulle medföra. Revisionsnämnden beslutade att ge revisorn en varning.

Ämnesord: kvalitetsgransking, resultatet underkänd, varning

Revisionsnämnden 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016

Sammandrag av beslutet: Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn beslutade att resultatet av GR-revisorns kvalitetsgranskning var underkänt. Revisionsnämnden diskuterade de åtgärder som kvalitetsgranskningens resultat skulle medföra. Revisionsnämnden beslutade att ge revisorn en varning.

Ämnesord: kvalitetsgransking, resultatet underkänd, varning

Revisionsnämnden 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016

Sammandrag av beslutet: Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn beslutade att resultatet av GR-revisorns kvalitetsgranskning var underkänt. Revisionsnämnden diskuterade de åtgärder som kvalitetsgranskningens resultat skulle medföra. Revisionsnämnden beslutade att ge revisorn en varning.

Ämnesord: kvalitetsgransking, resultatet underkänd, varning

Revisionsnämnden 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016

Sammandrag av beslutet: Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn beslutade att resultatet av GR-revisorns kvalitetsgranskning var underkänt. Revisionsnämnden diskuterade de åtgärder som kvalitetsgranskningens resultat skulle medföra. Revisionsnämnden beslutade att ge revisorn en varning.

Ämnesord: kvalitetsgransking, resultatet underkänd, varning

Revisionsnämnden 16.5.2017

PRH-3126-10022-2016

Sammandrag av beslutet: Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn beslutade att resultatet av GR-revisorns kvalitetsgranskning var underkänt. Revisionsnämnden diskuterade de åtgärder som kvalitetsgranskningens resultat skulle medföra. Revisionsnämnden beslutade att ge revisorn en varning.

Ämnesord: kvalitetsgransking, resultatet underkänd, varning

Revisionsnämnden 3/2017

Beslut: PRH-3-2017 (pdf, 0.1 MB)

Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt beslut av den 12 februari 2020Öppnas i en ny flik upphävt Helsingfors förvaltningsdomstols och revisionsnämndens beslut och slopat varningen som tilldelats revisorn.

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade vid planeringen av revisionsuppdraget inte i tillräcklig utsträckning bedömt den risk som avser bolagets fortsatta drift. Revisorn hade inte uppdaterat uppdragets riskbedömning under granskningen på det sätt som omständigheterna kräver, och inte heller inhämtat nödvändiga bevis på förutsättningarna för fortsatt drift för att avge en revisionsberättelse. Revisorn hade inte tagit i beaktande att den betydande risken vad gäller tillräckligheten av bolagets finansiering inte framgick av bolagets bokslut eller verksamhetsberättelse. Revisorns professionella skepticism hade varit bristfällig. Revisorn hade inte ifrågasatt företagsledningens bedömning om tillräckligheten av bolagets finansiering och hade inte heller försäkrat sig om att arrangemangen för fortsatt ekonomiskt stöd existerar. Revisorn hade inte heller diskuterat bolagets finansieringssituation och fortsatta affärsverksamhet med bolagets styrelseledamöter. Revisorns kommunikation med bolagets förvaltningsorgan ansågs vara bristfällig under dessa omständigheter.

Revisionsnämnden ansåg att revisorn inte hade någon grund att avge en standardutformad revisionsberättelse utgående från den information som revisorn hade tillgång till och utifrån den redogörelse som revisorn hade gett om granskningen av förutsättningarna för fortsatt drift samt med beaktande av det väsentliga fel som ingick i finansieringsanalysen i bolagets bokslut. Revisorns revisionsberättelse ansågs vara felaktig på basis av den erhållna redogörelsen. Revisorn hade därmed inte iakttagit revisionslagen och god revisionssed i sin rapportering. Revisionsnämnden beslöt att ge revisorn en varning.

Ämnesord: felaktig revisionsberättelse, fortsatt drift, tillräcklig finansiering, revisionsrisk, professionell skepticism, kommunikation med förvaltningsorgan

Revisionsnämnden 10.4.2017

Beslut: PRH-4758-10000-2016 (pdf, 0.2 MB)
Beslutet har vunnit laga kraft. Förvaltningsdomstolen förkastade 3.7.2018 revisorns besvär över revisionsnämndens beslut.

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade utfört en lagstadgad revision trots att en annan person hade valts till uppdraget vid föregående bolagsstämma. Revisorn hade dessutom utfört revision innan han/hon hade valts till uppdraget. Revisorn hade även assisterat styrelsen, varit ordförande vid bolagsstämman och assisterat majoritetsägaren. Detta agerande bidrog till att äventyra revisorns objektivitet och oberoende. Revisorn har på basis av revisionsdokumentationen inte på ett tillräckligt sätt bedömt sin ställning som revisor och har exempelvis inte bedömt behovet av att vidta åtgärder för att säkerställa oberoendet. Revisionsnämnden gav revisorn en varning.

Ämnesord: val av revisor, yrkesetiska principer, lagstadgad revision, varning

Revisionsnämnden 10.4.2017:

Beslut: PRH-3961-1000-2016

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade utfört en särskild granskning som avses i 7 kap. av aktiebolagslagen. Granskningsrapporten var relativt kortfattad, och den sammanlagda arbetsmängd som granskningsgruppen hade använt till uppdraget motsvarade ungefär två månadsverken. Den slutliga granskningsrapporten lämnades in till bolaget först två år och tre månader efter det att granskningsarbetet hade börjats. Revisionsnämnden ansåg att en så lång tid i förhållande till uppdragets kvalitet och omfattning inte kunde betraktas som rimlig utan att revisorn hade agerat mot god revisionssed och mot det aktsamhetskrav som hör till de yrkesetiska principerna. Revisionsnämnden beslöt att ge revisorn en varning.

Ämnesord: särskild granskning, försenat uppdrag, god revisionssed, revisorers yrkesetiska principer, aktsamhetskrav

Revisionsnämnden 24.1.2017:

Beslut: PRH-4365-1000-2016

Revisorn hade utfört en lagstadgad revision i bolaget A och B. Lagstadgat yttrande saknades i den revisionsberättelse som gavs till bolaget A. Därtill hade revisorn gett ett oklart yttrande i revisionsberättelsen för bolaget B, och yttrandet ansågs strida mot god revisionssed. Revisionsnämnden ansåg att revisorns verksamhet som helhet hade varit uppenbart slarvig och gav revisorn en varning.

Ämnesord: lagstadgad revision, yttrande saknas, oklar revisionsberättelse, varning

Revisionsnämnden 2/2017

Revisorn hade genom en lagakraftvunnen dom dömts till straff för bokföringsbrott. Revisionsnämnden ansåg följande: eftersom revisorn hade dömts för brott var han olämplig för revisorsuppdrag enligt 6 kap. 2 § 3 mom. i revisionslagen. Revisionsnämnden återkallade revisorns godkännande.

Revisionsnämnden 1/2017

Beslut: PRH-3889-10000-2016 (pdf, 0.3 MB)

Sammandrag av beslutet: Revisorn hade utfört revision av ett aktiebolag som äger bostadsrättsbostäder, Bostads Ab, på vars bokslut det utöver bokföringslagen (1336/1997) tillämpades lagen (650/1990) om bostadsrättsbostäder. Lagen hade ändrats genom en bestämmelse som hade trätt i kraft 1.1.2011 och som avsåg ägarens skyldighet att lämna uppgifter om grunderna för bruksvederlagen samt beaktande av över- eller underskott. Enligt sin redogörelse hade revisorn vid revisionen av Bostads Ab inte granskat de husspecifika bruksvederlagskalkylerna för bostadsrättshusen, fast bruksvederlagskalkylerna enligt de vid revisionstidpunkten gällande bestämmelserna har utgjort en del av bokslutet och de därför borde ha varit föremål för revision. Revisorn borde ha framhållit i samband med revisionen före utfärdandet av revisionsberättelsen att kalkylerna i fråga ska ingå i noterna till Bostads Ab:s bokslut och de ska granskas i enlighet med revisionslagen. Alternativt borde han/hon ha framhållit i sina rapporter om revisionen att kalkylerna i fråga saknades. Vid bestämmande av påföljd tog revisionsnämnden i beaktande som förmildrande omständighet att bestämmelserna i lagen om bostadsrättsbostäder om noterna till ägarsamfundets bokslut har varit flertydiga vid revisionstidpunkten. Revisionsnämnden gav revisorn en anmärkning som påföljd.

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit besväret som revisorn anfört med anledning av påföljden.


Ämnesord: lagstadgad revision, aktiebolag, bostadsrättshus, noterna till bokslut, omsorg, anmärkning

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2023