Intyg till revisionstillsynen

För att vi ska kunna kontrollera att förutsättningarna för godkännande uppfylls, ska nya revisorer lämna in följande intyg till revisionstillsynen som bilaga till registreringsblanketten:

  • Rättsregistercentralens intyg över att sökanden inte är försatt i konkurs och inte har meddelats näringsförbud,
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas intyg över att sökanden inte är omyndig, att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats och att en intressebevakare inte har förordnats för sökanden
  • utdrag ur domstolens protokoll, av vilket det framgår att ni har avgivit revisorsförsäkran
  • eventuella arbetsintyg

Ovannämnda myndighetsintyg bör vara högst tre månader gamla då ni registrerar er.

Dessutom granskar PRS straff- och bötesregisterutdrag för dem som söker godkännande.

Mer information om bland annat att lämna in intyg finns i beslutet om examensresultatet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.12.2020