Litteraturtips för GR- och CGR-examina 2020

Detta är en lista sammanställd av revisionstillsyn om aktuell litteratur som examinanderna kan utnyttja som hjälp för att förbereda sig för GR- och CGR-examina. Litteraturförteckningen har senast uppdaterats den 22 april 2020.

Reglering om revision och bokslut samt revisionssed

 • IFRS-volymen 2020. FAR Akademi 2020.
 • Haaramo Virpi – Palmuaro Sirkku – Peill Elina: IFRS-raportointi. Fokus.talentum.fi. Kompletteras kontinuerligt.
 • Halonen Jari ym.: IFRS - Käytännön käsikirja. Fjärde redigerade upplagan. Edita 2017.
 • Honkamäki Tuomas – Reponen Marko - Mäkelä Lotta: Konsernitilinpäätöksen laadinta. Alma Talent 2016.
 • KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry: IFRS- ja ISA-sanasto. Fjärde redigerade upplagan. KHT-Media 2014 eller nyare.
 • Kondelin Antti – Peltomäki Tomi: Palkkahallinnon säädökset 2020. Alma Talent 2020.
 • Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Kirjanpitolaki – kommentaari. Fjärde redigerade upplagan. Alma Talent 2016.
 • Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Liikekirjanpito. Alma Talent. Kompletteras kontinuerligt.
 • Lydman Kari: Uusi kirjanpitolaki käytännössä. Tietosanoma 2016.
 • MacKenzie Bruce – Coctree Daniel – Njikizana Tapiwa – Selbst Edwin - Chamboko Raymond – Col-yvas Blaise – Hanekom Brandon: Wiley IFRS 2019: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards 2019. Wiley 2019.
 • Suomen Tilintarkastajat ry: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli. Trettonde redigerade upplagan. ST-Akatemia 2019 eller nyare.
 • Suomen Tilintarkastajat ry: Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli. Elfte redigerade upplagan. ST-Akatemia 2019.
 • Suomen Tilintarkastajat ry: IFRS-standardit 2020. ST-Akatemia 2020.
 • Suomen Tilintarkastajat ry: Rahoituslaskelma. ST-Akatemia 2019 eller nyare.
 • Suomen Tilintarkastajat ry: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2019. ST-Akatemia 2019 eller nyare.
 • Suomen Tilintarkastajat ry: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli. Trettonde redigerade upplagan. ST-Akatemia 2019.
 • Yritystutkimus ry. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017. Tionde korrigerade upplagan. Gaudeamus.

Reglering om revision samt god revisionssed

 • 2018 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other assurance and Related Services Pronouncements. IFAC 2018.
 • FARs Samlingsvolymen Revision 2020. Far Akademi Ab 2020. (Kapitel "Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag")
 • Halonen Kaarina – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastusprosessi käytännössä. WSOYpro 2010.
 • Horsmanheimo Pasi – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastus – asiakkaan opas. Alma Talent 2017.
 • KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry: ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa. KHT-Media 2012.
 • Suomen Tilintarkastajat ry: Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2018. ST-Akatemia 2018.
 • Suomen Tilintarkastajat ry: Tilintarkastajan raportointi 2019: Kertomukset, lausunnot ja muut asiakirjat. ST-Akatemia 2019.

Intern kontroll och riskhantering

 • Alftan ym.: Corporate Governance sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta. Redigerad upplaga. Edita 2008.
 • COBIT 5.0: Control Objectives for Information and Related Technology. IT Governance Institute. www.isaca.org/cobit.
 • Holopainen Atte – Koivu Eila – Kuuluvainen Antero – Lappalainen Keijo – Leppiniemi Jarmo – Mikola Matti – Vehmas Keijo: Sisäinen tarkastus. Tietosanoma 2013.
 • Internal Control – Integrated Framework 2013. Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission. (COSO). AICPA 2013.
 • Koivu Eila – Ranta-aho Markku – Vuoti Helge: Väärinkäytösriskit hallintaan. Tietosanoma 2010.
 • Sawyer, Lawrence B. – Dittenhofer, Mortimer: Sawyer`s Guide for Internal Auditors. The Institute of Internal Auditors. Sjätte upplagan, 2013 eller nyare.
 • Internationella standarder för internrevision. Läs mer om internationella standarder för internrevision.
 • Gå till webbplatsen för Interna revisorer rf.

Reglering om olika sammanslutningsformer

 • Airaksinen Manne – Pulkkinen Pekka – Rasinaho Vesa: Osakeyhtiölaki I ja II. Tredje redigerade upplagan. Alma Talent 2019.
 • Alakare Mikko – Kemppinen Seppo – Laaksonen Lasse – Lahti Ilkka – Leppä Mikko – Lydman Kari: Yhdistys ja säätiö: Oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto. Tietosanoma 2018.
 • Arvopaperimarkkinayhdistys ry: Hallinnointikoodi (Corporate Governance 2020). 2020.
 • Hannula Antti – Kilpinen Kai – Lakari Torsti: Säätiö – käytännön käsikirja. Talentum 2015.
 • Honkamäki Tuomas – Kujanpää Emmiliina – Pennanen Matti: Yritysjärjestelyjen käsikirja – kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus. Alma Talent 2018.
 • Hoppu Esko – Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Sextonde redigerade upplagan. Alma Talent 2016.
 • Härmäläinen Ilkka - Malinen Jari - Pirinen Jari - Raitala Saara - Sorri Sakari - Strang Lars: Yrityssaneerauksen käsikirja. Edita Publishing 2009.
 • Immonen Raimo: Yritysjärjestelyt. Alma Talent 2018.
 • Keskuskauppakamari: Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen (Corporate Governance). 2016.
 • Koski Pauli – Sillanpää Matti J.: Yhtiöoikeus. Fokus.almatalent.fi. Kompletteras kontinuerligt.
 • Koulu Risto: Konkurssioikeus. Andra redigerade upplagan. Sanoma Pro 2009.

Annan reglering som rör revision

 • Centralhandelskammarens nämnd för uppköpserbjudanden. Gå till Värdepappersmarknadsföreningens webbplats.
 • Finansinspektionen: föreskrifter och ställningstaganden om insider-ärenden, penningtvätt, listning osv. Tillgängliga på www.finanssivalvonta.fi.
 • Lakikokoelma: Arvopaperimarkkinalainsäädäntö 2013. Edita Publishing 2013.
 • Nasdaq OMX Helsinki Oy:s regler om fondbörsverksamheten. Se anvisningarna på Nasdaqs webbplats.
 • Nieminen Auvo – Anttila Raimo – Äärilä Leena – Jokinen Mika: Arvonlisäverotus. Fokus.almatalent.fi. Kompletteras kontinuerligt.
 • Pörssisäätiö: Sisäpiiriläisen opas 2005.
 • Tikka Kari S. – Nykänen Olli – Juusela Janne – Viitala Tomi: Yritysverotus I–II. Fokus.almatalent.fi. Kompletteras kontinuerligt.

Lagstiftning och övrig litteratur

De som deltar i examen förutsätts även bekanta sig med tillämpningen av den lagstiftning som gäller branschen och de ändringar som senare vidtagits i denna, såsom bokföringsnämndens beslut, allmänna anvisningar och utlåtanden samt aktuella frågor som anknyter till revision, samt senaste beskattnings- och rätts-praxis exempelvis genom förmedling av tidningarna Tilisanomat och Verotus samt https://fokus.almatalent.fi-service av Alma Talent Fokus.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.08.2020