Litteraturtips för OFGR-examen 2020

Reglering som gäller den offentliga förvaltningen och ekonomin

Detta är en lista sammanställd av revisionstillsynen om aktuell litteratur som examinanderna kan använda för att förbereda sig för OFGR-examen. Litteraturförteckningen har senast uppdaterats den 22 april 2020.

 • Harjula, Heikki – Prättälä, Kari: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. Tionde redigerade upplagan. Alma Talent 2019.
 • Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. WSOYpro 2007.
 • Myrsky, Matti: Valtiontalousoikeus. Alma Talent 2010.
 • Mäenpää, Olli: Yleinen hallinto-oikeus. Alma Talent 2017.
 • Määttä, Kalle – Voutilainen, Tomi: Julkisten hankintojen sääntely. Andra upplagan. Kauppakamari 2019.
 • Raitio, Juha: Euroopan unionin oikeus. Alma Talent 2016.
 • Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo: Kuntayhtiö. Alma Talent 2017.

Reglering om revision samt god revisionssed

Mätning och värdering av effektfullheten

Intern kontroll och riskhantering

Reglering om bokföring och bokslut samt god bokföringssed

Riktgivande förteckning över författningar, rättsakter och rekommendationer

Författningar och rättsakter

Staten

 • Finlands grundlag (731/1999) (kapitlen 7 och 8)
 • Lag om regionförvaltningsverken (896/2009)
 • Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014)
 • Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014)
 • Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009)
 • Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013)
 • Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)
 • Lag om Forststyrelsen (234/2016)
 • Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012)
 • Lag om statliga affärsverk 1062/2010
 • Lag om statsbudgeten (423/1988)
 • Lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007)
 • Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
 • Förordning om statsbudgeten (1243/1992)

Kommuner

 • Kommunallag (410/2015)
 • Kommunstrukturlag (1698/2009)
 • Statsrådets förordning om vissa gränsvärden för de nyckeltal som gäller för kommunens ekonomi (205/2011)
 • Lag om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)
 • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
 • Lag om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992)

Församlingar

 • Kyrkolag (1054/1993), kapitel 7, 9–15
 • Kyrkoordning (1055/1993), kapitel 15

Gemensamma

 • Mervärdesskattelag (1501/1993)
 • Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)
 • Förvaltningslag (434/2003)
 • Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)
 • Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016)
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Statsunderstödslag (688/2001)
 • Statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014)

Revision och bedömning

 • Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015)
 • Lag om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna (353/1995)
 • Lag om statens revisionsverk (676/2000)
 • Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017)
 • Revisionslag (1141/2015)
 • Statsrådets förordning om revision (1377/2015)

EU

De EU-rättsliga författningarna finns att få med dokumentnummer i EUR-Lex.

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 • Fördraget om Europeiska unionen, artikel 1, artiklarna 4–5 och artikel 13. (Uppdaterad med Lissabonfördraget 13.12.2007.) Konsoliderad version, där uppdateringar beaktade, publicerad: Europeiska unionens officiella tidning (EUVL) C 202, 7.6.2016.
 • Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artiklarna 107–109, 119–144, 285–287 och 310–319. Konsoliderad version, där uppdateringar beaktade, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning C 202, 7.6.2016.
 • Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska- och monetära unionen. http://www.finlex.fi/sv/sopimukset/sopimussarja/2013/20130024
 • Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken. Konsoliderad version där förändringar enligt förordningarna nr 1056/2005 och nr 1177/2011 har beaktats. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:01997R1466-20111213&from=FI
 • Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott. Konsoliderad version där förändringar enligt förordningarna nr 1056/2005 och nr 1177/2011 har beaktats. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:01997R1467-20111213&from=FI
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32018R1046
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006. Publicerad i EUT L 347, EUVL L 347, 20.12.2013. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/T/HTML/?uri=CELEX:02013R1303-20190511&from=FI
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005. Publicerad i EUT L 347, 20.12.2013.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008. Publicerad i EUT L 347, 20.12.2013.
 • Rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd. Publicerad i EUT L 248, 24.9.2015.
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. Publicerad i EUT L 94, 28.3.2014.
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG. Konsoliderad version som beaktar gjorda ändringar. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TX/HTML/?uri=CELEX:02006L0043-20140616&from=FI
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG. Publicerad i EUT L 158, 27.5.2014

Marknadssektorn

De som deltar i examen förutsätts även bekanta sig med tillämpningen av lagstiftningen inom branschen och de ändringar som senare gjorts i den, till exempelbokföringsnämndens beslut, allmänna anvisningar och utlåtanden samt aktuella frågor som gäller revision, samt senaste beskattnings- och rättspraxis till exempel genom tidskrifterna Tilisanomat och Verotus och genom tjänsten Fokus som tillhandahålls av AlmaTalent på https://fokus.almatalent.fi

Beslut och utlåtanden

 • Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner 2017
 • Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner 2015
 • Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner 2019
 • Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner 2018
 • Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner 2018
 • Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner 2016
 • Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner 2019
 • Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner 2016
 • Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut 2018
 • Finlands Kommunförbunds rekommendationer och cirkulär

De rekommendationer och allmänna anvisningar för församlingar och kyrkliga samfällighetersom bifogats till Kyrkostyrelsens cirkulär

 • Upprättande av bokslut
 • Resultaträkning
 • Anvisning för finansieringsanalys, bilaga 2
 • Mall för kontoplan
 • Anvisning för fördelning av kostnader, bilaga 1
 • Kyrkostyrelsens cirkulär 39/2010: Mall för ekonomistadga
 • Kyrkostyrelsens cirkulär 13/2012 (samt cirkulärets bilagor 1–5): Ändringar i de grundläggande anvisningarna för ekonomiförvaltningen fr.o.m. 1.9.2012 och 1.1.2013
 • Webbsidor för församlingsekonomi (på finska): https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/seurakuntatalous

Övrigt material

Uppgifterna och bedömningsgrunderna för OFGR- examen och GR- och GRM-examina för tidigare år har publicerats på PRS internetsidor. https://www.prh.fi/sv/revisionstillsyn/examen/upgifter_och_bedomningsgrunder2016.html

Deltagarna i OFGR-examen förutsätts att i huvuddrag känna till den aktuella utvecklingen inom lagstiftningen om den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.07.2020