Innehållet av CGR- och GRM-examen

Del 1 av examina

Del 1 av CGR- och GRM-examen innehåller uppgifter på följande ämnesområden:

  • regleringen av bokföring och bokslut samt god bokföringssed
  • regleringen av revision samt god revisionssed
  • intern kontroll och riskhantering
  • reglering av olika sammanslutningsformer
  • annan reglering som har samband med revision.

Del 2 av examina

Del 2 av examensprovet för CGR- och GRM-examen innehåller uppgifter som gäller upprättande av revisionsberättelse eller andra utlåtanden och intyg som revisorn upprättar samt de revisionsåtgärder som de förutsätter.

Uppgifterna i examensprovet för CGR- och GRM-examen gäller den sökandes beredskap att självständigt utföra revisionsuppgifter som gäller en bokföringsskyldig sammanslutning, stiftelse och koncern.

Uppgifterna i examensprovet för CGR-examen gäller dessutom den sökandes beredskap att självständigt utföra krävande revisionsuppgifter i anslutning till en sammanslutning som är föremål för offentlig handel och dess koncern.

Examensproven ordnas på finska och svenska.

Uppgifter och bedömningsgrunder åren 2016-2019

Uppgifter i CGR-examen från 2005-2015 med bedömningsgrunder

Uppgifter i GRM-examen från 2005-2015 med bedömningsgrunder

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2020