Anvisningar för att ansöka om godkännande av revisionssammanslutning

Företag måste uppfylla förutsättningarna enligt revisionslagen när de ansöker om godkännande av en revisionssammanslutning. Förutsättningarna ska uppfyllas så länge som godkännandet av revisionssammanslutningen är i kraft.

En revisionssammanslutning ska utan dröjsmål meddela revisionstillsynen via e-tjänsten om eventuella ändringar i giltigheten av förutsättningarna för revisionssammanslutningens godkännande. Därtill ska revisionssammanslutningen årligen lämna in en anmälan om tillsynsuppgifter till revisionstillsynen.

Ansök om godkännande

En ansökan om godkännande av revisionssammanslutning kan formuleras fritt. Sökanden ska i sin ansökan och i dess bilagor visa att sammanslutningen uppfyller förutsättningarna för revisionssammanslutningens godkännande.

Bifoga till ansökan:

 • Blankett Anmälning av revisionssammanslutningsuppgifter till revisorsregistret. Öppna blanketten: Anmälning av revisionssammanslutningsuppgifter till revisorsregistret
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
 • Handbok för kvalitetskontroll. Av handboken för kvalitetskontroll ska det framgå att sammanslutningen upprätthåller ett kvalitetssystem enligt standarden för kvalitetskontroll ISQC 1. Denna standard ersätts av den nya kvalitetssäkringsstandarden ISQM 1 fr.o.m. 15.12.2022.

En skriftlig ansökan ska lämnas in till revisionstillsynen per e-post till tilintarkastusvalvonta@prh.fi eller per post till: PRS, Revisionstillsyn, 00091 PRH

Bedömning av förutsättningarna för godkännande

Enligt revisionslagen kan följande slag av sammanslutningar vara verksamma som revisionssammanslutningar: aktiebolag, andelslag, kommanditbolag eller öppna bolag som har förts in i Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisorsregister. Därtill ska sammanslutningen uppfylla följande förutsättningar:

 • Sammanslutningen har förutsättningar att vara verksam som en oberoende revisionssammanslutning i enlighet med revisionslagen. Detta innebär i praktiken åtminstone att
 • minst två revisorer arbetar i sammanslutningen
 • sammanslutningen iakttar ett kvalitetssystem enligt standarden för kvalitetskontroll ISQC 1 (fr.o.m. 15.12.2022 standarden för kvalitetssäkring ISQM 1)
 • verksamhetsområdet enligt den i handelsregistret registrerade bolagsordningen omfattar den revisionsverksamhet som sammanslutningen också i själva verket bedriver.
 • Majoriteten av det röstetal som aktiebolagets aktier eller av det röstetal som andelslagens medlemmar och fullmäktige medför innehas av
 • revisorerna som arbetar i bolaget
 • revisionssammanslutningarna
 • eller av revisorer godkända i en EES-stat
 • eller revisionssammanslutningar godkända i en EES-stat.
 • Majoriteten av bolagsmännen i ett öppet bolag eller av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag är ovan avsedda revisorer eller revisionssammanslutningar.
 • Över hälften av aktiebolagets eller andelslagets styrelseledamöter och deras suppleanter samt ordföranden och vice ordföranden arbetar som revisorer i sammanslutningen eller är godkända revisorer i en EES-stat. Detta innebär i praktiken att
 • över hälften av styrelseledamöterna arbetar som revisorer i sammanslutningen eller är godkända revisorer i en EES-stat
 • över hälften av styrelseledamöternas suppleanter arbetar som revisorer i sammanslutningen eller är godkända revisorer i en EES-stat
 • ordföranden arbetar som revisor i sammanslutningen eller är en godkänd revisor i en EES-stat
 • vice ordföranden arbetar som revisor i sammanslutningen eller är en godkänd revisor i en EES-stat.
 • Ansvariga bolagsmännen, verkställande direktören, hens ställföreträdare, ledamöterna eller suppleanterna i styrelsen har inte genom sin verksamhet visat sig vara olämpliga för uppdraget som ansvarig i en revisionssammanslutning. En person är olämplig för uppdraget om hen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att hen är olämplig som ansvarig i en revisionssammanslutning. Personen anses inte heller vara lämplig för uppdraget, om hen annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdraget som ansvarig i en revisionssammanslutning.
Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2022