I kraft t.o.m. 30.6.2017: OFR-revisorer ska lämna in tillsynsuppgifter till PRS

Patent- och registerstyrelsen (PRS) behöver uppgifter från OFR-revisorerna för att kunna utöva tillsyn över deras yrkeskunskap och förutsättningar för godkännande, för att föra revisorsregistret och ta ut revisorsavgifter. Insamlingen av uppgifter sker i enlighet med lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Uppgifterna används för att bedöma revisorns lämplighet för uppdrag

PRS gör en bedömning av OFR-revisorers lämplighet för uppdrag vart tredje år. En OFR-revisor får inte vara omyndig, vara försatt i konkurs, ha meddelats näringsförbud, genom sin verksamhet ha visat sig vara olämplig för revision, eller hans eller hennes handlingsbehörighet får inte vara begränsad.

För bedömningen av revisorns lämplighet kan PRS vid behov begära intyg eller utdrag från myndigheter.

Uppgifterna används för att bedöma om revisorns yrkeskunskaper har bibehållits

För att OFR-revisorerna ska bibehålla sin yrkeskunskap krävs ett tillräckligt stort antal revisioner och andra revisionsuppdrag inom offentlig förvaltning eller att OFR-revisorer som arbetar inom offentlig förvaltning ansvarar för utvärderings- eller granskningsuppgifter. Granskningsuppgifterna måste vara mångsidiga och tillräckligt krävande för att bibehålla den yrkeskunskap som förutsätts av OFR-revisorer.

Dessutom ska OFR-revisorerna delta i behövlig utbildning för att bibehålla sin yrkeskunskap, till exempel genom att fungera som utbildare, delta i kurser och skriva artiklar och andra publikationer.

Lämna in uppgifterna vart tredje år med blanketten för redogörelse för verksamheten

Lämna in revisorns försäkran och redogörelser för bibehållen yrkeskunskap med blanketten för redogörelse för verksamheten. Lämna in blanketten, med bilagor, till PRS vart tredje år.

År 2017 lämnar du en redogörelse för verksamheten 2014-2016. Du ska med andra ord lämna in redogörelsen till PRS år 2017 om du har gett in föregående redogörelse för perioden 2011-2013.

Lämna in redogörelsen till PRS senast 31.8.2017. OFR-revisorns rapporteringskrav förändrar f.r.o.m. 1.7.2017.

Arbetsjournal och utbildning

OFR-revisorer ska föra journal över sin verksamhet och utbildning och göra ett sammandrag av dem årligen. Lämna in sammandragen vart tredje år till PRS som bilaga till blanketten för redogörelse för verksamheten.

OFR-revisorerna ska förvara arbetsjournalen, kopior av berättelser, övriga rapporter och utlåtanden som de utfärdat samt sitt material av arbetspapper i minst tio års tid så att inga andra än uppdragsgivarna eller deras rättsinnehavare får kännedom om innehållet i dem.

Uppgifter som ska föras in i revisorsregistret samt övriga kontaktuppgifter

Med redogörelsen för verksamheten samlar vi även in revisorers faktureringsuppgifter för att vi ska kunna ta ut revisorsavgifter samt följande uppgifter som vi för in i revisorsregistret:

    • revisorns postadress
    • om revisorn arbetar för en revisionssammanslutning
    • om revisorn eventuellt är införd i revisorsregistret i en annan stat.

Anmäl ändringar i revisorsregisteruppgifterna utan dröjsmål till PRS (tilintarkastusvalvonta@prh.fi)

Utöver de ovan nämnda kan revisionstillsynen efter bedömning även begära andra redogörelser, upplysningar eller försäkringar av OFR-revisorerna.

Disciplinära åtgärder

Om revisionstillsynen konstaterar att en OFR-revisor har förfarit i strid med bestämmelserna om OFR-revisorernas verksamhet eller handlat i strid med sina skyldigheter som OFR-revisor, kan revisionstillsynen vidarebefordra ärendet till revisionsnämnden för behandling. Revisionsnämnden fattar beslut om sanktioner. Sanktionerna inbegriper anmärkning, varning eller återkallande av ett godkännande. Sanktionerna förs in i revisorsregistret, varifrån var och en har rätt att få uppgifter, utdrag eller intyg.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.02.2021