Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar

Enligt revisionslagen ska en revisor sörja för sitt revisionsarbetes kvalitet och delta i kvalitetsgranskningar som PRS förordnar. Kvalitetsgranskningar utgör en del av PRS normala, fortlöpande kontroll över revisorer.

Syfte

Syftet med kvalitetsgranskningarna är att säkerställa att

 • revisionssammanslutningens och revisorns egen kvalitetskontroll fungerar ändamålsenligt
 • revisionsarbetet har utförts enligt bestämmelserna i revisionslagen och god revisionssed, enligt lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt enligt krav som bygger på övrig lagstiftning, och
 • tillräckligt med tillämpliga revisionsbevis har hämtats fram för att backa upp de dragna slutsatserna och den upprättade revisionsberättelsen.

Iakttagande av internationella revisionsstandarder anses vara en viktig del av god revisionssed.

PRS förordnar till kvalitetsgranskning

 • minst vart tredje år
   • revisorer, revisionssammanslutningar eller huvudansvariga revisorer som utför revision av sammanslutningar av allmänt intresse, dvs. till exempel börsbolag, banker eller försäkringsbolag
 • minst vart sjätte år
   • revisorer som utför revision av andra sammanslutningar.

Det går inte att ansöka om ändring i ett förordnande till kvalitetsgranskning.

Vi kan ge rekommendationer och anvisningar utgående från kvalitetsgranskningarna. Därtill kan vi ge ett förordnande om fortsatt kvalitetsgranskning enligt en påskyndad tidsplan. Vid behov kan kvalitetsgranskningen leda till ytterligare tillsynsåtgärder.

Läs mer om dataskyddsbeskrivning för revisionstillsynens register över kvalitetsgranskningar.Öppnas i en ny flikUtskriftsversion Uppdaterad 24.06.2019