Kvalitetsgranskningar

Enligt revisionslagen ska en revisor sörja för sitt revisionsarbetes kvalitet och delta i kvalitetsgranskningar som PRS förordnar. Kvalitetsgranskningar är en del av den normala fortlöpande kontrollen och ett förordnande om kvalitetsgranskning inte förknippas med rätt att söka ändring. Kvalitetsgranskningar av revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning inställs i regel inte. Däremot inställs en kvalitetsgranskning om revisorn ansöker om avbrytande av godkännandet före kvalitetsgranskningen.

PRS förordnar kvalitetsgranskning

  • minst vart tredje år för revisorer som utför revision av företag av allmänt intresse, dvs. exempelvis börsbolag, banker och försäkringsbolag
  • minst vart sjätte år för revisorer som utför revision av andra sammanslutningar

PRS kvalitetssäkringssakkunniga utför kvalitetsgranskningen av revisorer som utför revision av företag av allmänt intresse och andra revisorer som arbetar hos de största revisionssammanslutningarna. Kvalitetsgranskningen av revisorer i andra sammanslutningar utförs av utvalda yrkesverksamma revisorer under handledning av PRS sakkunniga.

Syftet med kvalitetsgranskningen är att säkerställa att

  • revisionssammanslutningens och revisorns egen kvalitetskontroll fungerar på behörigt sätt
  • revisionsarbetet har utförts i enlighet med bestämmelserna i revisionslagen och god revisionssed, lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt med andra krav som baseras på lagstiftning och att
  • de slutsatser som dragits och den revisionsberättelse som avgetts baserar sig på en tillräcklig mängd relevant revisionsevidens.

Iakttagandet av de internationella revisionsstandarderna utvärderas som en viktig del av god revisionssed.

Utifrån kvalitetsgranskningarna kan PRS ge rekommendationer och anvisningar eller förordna att kvalitetsgranskningen fortsätter med forcerad tidtabell. Revisorerna ska beakta de rekommendationer och anvisningar som de getts utifrån kvalitetsgranskningen inom en utsatt tid. Kvalitetsgranskningen kan dessutom föranleda ytterligare kontrollåtgärder.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.05.2017