Gå direkt till innehållet
Meny

Beslut om kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskningar av revisonssammanslutningar som utför revision av sammanslutningar av allmänt intresse

Vi avslutar granskningsarbetet genom att fatta beslut om kvalitetsgranskningen. Till beslutet bifogas en kvalitetsgranskningsrapport som redogör för kvalitetsgranskningens viktigaste slutsatser och rekommendationer. Både beslutet om kvalitetsgranskningen och kvalitetsgranskningsrapporten är offentliga handlingar. Revisionssammanslutningen ska verkställa de rekommendationer som har getts utgående från de i kvalitetsgranskningen gjorda observationerna och slutsatserna inom 12 månader. Vi ser till att åtgärderna verkställs.

Hur tolkas rapporten som bifogas till beslutet

Kvalitetsgranskningsrapportens observationer baserar sig på uppgifter som vi har gått igenom vid kvalitetsgranskningar. Eftersom det ingår riskbasis i det årliga valet av revisorer och uppdrag samt i genomförandet av kvalitetsgranskningar, ger den av oss utförda kvalitetsgranskningen inte en täckande bild av revisionen av samtliga uppdrag hos den revisionssammanslutning som är föremål för kvalitetsgranskning.

I våra kvalitetsgranskningar går vi igenom endast en del av alla uppdrag hos en revisionssammanslutning, varför de inte nödvändigtvis representerar revisionskvaliteten i samtliga uppdrag. Det går därför inte att på basis av kvalitetsgranskningsrapporterna rangordna revisionssammanslutningar vad avser deras prestationsförmåga i uppdrag.

Kvalitetsgranskningar av revisonssammanslutningar som utför revision av andra sammanslutningar

Vi avslutar granskningsarbetet genom att fatta beslut om kvalitetsgranskningen.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.06.2019