Gå direkt till innehållet
Meny

Observationer vid kvalitetsgranskningar

I kvalitetsgranskningarna bedömer vi revisorns eller revisionssammanslutningens kvalitetskontrollsystem och hur det fungerar samt planering och genomförande av och rapportering om revisionsuppdrag. Därtill kontrollerar vi om de etiska kraven för revisionsbranschen följs. Med hjälp av kvalitetsgranskningen bedömer vi alltså revisorns eller revisionssammanslutningens verksamhet som helhet.

I kvalitetsgranskningar strävar vi till att fastställa att revisorn

  • sörjer för kvaliteten på sitt revisionsarbete med hjälp av ett dokumenterat kvalitetskontrollsystem
  • har uppnått en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel
  • utgående från sina observationer har avgett en revisionsberättelse om bokslutet och
  • har kommunicerat kring uppdraget på ett korrekt sätt med hänsyn till omständigheterna.

Målet för kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar är att fastställa att revisionssammanslutningen har skapat ett kvalitetskontrollsystem som hjälper den att få rimlig säkerhet om

  • att revisionssammanslutningen och dess personal följer professionella standarder och krav som baserar sig på tillämpliga författningar och bestämmelser och
  • att rapporterna av revisionssammanslutningen och av de personer som ansvarar för uppdraget är korrekta med hänsyn till omständigheterna.

När vi upptäcker brister eller fel i revisionsarbetet eller i kvalitetskontrollsystemet eller i hur det fungerar, gör vi en kvalitetsgranskningsobservation.

Vi ger varje år ut en årsrapport om kvalitetsgranskning där vi redogör för genomförandet av kvalitetsgranskningarna och tar upp de mest betydande observationerna om kvalitetsgranskningarna av revisorer.

Ta en titt på den senaste rapporten:

Revisionstillsynens årsrapport 2018 om kvalitetsgranskning (pdf, 0.8 MB)

Därtill upprättar vi en sammanfattande rapport om observationerna i kvalitetsgranskningarna av revisionssammanslutningar efter att vi har kvalitetsgranskat alla de revisionssammanslutningar som har sammanslutningar av allmänt intresse som revisionskunder. Vi genomför kvalitetsgranskningar av revisonssammanslutningar som utför revision av sammanslutningar av allmänt intresse med minst tre års mellanrum. Andra revisionssammanslutningar förordnas till kvalitetsgranskning utgående från en riskbedömning.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.06.2019