Gå direkt till innehållet
Valikko

Allmänt om observationer vid kvalitetsgranskningar av revisorer

I våra kvalitetsgranskningar har vi gått igenom 133 revisionsuppdrag. I kvalitetsgranskningarna har vi dokumenterat en observation per delområde, varvid en enskild observation kan innehålla flera brister.

År 2020 var de allmänna tyngdpunktsområdena för kvalitetsgranskningen följande:

  • granskning av omsättningen eller motsvarande intäkter

  • revision av omsättningstillgångar samt

  • riskbedömning och planerade åtgärder för att svara mot riskerna.


Om revisionsuppdraget inte innehöll väsentliga omsättningstillgångar, valdes någon annan väsentlig balanspost som prioritetsområde.

År 2020 prioriterades följande i kvalitetsgranskningarna inom den offentliga förvaltningen:

  • intern övervakning och riskhantering

  • koncernövervakning

  • offentlig upphandling.


Vi delade in observationerna i resultatpåverkande och icke-resultatpåverkande observationer.

  • Observationer som påverkar resultatet är sådana som ensamma eller tillsammans med andra observationer som påverkar resultatet anses orsaka avvikelse från god revisionssed.

  • Observationer som inte påverkar resultatet är återigen mindre avvikelser från de krav som ställts på revisionen och de anses inte ensamma eller tillsammans med andra motsvarande observationer orsaka avvikelse från god revisionssed.

I denna årsrapport redogör vi för de mest betydande observationerna vi gjort i kvalitetsgranskningen inom olika ämnesområden. De framförda observationerna har vi kunnat indela i olika klasser i olika uppdrag, eftersom revisionsuppdragens karaktär och omfattning påverkar de revisionsåtgärder som krävs. Observationernas betydelse och deras verkan på kvalitetsgranskningens resultat har vi bedömt uppdragsspecifikt tillsammans med andra observationer.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021