Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar av revisorer 2020

Experterna på kvalitetsgranskning vid PRS revisionstillsyn har utfört samtliga kvalitetsgranskningar sedan år 2018. Revisorerna är i regel personligen föremål för kvalitetsgranskning antingen med tre eller sex års mellanrum. Dessutom kan en revisor förordnas till kvalitetsgranskning på basis av riskerna.

Antalet kvalitetsgranskningar

År 2020 gav PRS revisionstillsyn 139 revisorer ett avgörande eller ett beslut om resultatet av en kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen av två revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning 2020 pågick fortfarande 31.12.2020. Dessutom gavs sammanlagt fem avgöranden eller beslut till revisorer vars kvalitetsgranskning hade skjutits upp det år när den förordnades. Av dessa hade fyra senarelagts från 2019 och ett från 2018. Bland de kvalitetsgranskningar som inte hunnit slutföras under det år de hade förordnats gavs ett avgörande eller beslut till 40 revisorer för år 2019 och till 2 revisorer för år 2018.

Alla revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning år 2019 har fått ett avgörande eller beslut. En av de revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning 2018 hade inte fått något beslut eller avgörande 31.12.2020.

Alla våra beslut om kvalitetsgranskningar har ännu inte vunnit laga kraft.

Ta­bell 1: Sam­man­drag av an­ta­let utför­da kva­li­tets­gransk­nin­gar per 31.12.2020


Val av revisorer per sammanslutning

Revisorer förordnas till kvalitetsgranskning periodvis eller riskbaserat. I valet beaktas också att det från varje sammanslutning som omfattas av granskningen av revisionssammanslutningar väljs revisorer till kvalitetsgranskningen.

Av de 139 revisorer som fick ett resultatbeslut eller ett avgörande från kvalitetsgranskningen år 2020 arbetade 53 i PIE-revisionssammanslutningar och 86 revisorer arbetade ensamma eller i andra revisionssammanslutningar. Av PIE-revisionssammanslutningarna arbetade 14 av de granskade revisorerna vid BDO Oy, 8 vid Ernst & Young Oy, 7 vid PricewaterhouseCoopers Oy, 7 vid Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy, 6 vid KPMG Oy Ab, 6 vid Moore Rewinet Oy, 5 vid Idman Vilén Grant Thornton Oy och 4 vid Auditus Oy (nuvarande Optilex Oy).

Bild 1: An­ta­let kva­li­tets­grans­ka­de re­vi­so­rer per sam­mans­lut­ning, 2020


Genomgångna uppdrag

Vi gick igenom 133 revisionsuppdrag och gav 139 resultatbeslut eller avgöranden.

De genomgångna uppdragen gällde samfund och stiftelser inom olika branscher och den offentliga förvaltningen. Storleken på uppdragen varierade från mikroföretag till storföretag och PIE-bolag samt olika stora aktörer inom den offentliga förvaltningen (storleksklasser som definieras i bokföringslagen).

Av de genomgångna uppdragen gällde 5 den offentliga förvaltningen. 2 uppdrag gällde stiftelser, 6 mikroföretag, 63 små företag, 29 medelstora företag, 13 stora företag och 15 bolag som är viktiga med tanke på det allmänna intresset.

Bild 2: Ge­nomgång­na upp­drag in­de­la­de en­ligt stor­le­ken på det sam­fund som är fö­remål för re­vi­sio­nen (de stor­leksklas­ser som fasts­tälls i bokfö­rings­la­gen).


Resultat av kvalitetsgranskningar av revisorer

Det slutliga resultatet av en revisors kvalitetsgranskning kan vara antingen vara godkänt eller underkänt. Ifall kriterierna för någondera resultatkategorin inte uppfylls fortsätter kvalitetsgranskningen med en ny granskning. Revisionstillsynen har publicerat kriterierna för resultatkategorierna på sina webbsidor.

Läs mer om kriterierna för kvalitetsgranskningens resultatklasser.

Av kvalitetsgranskningarna år 2020 fick 69 revisorer (50 procent) godkänt resultat och 11 revisorer (8 procent) underkänt resultat. Kvalitetsgranskningen av 59 (42 procent) revisorer fortsätter med en ny omgång. I antalen ingår revisorer vars PIE-uppdrag har granskats. Sammanlagt tre revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning fick inget resultatbeslut eller avgörande före 31.12.2020. Av dessa har två revisorer förordnats till kvalitetsgranskning år 2020 och en revisor år 2018.

Bild 3: Re­sul­tat från kva­li­tets­gransk­nin­gen 2020

Utskriftsversion Uppdaterad 27.01.2023