Gå direkt till innehållet
Valikko

Granskning av huvudbokföringsexporter och andra rättelser

Bolaget kan använda både automatiska och manuella huvudboksregistreringar. Automatiska huvudbokföringsexporter överförs automatiskt från något annat system eller från underbokföringen.

Manuella huvudboksregistreringar kallas ofta memorialverifikat. Manuella huvudbokföringsexporter kan innehålla registreringar på vilket konto som helst och deras innehåll är ofta mer ett slags uppskattningar än innehållet i automatiska huvudbokföringsexporter. Därför väljs manuella huvudboksregistreringar ofta på basis av revisorns riskbedömning till de registreringar som ska granskas.

Det är ändamålsenligt att revisorn även granskar eventuella andra rättelser. Dessa är till exempel verifikat som innehåller avstämningsdifferenser i bokföringen och bokslutet och som har gjorts i samband med upprättandet av bokslutet.

Risken att ledningen åsidosätter kontroller är en risk för väsentliga felaktigheter som beror på missbruk och därmed en betydande risk som förekommer i varje uppdrag. Granskningen av huvudboksregistreringar och andra rättelser har två viktiga uppgifter i revisionen. Granskningen svarar mot

  • risken för att ledningen åsidosätter kontrollerna

  • risken för väsentliga felaktigheter som uppkommer av att huvudboksregistreringar eller andra rättelser som gjorts i slutet av räkenskapsperioden inte är tillbörliga

Revisorns mål är att i tillämpliga delar bilda sig en uppfattning om bland annat om
  • processen enligt vilken transaktioner överförs till huvudbokföringen

  • använda verifikatslag

  • personer och grupper med behörighet att godkänna

  • hur automatiska huvudboksregistreringar kan skiljas från manuella.


Våra observationer vid granskningen av huvudboksregistreringar och andra rättelser gällde bland annat att revisorn inte har specificerat de granskade verifikaten.

Exempel på observationer

  • Utifrån granskningsdokumentationen kan man inte försäkra sig om att revisorn skulle ha granskat registreringar och andra rättelser som gjorts direkt i huvudbokföringen.

  • Av dokumentationen framgår inte om revisorn har skapat en bild av och bedömt kontrollerna i den ekonomiska processen i anslutning till bokföringen av huvudboksregistreringar och andra rättelser, vilka granskningsåtgärder revisorn har vidtagit för att granska memorialverifikat och vilka memorialverifikat revisorn har granskat.

  • Revisorn har antecknat i sina arbetspapper att han eller hon har granskat hälften av räkenskapsperiodens verifikat. Genomgångna verifikat har inte specificerats. På grund av dokumenteringssättet vid granskningen av memorialverifikat är det svårt att bedöma mängden bevis som erhållits.

  • Utifrån revisionsdokumentationen har memorialverifikat granskats för räkenskapsperioden och i slutet av räkenskapsperioden, men utifrån dokumentationen är det inte möjligt att bedöma de bevis och/eller den omfattning som erhållits genom åtgärderna, eftersom de granskade verifikaten/exporterna inte har identifierats i dokumentationen.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021