Gå direkt till innehållet
Valikko

Granskning av omsättning

Omsättningen eller motsvarande intäkter (till exempel intäkter från en fastighet eller intäkter från värdepappersverksamhet) utgjorde ett fokusområde för kvalitetsgranskningen i nästan alla genomgångna uppdrag.

Omsättningen eller motsvarande intäkter påverkar starkt bolagets resultat, och antagandet är att intäktsföringen är förknippad med risker för oegentlighet. Vid de utförda kvalitetsgranskningarna utvärderades omsättningen med hänsyn till de bevis som revisorn inhämtat.

Omsättningen har varit ett prioriterat område under hela den tid som kvalitetskontrollen har utförts av PRS experter. Observationer som härrör från granskningen av omsättningen har det varje år förekommit mest av i kvalitetsgranskningarna. Observationerna om att granskningsåtgärder inte hade utförts alls har dock minskat från de första åren. Vid granskningen av omsättningen gällde observationerna bl.a. följande:

  • av omsättningen hade endast ett ställningstagande (till exempel avklippet) granskats och inte alla tillbörliga ställningstaganden (fullständighet, riktighet, förekomst, avklipp, klassificering)

  • de utförda granskningsåtgärderna kunde inte verifieras eller de granskade verifikaten hade inte specificerats tillräckligt noggrant

  • avklippet i omsättningen har granskats endast på ena sidan av bokslutsdagen och inte på båda

  • omsättning under räkenskapsperioden inte hade granskats.

Revisorn ska ta ställning till riskerna för väsentliga fel som föranleds både av oegentligheter och av fel. Omsättningen är ofta den största posten i resultaträkningen och förknippas därför med risken för väsentliga felaktigheter som beror på fel och som hänför sig till alla relevanta ställningstaganden till bokslutet. Revisorn ska också fastställa de revisionsåtgärder genom vilka han eller hon sänker risken till en godtagbar nivå. De inhämtade revisionsbevisen bör specificeras med tillräcklig noggrannhet i revisionsdokumentationen (bl.a. vilka enheter och omständigheter som granskats). Revisorn ska se till att de planerade granskningsåtgärderna ger ändamålsenliga revisionsbevis om alla relevanta ställningstaganden till bokslutet.

Exempel på observationer

  • Revisorn har analyserat resultatet men inte vidtagit andra granskningsåtgärder.

  • Enligt dokumentationen kan ingen granskning av omsättningen under räkenskapsperioden verifieras förutom beträffande en försäljningsfaktura i samband med ett genomgångstest och avklippet i december. I fråga om omsättningen under räkenskapsperioden kan mängden erhållna bevis inte bekräftas.

  • Omsättningen (5,3 miljoner euro) överstiger den av revisorn fastställda totala väsentligheten 105-faldigt. Granskningen av omsättningen under räkenskapsperioden kan inte verifieras. Av dokumentationen framgår inte de granskningsåtgärder som revisorn vidtagit för att granska omsättningen. Därför kan man inte bedöma de bevis som erhållits på granskningen av omsättningen per ställningstagande, såsom förekomsten, riktigheten och fullständigheten.

  • Omsättningen (3,9 miljoner euro) överskrider den totala väsentligheten som fastställts för uppdraget (52 000 euro) mer än 74 gånger. Revisorn har inte vidtagit granskningsåtgärder för att säkerställa avklippet i omsättningen. Granskningen av förekomsten har gjorts snävt.

  • Omsättningen (5 miljoner euro) överskrider den totala väsentligheten (20 000 euro) mer än 251 gånger. Granskningen av avklippet i omsättningen kan inte verifieras för början av följande räkenskapsperiod.


Mer ingående information om granskningen av omsättningen och kvalitetsgranskningens observationer under tidigare år finns i årsrapporterna om kvalitetsgranskningarna från tidigare år:

Läs Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2017 (pdf, 0.2 MB)
Läs Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2018 (pdf, 0.8 MB)
Läs Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2019.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021