Gå direkt till innehållet
Valikko

Revisionsberättelser och motstridigheter i dokument undertecknade av revisorn

I regel har revisorns felaktiga utlåtande lett till att resultatet av kvalitetsgranskningen har blivit underkänt. Revisionsberättelsen är den enda offentliga handling som revisorn ger, så det är viktigt att uppgifterna i den är tillförlitliga. Om revisorns felaktiga förfarande vid revisionen hör samman med en revisionsberättelse som ska offentliggöras, kan detta orsaka olägenhet och eventuellt skada för den som använder bokslutet.

Utöver fel i revisorns utlåtanden upptäcktes även andra brister i revisionsberättelserna. Revisorn kan ha upptäckt till exempel ett lån som strider mot aktiebolagslagen, men inte rapporterat om saken i revisionsberättelsen. Mer allmänt framgick det inte alltid av revisionsdokumentationen varför revisorn hade gjort en anpassning. Å andra sidan var de bedömningar som hade lett till att ingen anpassning hade gjorts inte heller alltid tillräckligt motiverade.

I flera revisionsmappar hade valet av revisor inte dokumenterats. Enligt 7 kap. 4 § i aktiebolagslagen behöver en revisor inte alltid väljas varje år, men det vore bra om man i varje års revisions-dokumentation kunde verifiera när valet gjordes och vilket valet var. Vid kvalitetsgranskningarna stötte man på fall där bokslutsanteckningen hade undertecknats som person, men revisionsberättelsen hade getts i sammanslutningens namn. Det förekom också att revisorn hade gett en revisionsberättelse i sammanslutningens namn, även om han eller hon hade valts till revisor som person.

Exempel på observationer

  • Revisorns dokumentation innehåller inga motiveringar till varför revisorn inte har gett en anmärkning i revisionsberättelsen om verksamhet som strider mot ABL 13 § 1 mom. Av revisorns dokumentation framgår inte hur revisorn har bedömt ledningens verksamhet med stöd av ABL 13 kap. 4 §.

  • Det förblir oklart på vilken begäran revisorn i sin revisionsberättelse har uttalat sig om fastställande av bokslutet, styrelsens förslag till fördelning av vinst och beviljande av ansvarsfrihet.

  • Revisorn har lämnat en revisionsberättelse i revisions-sammanslutningens namn även om revisorn har valts till revisor personligen. I revisionsberättelsen nämns dessutom verkställande direktörens skyldigheter även om bolaget inte har någon verkställande direktör.

  • Det förblir osäkert om revisorn har lämnat revisionsberättelsen utan att på tillbörligt sätt vara utsedd till revisor.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021