Gå direkt till innehållet
Valikko

Observationer om PIE-revisionsuppdrag

PRS revisionstillsyn gick igenom 15 PIE-revisionsuppdrag i de kvalitetsgranskningar som utfördes under 2020. I dessa gjordes observationer bland annat rörande följande ämnesområden:

   • uppdragsknuten kvalitetskontroll

   • granskning av omsättningen eller motsvarande intäkter

   • granskning av huvudboksregistreringar och andra rättelser

   • fordringar hos allmänheten och offentliga samfund

   • planering av revisionen

   • fastställande av väsentligheten

   • bokföringsmässiga bedömningar

   • anlitande av en serviceorganisation

   • granskning av bokslut

   • granskning av koncernbokslut

   • kommunikation med ledningen och förvaltningsorganen

   • granskning av närståendeärenden

   • kompletterande rapport till granskningsutskottet/styrelsen

   • upprättande av revisionsberättelse

   • för revisionen särskilt betydelsefulla områden (KAM).

Kvalitetskraven för revisorer uppfylls inte

I de 15 PIE-uppdrag som granskades år 2020 gjordes sammanlagt 39 observationer som påverkade resultaten. Av dessa gällde 25 observationer de båda kvalitetsgranskningar av PIE-uppdrag där kvalitetskraven på revisorn inte uppfylldes.

Den ena revisorn vars revisionsarbete inte uppfyllde kvalitetskraven granskades på nytt. Uppdraget som genomgick en ny granskningsomgång innehöll så betydande brister att revisorns arbete inte kunde anses uppfylla kvalitetskraven.

I det andra uppdraget där revisionsarbetet inte uppfyllde kvalitetskraven var de största bristerna följande:

 • Granskningen av koncernbokslutet är inte dokumenterad och kan således inte verifieras.

 • Revisionsberättelsen innehåller ingen bekräftelse på att revisionsutlåtandet inte står i strid med den kompletterande rapport som lämnas till revisionskommittén/styrelsen.

 • Ingen kompletterande rapport enligt artikel 11 i Europarådets och parlamentets förordning (EU) 537/2014 har utarbetats.

 • Kvalitetsgranskaren har inte granskat att en kompletterande rapport enligt artikel 11 i Europarådets och parlamentets förordning (EU) 537/2014 har utarbetats och inte gått igenom någon sådan.

Revisorns kompletterande rapport

Revisionstillsynen vid PRS har i sina kvalitetsgranskningar märkt att förbättringar borde göras i de kompletterande rapporter som revisionerna ger revisionskommittén eller styrelsen.

Vi rekommenderar revisorerna för listade bolag, banker och försäkringsbolag att fästa uppmärksamhet vid att revisorns kompletterande rapport uppfyller kraven i EU-förordningen och att den skickas i rätt tid till revisionskommittén eller styrelsen.

Revisorns rapportering ska vara tydlig och rubricerad så att mottagaren kan konstatera rapportens karaktär. Revisorn ska lägga fram de föreskrivna ärendena i en kompletterande rapport och rapporten ska vara undertecknad och daterad. Rapportering i tillämpliga delar i annan än föreskriven form är inte tillräcklig.

Kravet på revisorns kompletterande rapport grundar sig på EU-förordningen 537/2014.

Enligt förordningen ska en revisor som utför lagstadgad revision av PIE-sammanslutningar lägga fram en skriftlig kompletterande rapport till revisionskommittén eller styrelsen. I den kompletterande rapporten ska resultaten av den lagstadgade revisionen förklaras och åtminstone innehålla de omständigheter som anges i artikel 11 i förordningen.

Kvalitetskontroll av uppdrag

PRS revisionstillsyn har i sina kvalitetsgranskningar konstaterat att det fortfarande finns behov av att utveckla kvalitetsgranskningarna av uppdrag och dokumenteringen av dem.

Vi rekommenderar revisorer för listade bolag, banker och försäkringsbolag att fästa uppmärksamhet vid att dokumentationen i revisionsmappen om kvalitetskontrollen av uppdraget uppfyller kraven i EU-förordningen.

Kravet på kvalitetskontroll av uppdrag grundar sig på EU-förordningen 537/2014.

Enligt förordningen ska det innan revisionsberättelsen och den kompletterande rapporten lämnas göras en kvalitetskontroll av uppdraget för att bedöma om den lagstadgade eller huvudansvariga på ett rimligt sätt har kommit fram till de utlåtanden och slutsatser som anges i utkasten till berättelse och kompletterande rapport. Kvalitetsgranskaren ska vara en lagstadgad revisor som inte deltar i utförandet av den lagstadgade revision som kontrollen avser.

Vid kvalitetsgranskningen ska granskaren dokumentera åtminstone följande uppgifter:

  1. muntlig och skriftlig information som lämnats av den lagstadgade eller huvudansvariga revisorn för att styrka de väsentliga bedömningarna samt de huvudsakliga resultaten av de granskningsåtgärder som utförts samt de slutsatser som dragits av dessa resultat, oavsett om kvalitetsgranskaren begär detta eller inte;

  2. uttalanden som utfärdats av den lagstadgade eller huvudansvariga enligt utkastet till berättelse och kompletterande rapport.

Vid kvalitetsgranskningen ska åtminstone följande delfaktorer bedömas:
 1. Om den lagstadgade revisorn eller sammanslutningen är opartisk i förhållande till det granskade företaget;

 2. betydande risker som är relevanta för den lagstadgade revisionen och som den lagstadgade eller huvudansvariga revisorn har identifierat under utförandet av den lagstadgade revisionen och de åtgärder som denne har vidtagit för att på ett lämpligt sätt hantera dessa risker;

 3. den lagstadgade eller huvudansvariga revisorns motiveringar, särskilt rörande väsentlighetsnivåer och betydande risker;

 4. eventuella förfrågningar om råd som görs till externa sakkunniga och genomförandet av sådana råd;

 5. arten och omfattningen av rättade och icke-rättade fel i de finansiella rapporterna som upptäcktes under utförandet av revisionen;

 6. frågor som diskuteras med det granskade företagets revisionskommitté, ledningsorgan och/eller kontrollorgan;

 7. frågor som diskuteras med behöriga myndigheter och, i förekommande fall, med andra tredje parter;

 8. om de handlingar och uppgifter som valts från revisionshandlingarna av kvalitetsgranskaren stöder den lagstadgade eller huvudansvariga revisorns utlåtande i utkastet till berättelse och kompletterande rapport.


Kvalitetsgranskaren ska diskutera resultaten av kvalitetskontrollen med den lagstadgade revisorn eller den huvudansvariga revisorn. Den lagstadgade revisorn eller revisionssammanslutningen och kvalitetsgranskaren ska dokumentera resultaten av kontrollen tillsammans med de överväganden som ligger till grund för resultaten.


Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021