Gå direkt till innehållet
Valikko

Rekommendationer och uppföljning av hur rekommendationerna följs

År 2020 gavs inga slutsatser eller rekommendationer till revisionssammanslutningarna.

En revisionssammanslutning ska till PRS revisionstillsyn lämna in en analys av grundorsakerna till de iakttagelser som lagts fram i motiveringarna till slutsatsen i kvalitetsgranskningsrapporten samt en åtgärdsplan för att avlägsna dessa grundorsaker inom tre månader från det att beslutet gavs. År 2020 fick man en utredning från två sammanslutningar.

PRS revisionstillsyn övervakar hur revisionssammanslutningens korrigerande åtgärder påverkar revisionssammanslutningens revisionskvalitet. Dessutom följer PRS revisionstillsyn upp genomförandet av åtgärderna i samband med nästa kvalitetsgranskning.

Till revisorer vars revisionsarbete inte uppfyllde kvalitetskraven gavs en rekommendation om att vidta omedelbara åtgärder för att utveckla kvaliteten på revisionsarbetet utifrån de iakttagelser som gjordes vid kvalitetsgranskningen. I rekommendationen hänvisades till motiveringarna till beslutet om resultatet av kvalitetsgranskningen, där PRS revisionstillsyn specificerade de brister som observerats i revisionsarbetet.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021