Gå direkt till innehållet
Meny

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2019

Revisorerna har en viktig roll när det gäller att säkerställa att bokslutsinformationen i Finland är riktig och tillräcklig. Revision av hög kvalitet utgör grunden för att lämna en revisionsberättelse som med hänsyn till omständigheterna är korrekt.

Den viktigaste uppgiften med revisionen är att öka förtroendet för bokslutet hos dem som använder det. Den som använder ett bokslut ska kunna lita på att revisorn har inhämtat rimlig säkerhet kring huruvida bokslutet ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning och att det uppfyller de lagstadgade kraven.

Syftet med kvalitetsgranskningar som revisionstillsynen utför är att främja revisionens höga kvalitet och att öka förtroendet för revisionen och därigenom den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet. Vi strävar efter att identifiera sådana delområden inom revisionen, vilka enligt vår mening borde utvecklas för att säkra revisionens kvalitet och efterlevnaden av lagar och bestämmelser.

På basis av kvalitetsgranskningarna som gjordes i år finns det stora variationer i mängden bevis som revisorerna inhämtar. Bland kvalitetsgranskningarna fanns det emellertid flera fall där revisionen hade utförts mycket högklassigt.

Observationerna i den här rapporten kan vara till nytta för revisorer och revisionssammanslutningar när de utvecklar kvaliteten på revisionsarbetet.


Sammandrag av omfattningen hos och resultaten av kvalitetsgranskningen 2019

Kvalitetsgranskning av sammanslutningar

Tre revisionssammanslutningar med kvalitetskontrollsystem var föremål för kvalitetsgranskning. Dessutom meddelade vi 2019 beslut om kvalitetsgranskningarna av tre revisionssammanslutningars kvalitetssäkringssystem 2018 och om en kvalitetsgranskning av en revisionssammanslutnings kvalitetskontrollsystem som hade förordnats 2017.

202 förordnade kvalitetsgranskningar

Vi förordnade sammanlagt 202 revisorer till kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen återkallades eller senarelades för 27 revisorers del, 135 kvalitetsgranskningar utfördes och 40 granskningar pågick alltjämt vid utgången av 2019. Samtliga kvalitetsgranskningar utfördes av experter vid PRS kvalitetsgranskningsenhet.

55 % av alla kvalitetsgranskningar godkändes

Utifrån de observationer som konstaterades vid kvalitetsgranskningarna var det i flera revisioner med anledning av bristfälligt revisionsbevis inte möjligt att bevisa att god revisionssed hade iakttagits. 55 % av de utförda kvalitetsgranskningarna har godkänts (fram till 3.3.2020). Alla våra beslut om kvalitetsgranskningar har ännu inte vunnit laga kraft.

Observationer som påverkar resultatet

Under kvalitetsgranskningarna gjordes observationer som påverkade resultatet i nästan alla skeden och delområden av revisionen. Punkter som kräver förbättring noterades särskilt inom kvalitetsgranskningens fokusområden, såsom revision av omsättning och omsättningstillgångar.

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2019 (pdf, 0.7 MB)

Utskriftsversion Uppdaterad 12.01.2023