Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar av revisorer

Experterna på kvalitetsgranskning vid PRS revisionstillsyn har utfört alla kvalitetsgranskningar sedan 2018.

Kvalitetsgranskningen av en revisor utförs genom att man bedömer revisorns revisionsarbete i det revisionsuppdrag som revisionstillsynen har utsett. Vid kvalitetsgranskningen bedömer kvalitetsgranskningsenheten om revisionen av det valda uppdraget kan anses vara utförd enligt god revisionssed.

Som en del av övervakningen av iakttagandet av god revisionssed bedöms hur en revisor har iakttagit kraven i relevanta revisionsstandarderna och om revisorns granskningsåtgärder ur revisionens synvinkel varit inriktade på väsentliga och betydande frågor.

Utifrån de handlingar som finns i revisionsdokumentationen ska man kunna konstatera att tillräckligt med ändamålsenliga revisionsbevis har inhämtats som stöd för uttalandet. Utifrån dokumentationen ska man också kunna konstatera att revisorns rapportering överensstämmer med de observationer som gjorts vid revisionen.

Revisorerna är personligen föremål för kvalitetsgranskning antingen med tre eller med sex års mellanrum. Dessutom kan en revisor förordnas till kvalitetsgranskning på basis av riskerna.

Arbetsprogrammen och den nya kvalitetssektionen stöder arbetet

Vi tillämpar tre arbetsprogram för kvalitetsgranskning. Ett arbetsprogram är avsett för kvalitetsgranskningar av revisorer inom den offentliga förvaltningen. De två andra arbetsprogrammen används vid kvalitetsgranskningar av andra revisorer enligt uppdragets storlek: det arbetsprogram för kvalitetsgranskning som vi använder i små revisionsobjekt är till sitt innehåll snävare än det som används vid större revisionsobjekt.

Under 2019 bildade vi en kvalitetssektion för revision inom offentlig förvaltning, vars uppgift är att bistå revisionstillsynen med att utveckla kvalitetsgranskningens arbetsmetoder och utvärdera kvalitetsgranskningens resultat. Kvalitetssektionen bestod 2019 av OFR Virpi Ala-aho, Pasi Leppänen och OFR Erja Viitala.

Antalet kvalitetsgranskningar

År 2019 förordnades 202 revisorer till kvalitetsgranskning, av vilka 175 revisorer granskas. Största delen (19 stycken) av de återkallade kvalitetsgranskningarna berodde på att revisorn hade ansökt om avbrytande av godkännandet efter det att kvalitetsgranskning hade förordnats.

I tabellen nedan presenteras ett sammandrag av antalet genomförda och pågående kvalitetsgranskningar.

Kvalitetsgranskningar per revisor 2019 2018
Revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning sammanlagt 202 97
Godkännande avbrutet på revisorns ansökan 19 8
Kvalitetsgranskning inställd av annan orsak 4 3
Inställda kvalitetsgranskningar sammanlagt 23 11
Kvalitetsgranskningen har skjutits upp för att utföras senare 4 1
Kvalitetsgranskningar sammanlagt 175 85
Ärendet under behandling vid kvalitetsgranskningsenheten 40 1
Ärendet under behandling vid enheten för undersökningsärenden och laglighetsövervakning 0 8

Under 2019 utförde vi en kvalitetsgranskning av sammanlagt 135 revisorer, av vilka 13 var revisorer inom den offentliga förvaltningen. Dessutom pågår kvalitetsgranskningen av 40 revisorer, av vilka 5 revisorer inom den offentliga förvaltningen, vid årsskiftet 2019. Av dessa har 20 fått ett beslut eller ett avgörande senast 3.3.2020.

Vid utgången av 2018 var behandlingen av åtta kvalitetsgranskningar på hälft vid enheten för undersökningsärenden och laglighetsövervakning, och en behandling var på hälft vid kvalitetsgranskningsenheten.

Under 2019 gavs dessutom ett beslut om sex kvalitetsgranskningar som hade förordnats för 2018. Av dessa hade beslutet om en kvalitetsgranskning godkänts, fyra underkänts och en fortsatte med en ny granskningsomgång. För tre har inget beslut eller avgörande meddelats tills vidare. Alla våra beslut om kvalitetsgranskningar har ännu inte vunnit laga kraft.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021