Gå direkt till innehållet
Valikko

Observationer vid kvalitetsgranskningar av revisorer

I våra kvalitetsgranskningar har vi gått igenom 150 revisionsuppdrag fram till 3.3.2020 och behandlingen av 18 uppdrag pågår ännu. I kvalitetsgranskningarna har vi dokumenterat en observation per delområde, varvid en enskild observation kan innehålla flera brister.

Vi delade in observationerna i resultatpåverkande och icke-resultatpåverkande observationer.

  • Observationer som påverkar resultatet är sådana som ensamma eller tillsammans med andra observationer som påverkar resultatet anses orsaka avvikelse från god revisionssed.
  • Observationer som inte påverkar resultatet är återigen mindre avvikelser från de krav som ställts på revisionen och de anses inte ensamma eller tillsammans med andra motsvarande observationer orsaka avvikelse från god revisionssed.

I denna årsrapport redogör vi för de mest betydande observationerna vi gjort i kvalitetsgranskningen inom olika ämnesområden. De framförda observationerna har vi kunnat indela i olika klasser i olika uppdrag, eftersom revisionsuppdragens karaktär och omfattning påverkar de revisionsåtgärder som krävs. Observationernas betydelse och deras verkan på kvalitetsgranskningens resultat har vi bedömt uppdragsspecifikt tillsammans med andra observationer.

Vi gjorde 360 observationer (fram till 3.3.2020) som påverkade resultatet vid kvalitetsgranskningen av 150 uppdrag som hade förordnats för 2019.

I uppdrag som fått något annat resultat än godkänt fanns det i genomsnitt nästan 5,3 observationer som påverkade resultatet. Antalet observationer är stort med beaktande av att vi i kvalitetsgranskningarna har dokumenterat en observation per delområde, varvid en observation kan ha innehållit flera brister.

Vid de granskningar som ledde till en ny granskningsomgång gjordes i genomsnitt 4,9 resultatpåverkande observationer per uppdrag.

De uppdrag som underkändes hade i genomsnitt 14,7 resultatpåverkande observationer inom olika delområden. Resultatet har inte i ett enda fall bestämts utifrån endast en observation.

De resultatpåverkande observationerna fördelade sig på alla centrala delområden av revisionen, men största delen gällde kvalitetsgranskningarnas fokusområden.

Tabellen nedan visar i vilka delområden av revision vi gjorde de flesta resultatpåverkande observationerna.

Delområden där de flesta resultatpåverkande observationer gjordes

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021